ebh-fonden er gået i betalingsstandsning

ebh-fonden meddelte her til eftermiddag, at den er gået i betalingsstandsning.

ebh-fonden ejer knap 49% af aktierne i ebh bank og ejer herudover andre værdipapirer. Det gør fonden sårbar over for kursfald på ebh-aktien.

De fortsat faldende kurser har medført, at fondens aktiver er faldet så meget i værdi, at egenkapitalen i øjeblikket er negativ. Fonden kan dermed ikke betale sine forpligtelser i takt med, at egenkapitalen bliver mindre og mindre.

Fonden, der er stiftet i forbindelse med omdannelsen af Han Herreders Sparekasse til aktieselskab i 1991, har som formål: "at videreføre den af sparekassen drevne pengeinstitutvirksomhed i selskabsform samt udøvelse af anden virksomhed gennem investering i aktier o.l. i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, pantebreve, fast ejendom og andre investeringsbeviser, samt indgåelse af andre finansielle aftaler". Fonden kan efter bestyrelsens frie skøn yde støtte til og på enhver måde virke til gavn for ebh bank samt virke til gavn for almen nytte og velgørende formål i bankens lokalområde.

Som tilsyn under betalingsstandsningen er udpeget advokat Lars Grøngaard, Gorrissen Federspiel Kierkegaard.

I den aktuelle situation vil fondens bestyrelse ikke kunne give yderligere oplysninger.