LIGE NU:

Rapport: Ny vej vil ikke have "væsentlig påvirkning" på beskyttet natur

Naturen langs en tredje Limfjordsforbindelse er registreret og vurderet i forbindelse med opdatering af VVM-redegørelsen for projektet.

Hvis politikerne siger ja til en tredje Limfjordsforbindelse, vil der skulle graves og bygges i arealer, der i dag ligger hen som natur. Det er én af hovedgrundene til, at der, inden beslutningen eventuelt træffes, skal laves en VVM-redegørelse. De tre bogstaver står for, at man laver en Vurdering af Virkning på Miljøet.

Og netop konsekvenserne af en Egholm-forbindelse på miljøet gør Vejdirektoratet rede for i flere bilag til den opdaterede VVM-redegørelse, der blev offentliggjort torsdag.

Vejdirektoratet har bedt konsulentfirmaet Rambøll gennemgå det område, der berøres. Det er der kommet en 434 sider lang beskrivelse ud af. Konklusionen på dette lyder, at en forbindelse kan etableres "uden at have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder vest for Egholm" og på raste- og ynglepladser for en række dyr og fugle, der er beskyttede af EU's naturbeskyttelsesdirektiver.

Det er en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for politikerne. To gange tidligere har VVM-redegørelser om Limfjordsforbindelsen måttet kasseres, fordi statslige klageinstanser fandt, at netop konsekvenserne for dyr, planter, fugle og anden natur ikke var tilstrækkeligt grundig.

Registreringen af naturen langs strækningen er nok også derfor denne gang ganske omfattende. Man har eksempelvis haft særlige lyttebokse opsat, der kan registrere lyde fra flagermus - og har registreret ni forskellige arter. Ligeledes er der fundet strandtudse, men da den gerne vandrer længere efter nye ynglevandshuller, mener man, at faunapassager under motorvejen vil sikre dens fortsatte tilstedeværelse.

En spidssnudet frø, som tidligere er registreret i området, og som i forbindelse med de foregående VVM-redegørelser har spillet en stor rolle, har man derimod ikke fundet denne gang.

I Østerådalen - som skal overskæres af en lav motorvejsbro - findes en beskyttet, blomsterrig naturtype, rigkær. Da der inddrages naturområder, hvor den findes, planlægges der at udlægge områder med erstatningsnatur for rigkær andre steder i Østerådalen, fremgår det af VVM-redegørelsen.

Tog

play Udspil: Slut med direkte tog mellem Frederikshavn og København

40_percent

play Baggårds-underholdning skaber fællesskab

vantage hanstholm havn

Ny fast forbindelse fra Færøerne putter Hanstholm på landkortet: - Det er en ny epoke

den russiske spion webdok teaser

Grøn forskning for milliarder kan være stjålet: Her er historien om den russiske spion i Aalborg

Tog

play Udspil: Slut med direkte tog mellem Frederikshavn og København

40_percent

play Baggårds-underholdning skaber fællesskab

vantage hanstholm havn

Ny fast forbindelse fra Færøerne putter Hanstholm på landkortet: - Det er en ny epoke

Til forsiden

Til forsiden