Foto: Aalborg Kommune

Aalborgs budget er på plads for næste år

22 ud af 31 byrådsmedlemmer står bag det nye budgetforlig i kommunen, der gælder fra 2020-2023.

Læs også Borgmester ærgrer sig over højrefløjens exit ved budgetforhandlinger

Tirsdag aften er det lykkedes størstedelen af byrådet i Aalborg Kommune at blive enige om budgettet for de næste år. Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Det er heldigvis lykkedes os at få lavet et godt og anstændigt budget. Vi er en vækstkommune med 2.274 nye borgere alene i år, og det er dejligt, men det skaber også et udgiftspres. Vi har valgt at prioritere tre nye børnehaver, for vi ser et stigende antal små børn, og så bliver den nye skole på Stigsborg Brygge færdigfinansieret, siger borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S) på vegne af forligspartierne.

- Det er også vigtigt at påpege, at der tages højde for behovet for pleje og omsorg af de ældre - der bliver også tilført penge til et stigende antal borgere med komplekse behov, 

Borgerinddragelsen har været højt prioriteret i dette års budgetproces, oplyser kommunen. Over 300 borgere kom til budgetdebat i CREATE mandag den 21. oktober, mens andre har deltaget på sociale medier. 

- Vi udvikler Aalborg sammen - det har været meget tydeligt i dette års budgetproces, hvor borgerne har været super aktive på vores to borgermøder og på vores sociale medier. Vi har blandt andet valgt at bevare tilbuddet "Aktiv med demens", da vi blev overbevist ud fra borgernes gode saglige argumenter, fortæller Thomas Kastrup-Larsen. 

I budgettet er der særligt fokus på følgende emner, skriver Aalborg Kommune. Følgende er direkte uddrag fra Aalborg Kommunes pressemeddelelse:

Demografiske udfordringer

Den demografiske udvikling betyder markant flere ældre og små børn i Aalborg Kommune de kommende år. Derfor er nye daginstitutioner en del af budget 2020, ligesom der er taget højde for behovet for pleje og omsorg af de flere ældre. Aalborg Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig for unge familier. Det betyder, at der næste år investeres kraftigt i dagtilbud for at kunne matche det stigende børnetal.

Børne- og Ungeunivers på Stigsborg

Et helt nyt Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront er kommet et
stort skridt videre med dette års budget og forventes færdigbygget i 2024. Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever og en integreret institution med plads til 160 børn.

Flere borgere med komplekse behov

De senere år er der oplevet et udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af flere borgere og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetoplæg 2020 er området tilført 6 millioner kroner årligt til forventet tilgang på området.

Flere skal i job

Aalborg har udviklet sig til at være en succesfuld studieby. Det har en stor positiv betydning for hele kommunen, men desværre ender et stigende antal studerende i ledighed efter studiet. Forligspartierne vil derfor gå nye veje for at få højtuddannede og andre grupper i job. Aalborg Alliancen skal fortsætte, og der er indarbejdet en række forslag på beskæftigelses- og erhvervsområdet, herunder også at Aalborg Kommune som arbejdsgiver sætte sig mål for at løfte indsatsen gennem IGU-aftaler for flygtninge, flere voksenlærepladser, flere praktikpladser m.m.

I grøn balance

Med dette års budget vil Aalborg Byråd sikre det fortsatte arbejde med at bringe Aalborg Kommune i front i den grønne omstilling. Blandt andet gennem fortsat udvikling af grøn transport, eksempelvis i form af en mulig el-færge til Hals-Egense overfarten, og fuldt fokus på den grønne omstilling til fremtidens klimavenlige multiforsyning. Der investeres 97,5 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

I Aalborg Kommune er bæredygtighed og den grønne omstilling højt politisk prioriteret - både i forhold til de overordnede ambitioner om at blive Danmarks Grønne Testcenter, men i ligeså høj grad i bevidstheden om, hvad hver enkelt af os kan gøre i hverdagslivet. På den baggrund igangsættes der, når Aalborg Kommunes nye bæredygtighedsstrategi er politisk godkendt, konkrete handlingsinitiativer målrettet både kommunes ansatte og borgerne i Aalborg Kommune. For at sikre prioritering og kvalitet i disse indsatser afsættes der 3 mio. kr. fra 2021 og frem.

