Natur og miljø i valgkampen

Danmarks Naturfredningsforenings Aalborg afdeling kaster sig ind i valgkampen - Sæt kryds ved naturen. Tænk på Limfjorden.

<b>Naturfredningsforeningen</b>
DN Aalborg vil slå et slag for, at natur og miljø får en fremtrædende placering i den aktuelle valgkamp. Det haster med at få taget hul på de meget store problemer, der er med bæredygtighed, når det drejer sig om menneskets indflydelse på natur og miljø.

<b>Ud af busken</b>
Vi vil have partierne til at komme ud af busken, så vi kan få at vide, om de er parate til at iværksætte de helt nødvendige tiltag for at få skabt balance i det nordjyske miljø.

<b>Global opvarmning</b>
Problemerne ved den globale opvarmning står efterhånden klart for de fleste, og på det område er vi alle nødt til at bidrage til af få reduceret mængden af drivhusgasser.

</b>Naturen under pres</b>
Mere lokalt drejer det sig om vores natur og vores vandmiljøer. På trods af mange pæne ord og gode intentioner er naturen under et stadigt pres fra det offentlige, fra erhvervslivet og fra private.

<b>Vandmiljø</b>
Lokalt drejer det sig om vore vandmiljøer, søer, vandløb, kystnære havområder og først og fremmest Limfjorden. Det drejer sig også om værdifulde og bevaringsværdige naturområder, som huser sjældne og truede dyre- og plantearter.

<b>Limfjorden har det ikke godt</b>
I DN Aalborg opfatter vi Limfjordens tilstand som et mål for, hvordan natur og miljø i det hele taget har det i vores område, og Limfjorden har det ikke godt.

<b>Ude af balance</b>
Det ligger klart, at fjordens økologiske system er grundigt ude af balance, bl.a. på grund af udledning af alt for mange næringsstoffer fra fjordens opland, som omfatter 20% af hele Danmarks landbrugsareal.

<b>Kvælstof og fosfor</b>
De mange vandløb, som løber ud i Limfjorden, afleverer således kvælstof og fosfor fra hele området.
Natur og miljø har i bred forstand indvirkning på menneskets velfærd og velbefindende.

<b>Sundt miljø</b>
Bæredygtighed, genopretning, naturpleje og naturovervågning er begreber, der skal fastholdes, hvis vi også skal tænke på dem, der kommer efter os. De vil have et stærkt behov for at kunne færdes i en bæredygtig natur og i et sundt miljø.
Der er behov for, at politikerne forholder sig til disse problemer og kommer med bud på løsninger, så naturbevidste vælgere har en chance for at give deres stemme til natur og miljø.