Velfærdsministeriet: Ned med forældrebetalingen

Nedsættelse af forældrebetaling ved lukning af daginstitution. Ifølge en fortolkning fra Velfærdsministeriet fra den 15. april, er kommunerne forpligtet til at nedsætte forældrebetalingen, når en daginstitution i længere tid må holde lukket på grund af s

<b>Nedslag ved strejke</b>
Det fremgår af Velfærdsministeriets ændrede fortolkning, at kommunen skal inddrage:
"almindelige saglige hensyn", herunder blandt andet proportionalitetsprincippet.

<b>Dog ikke for få dage</b>
Det betyder på jævnt dansk, at kommunen ikke behøver bruge administrative ressourcer på at nedsætte forældrebetalingen, hvis der alene er tale om nogle få dages lukning af institutionen.

<b>Ministeriets fortolkning</b>
Velfærdsministeriets fortolkning til KL om reglerne for tilbagebetaling af forældrebetaling under en konflikt i dagtilbud:

- I tilknytning til den situation, som forespørgslen vedrører, hvor pasning i et dagtilbud, som kommunen har truffet afgørelse om, rent faktisk ikke stilles til rådighed som forudsat i lovgivningen og på baggrund af kommunens serviceniveau, er det ministeriets opfattelse, at forudsætningen jf. dagtilbudslovens § 92 for at opkræve egenbetaling falder bort. Det fremgår således af dagtilbudslovens § 92, at kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for ydelser efter loven. Heraf følger modsætningsvis, at hvis der ikke leveres ydelser efter loven som forudsat, foreligger der ej heller hjemmel i medfør af dagtilbudsloven til at opkræve egenbetaling. Fortsat opkrævning af egenbetaling for pasning i en situation, hvor kommunen ikke leverer ydelsen, ses efter ministeriets opfattelse ikke at kunne støttes på andet hjemmelsgrundlag. Det er imidlertid ministeriets opfattelse, at ovennævnte udgangspunkt om reduktion af egenbetalingen, hvor kommunen ikke leverer den forudsatte ydelse, kan modificeres. Som led i kommunens afgørelse af, om der faktisk skal foretages reduktion af forældrebetalingen for en periode, hvor pasning i dagtilbud ikke er sket som forudsat, skal inddrages almindelige saglige hensyn, herunder administrativ konveniens og proportionalitetsprincippet. Som led i kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af egenbetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

Flere nyheder fra TV2 Nord