Du kan finde hele referatet af Aalborg Kommunens budgetforlig her:

Udvalgte ændringer i budgettet:

 • Besparelser på dagpasningsområdet trækkes tilbage. Der var lagt op til at reducere i daginstitutionernes vikarbudget i sommerferien samt at skære i åbningstiden med en time om ugen. Begge forslag er rullet tilbage. Samtidig er de foreslåede besparelser om at lukke 24 aftenpladser i børnehaven Fuglsang trukket tilbage, ligesom den foreslåede omlægning af 20 natpladser til aftenspladser på Sdr. Skovvej annulleres. Hermed er der fortsat mulighed for pasningstilbud i aften- og nattetimerne.
 • Demensområdet. På demensområdet afsættes midler til den fortsatte drift af Aktiv med Demens, der er et uvisiteret rådgivnings- og aktivitetscenter til hjemmeboende borgere med en lettere til moderat demenssygdom og deres pårørende. Der er ligeledes afsat midler til den fortsatte drift af det praksisnære team der yder faglig rådgivning til plejehjemspersonalet i særlige borgerforløb. Der afsættes i alt 2,0 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af tilbuddene.
 • Øget normering i aften- og nattevagt på plejehjem. Der tilføres i alt 6 mio. kr. årligt til at øge normeringen i aften- og nattevagt på kommunens plejehjem.
 • Fortsat udbygning af plejehjemspladser. Der er i budgetforliget sikret midler til den fortsatte udbygning af plejeboligmassen i Aalborg Kommune. I Gandrup opføres et nyt plejehjem med 50 almene boliger. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2022 og netto 7 mio. kr. i 2023. Grundkapitalindskuddet på 9,6 mio. kr. afholdes af By- og Landskabsforvaltningen og er fuldt finansieret af indtægter fra det kommunale grundsalg på 10,6 mio. kr. I Storvorde udvides plejehjemmet med i alt 10 almene boliger. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022 og netto 0 mio. kr. i 2023. Grundkapitalindskuddet på 1,8 mio. kr. afholdes af By- og Landskabsforvaltningen og er fuldt finansieret af indtægter fra det kommunale grundsalg på 1,9 mio. kr. Det nye plejehjem i Klarup nednormeres fra 75 til 60 pladser. Det betyder, at udgiften til grundkapitalindskud reduceres med 2,2 mio. kr.
 • Bedre forhold for cyklister. Nøgletal viser, at cyklismen både på landsplan og i Aalborg er faldende. Budgetforligspartierne ønsker at understøtte, at denne udvikling kan vendes. Der afsættes derfor 5,0 mio. kr. pr. år til drift og vedligehold af cykelstier, så fremkommeligheden øges og flere vælger cyklen. Investering i bedre forhold for cyklisme understøtter flere af pejlemærkerne I Aalborg DNA - ikke mindst "Med gode forbindelse" og "I grøn balance". Bedre forhold for cyklister vil medvirke til at flere vælger cyklen til - både til arbejde, uddannelse og som pendling.
 • Parkering omkring Sauers Plads. Med budgetforslaget udvides antallet af p-pladser i området omkring Sauers Plads med op til 160 pladser. Det sker ved at lave parkeringspladser på fladen på arealer ved Toldstrupsgade, der ligger syd for det nuværende p-hus på Sauers Plads i retning med Jyllandsgade. Til budget 2019-22 blev det aftalt, at der i 2019 skulle ske en afklaring af parkeringsforholdene omkring p-huset på Sauers Plads. Der blev derfor i budgetårene 2019 og 2020 afsat anlægsbudget til at udbygge p-huset på Sauers Plads med et ekstra dæk. Med budgetforslagets løsning med parkering på fladen bortfalder planen om udbygning med et ekstra dæk. Samlet over 2019 og 2020 giver det en netto besparelse på 10 mio. kr. på dette projekt. Forligspartierne er enige om, at løsningen med parkering på fladen giver en bedre helhedsløsning - samtidig med at den skaber yderligere op til 70 bynære parkeringspladser i forhold til løsningen med udbygning af p-huset. Som forberedelse af planlægningen i forhold til den tidligere Kjellerupsgade skole indtænkes 24 af de 160 pladser til opfyldelse af en fremtidig plans afledte parkeringsbehov. Indenfor den samlede økonomi sikres midler til det nye forslag til parkeringsprojekt, hvor der afsættes i alt 5,5 mio. kr. i anlægsudgift i 2020. Heraf forventes knap 50% at kunne finansieres fra Aalborg Kommunes parkeringsfond. Arealerne, der tages i anvendelse til parkering, rummer i dag bl.a. skaterbane og legeplads. Som led i budgetforliget flyttes disse anlæg til andre arealer i midtbyen. Sideløbende med etablering af det nye parkeringsareal, udbydes p-huset på Sauers Plads til salg. Salget finder sted, når det nye p-anlæg er etableret. Der er indarbejdet et forventet salgsprovenu i 2020.
