Foto: TV2/Nord

231 millioner til vådområder og skov

Der skal være flere statslige vådområder og mere statslig skov i Danmark. I det nye finanslovsforslag, er der afsat 159 millioner over to år til nye statslige vådområder og 72 millioner kroner til ny statslig bynær skov.

Over de næste to år er der afsat midler til at etablere nye store statslige vådområder i Danmark på i alt op til 1600 hektar.

De skal være med til at sikre, at Danmark får et bedre miljø og kan overholde EU's vandrammedirektiv. Samtidig kan de være med til at opsamle regn under skybrud.

- Vådområderne er med til at sikre, at vi får en rigere natur i Danmark, hvilket er en af vores målsætninger i regeringsgrundlaget. Vådområderne er nye naturarealer, som bidrager til et varieret og attraktivt landskab til gavn for danskerne og biodiversiteten, siger miljøminister Ida Auken.

De 1600 hektar statslige vådområder kan reducere kvælstofudvaskningen med 181 tons kvælstof og bidrager dermed til at opfylde vandrammedirektivet. Ydermere binder vådområderne CO2. Der er nemlig masser af bakterier i moserne, som fjerner kvælstoffet, når vandet fra markerne løber igennem dem.

Midlerne anvendes til forundersøgelser til vådområdeprojekter, anlæg af vådområder, erstatninger til involverede lodsejere samt køb og salg af jord i forbindelse med projekterne.

72 millioner kroner bliver afsat til at rejse yderligere 250 hektar statslig skov tæt på større danske byer. Det kommer ud over de 800 hektar ny statslig skov, der allerede er sat penge af til i Grøn Vækst aftalen frem mod 2015.

- Danskerne har krav på rent drikkevand, og det er statens skove med til at sikre, da de bliver passet uden brug af pesticider. Derfor er det afgørende, at vi får mere skov i Danmark, og især skal det ligge tæt på byerne, så danskerne kan have gavn af skovene i hverdagen, siger miljøminister Ida Auken.