Lille Vildmose endelig fredet

Fredningen omfatter Tofte Mose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Erstatningen vil udgøre 57½ millioner kroner.

<b>Naturklagenævnet freder</b>
Naturklagenævnet har udsendt sin endelige fredningsafgørelse samt erstatningsafgørelse til alle 136 lodsejere omfattet af fredningen.

<b>Lile Vildmose</b>
Lille Vildmose udgør Danmarks hidtil største fredning på ca. 76 kvadratkilometer.
Fredningen omfatter blandt andet Danmarks største højmose, Tofte Mose, samt Tofte Skov og Høstemark Skov med store bestande af kronvildt og vildsvin.

<b>Indhegnede skove</b>
Begge skove er indhegnede af hensyn til vildtet, og publikum har derfor kun adgang til skovene ved guidede ture.

<b>Arealer til naturarealer</b>
Arealer, hvor der har været indvundet tørv, skal overgå til naturarealer. Det samme gælder for visse hidtil dyrkede landbrugsarealer, medens størsteparten af de øvrige landbrugsarealer fortsat kan dyrkes som hidtil.

<b>Samlet indhegning senere</b>
Fredningen giver mulighed for, at der senere kan foretages en samlet indhegning af stort set hele fredningsområdet, hvorved de to indhegnede skove sammen med mellemområdet, hvor der i dag foregår indvinding af tørv, vil kunne bindes sammen og dyrene vil kunne færdes frit i hele området.

<b>Pris: 57½ mill. kr.</b>
Den samlede fredningserstatning udgør 57,5 mio. kr. hvortil kommer renter og omkostninger. Staten afholder 90 procent af de samlede udgifter, medens Aalborg og Mariagerfjord kommuner tilsammen skal afholde ti procent.