 • Byudvikling i oplandet. Med budgetforslaget afsættes midler til, at der kan fortsættes byudvikling i oplandsbyerne. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til at afrunde det store oplandsbyprojekt, hvor der har været afsat 28,0 mio. kr. over 4 år. Med midlerne kan der udføres særligt ønskede projekter, der ikke blev prioriteret i første runde. Også byudviklingsplan for Skalborg følges der op på. Med 2,0 mio. kr. i 2020, der er fremrykket, kan der igangsættes nogle mindre projekter i bydelen, så byudvikling kan sættes på dagsordenen igen.
 • Støttet byggeri - også i oplandsbyer og landdistrikter. Indenfor det støttede byggeri prioriteres projekt i Frejlev, hvor der er forhold til vækst og udvikling er meget få almene boliger. Der afsættes op til 7 mio. kr. til grundkapitalindskud. For at kickstarte byudvikling og bosætning i de mindre oplandsbyer afsættes i 2021 og 2022 3 mio. kr. pr. år til grundkapitalindskud til projekter, der vil sikre almene boliger - og dermed et mere varieret boligudbud. Dette sikrer at mulighed for at blive boende i sit lokalområde i et passende boligtilbud styrkes. Finansiering sker ved dels ikke at gennemføre støttet boligbyggeri på Frederik Bajersvej og dels ved at overføre midler fra den såkaldte "jordfond" til landdistrikterne.
 • Landsbypedeller i By- og Landskabsforvaltningen. Forligspartierne ønsker at understøtte landsbyer og landdistrikter i de mange gode tiltag eksempelvis Samråd og lokale ildsjæle gør for at sikre gode rammer for fællesskabet. Aalborg Kommune har tidligere haft en Landsbypedelordning, hvor seniorjobbere i regi af Aalborg Kommunes entreprenørenhed (EBL) løste opgaver i byer og landsbyer. Der afsættes 1,0 mio. kr. pr. år til opgaven.
 • Fagdelt undervisning. Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2021 til den fagdelte undervisning med henblik på at sikre skolerne de samme forudsætninger for den fagdelte undervisning fremadrettet som i skoleåret 2019/2020 i forhold til antallet af lærere i klasserne, mulighederne for holddeling osv.
 • Skoleledelse. Det er aftalt, at der indføres fælles ledelse mellem mindre og større skoler i Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen skal inden 1. juni 2020 gennemføre en proces med henblik på udarbejdelse af et beslutningsgrundlag med forskellige modeller og strukturer for fælles ledelse. Det er hensigten, at en model fortsat skal understøtte ledelse tæt på kerneopgaven. Den endelige model for fælles ledelse skal være implementeret fra skoleåret 2021/2022. Det er aftalt, at den budgetmæssige besparelse ved fælles ledelse skal udgøre -2,0 mio. kr. i 2021 og -3,0 mio. kr. årligt fra 2022. Der er således ikke besparelser i 2020.
 • Skolemad. Det har vigtigt for budgetforligspartierne, at skolebørnene i Aalborg Kommune har mulighed for at godt og sundt måltid mad i løbet af skoledagen. Det er derfor aftalt, at der frem mod budget 2021 skal udarbejdes modeller for etablering af et bredt fælles skolemadstilbud for kommunens skoler som også tager højde for levering og anretning af den sunde skolemad samt muligheder for en differentieret betalingsmodel, hvor økonomiske udfordrede familier kan søge tilskud til madordningen. Modellen skal udarbejdes ved inddragelse af MadService Aalborg.
 • Aalborghus Slot. Projektet med at flytte Nordjyllands Historiske Museum til Aalborghus Slot skrinlægges. Der optages forhandlinger med Nordjyllands Historiske Museum om at realisere visionen for et moderne museum i eksisterende rammer.
 • Binderup Å. Der er bevilget midler til at fjerne spærring ved Binderup Mølle Dambrug og naturgenopretning i ådalen. Binderup Å er i dansk sammenhæng helt unik, og der er nu midler til at fjerne den sidste spærring i vandløbet. En samtidig indsats i forhold til naturgenopretning i Ådalen vil være et meget vigtigt bidrag til at bevare områdets naturtyper og en række arter på regionalt og nationalt plan
Se mere