LIGE NU:

Påbud til landmand

Brønderslev kommune er klar med et påbud til en landmand i Dronninglund. Landmanden har ikke fast overdækning på to gyllebeholdere, der benyttes på bedriften.

I forbindelse med 70 uanmeldte tilsyn foretaget sidste efterår fandt Brønderslev Kommune, at forholdene ikke var i orden på pågældende ejendom.

Landmanden fik da frist frem til 18. december til at bringe de såkaldte flydelag på gyllebeholderne i orden. Kontrollen i starten af januar i år viste, at reglerne fortsat ikke var overholdt, men landmanden forklarede, at han allerede dagen efter ville etablere flydelag.
Mandag den 21. januar 2008 blev forholdene kontrolleret endnu engang. På den mindste tank var der flydelag, mens der på den største tank stadig ikke var tilstrækkeligt flydelag.

Fordampning af ammoniak fra gyllebeholdere uden flydelag udgør en miljøbelastning, idet kvælstof via nedbør kan tilføres søer, vandløb og fjorde. Gyllebeholdere uden flydelag kan derudover give anledning til betydelige lugtgener i omgivelserne.

Nu er Brønderslev Kommune klar med en konsekvent reaktion nemlig et påbud. Det vil ske i håbet om, at det vil få en forebyggende effekt og nedbringe antallet af disse overtrædelser og dermed på sigt nedbringe tidsforbruget på disse sager.

Sagen skal behandles politisk mandag i Brønderslev teknik- og miljøudvalg.