LIGE NU:

En håndsrækning til Mariager Fjord

20 mio. kr. til naturprojekt i Himmerland

- Endelig vil det nu lykkes af få reduceret fosfor og kvælstofudledningen til Mariager Fjord. Det siger den nordjyske næstformand i Folketingets Plan og Miljøudvalg, Birgitte Josefsen fra Venstre.

Det skyldes at Villestrup Ådal er udpeget som naturgenopretnings-projekt. Der investeres ca. 20 mio. kr. i projektet.

Villestrup Ådal er EU naturbeskyttelsesområde og bl.a. udpeget på baggrund af en god bestand af odder og bæk-lampret og jævnlig hav-lampret, samt en række sjældne habitattyper, bl.a. kalkoverdrev med bestande af bl.a. bakke-gøgeurt.

Projektet vil medføre fjernelse af de spærringer i Villestrup Å, som findes i tilknytning til dambrug.
Dermed mindskes næringsstofbelastningen af åen og Mariager Fjord med ca. 1.000 kg. fosfor og godt 16.000 kg. kvælstof årligt.

Der skabes fri fiskeopgang og offentlighedens adgang til området forbedres