LIGE NU:

Succes med anonyme misbrugere i Brønderslev

Socialcenteret har haft succes med at tilbyde anonym rådgivning i Brønderslev Kommune til misbrugere. I første kvartal af 2009 har der været i alt 34 henvendelser. Opgaven varetages af de tre administrative medarbejdere, der er ansat i Socialcentret.

Anonym rådgivning
Den anonyme rådgivning opstod i forbindelse med, at kommunen selv valgte at overtage opgaven med at udrede misbrugere fra regionens misbrugscenter. Udredning iværksættes, når en person henvender sig for at søge misbrugsbehandling.

Tilfreds formand
Socialudvalgsformand Ole Jespersgaard er glad for, at kommunen kan tilbyde hjælpen der, hvor borgeren er:

- Jeg synes, det er godt, at disse borgere ikke længere er nødt til at rejse uden for kommunen for at få hjælp. Jeg tror, at det gør det lettere at få fat i misbrugerne og hjælpe dem til gavn for både dem selv, deres familier og samfundet som sådan. Vi ved, at det kan have store omkostninger for misbrugeren og dennes familie, hvis der ikke sættes ind med hjælp. Samtidig tror vi også, at det bliver billigere for kommunen at stå for udredningen selv.

20 behandlinger
Der har været foretaget 20 udredninger, hvor der er blevet iværksat en eller anden form for behandling eller hvor der er overvejelser omkring iværksættelse af behandling.
Der har desuden været 10 rådgivningssamtaler og fire telefoniske samtaler.

Følgende behandlinger er blevet iværksat:

Ambulant behandling 8
Dagbehandling 1
Støttekontaktperson 4
Ungecoach 1
Baggrundsteam for gravide 1
Døgnbehandling 6
(tvunget antabusbehandling via familiegr.) 1

Substitutionsbehandlingen
Samtidig hjemtog Brønderslev Kommune d. 1. februar substitutionsbehandlingen, hvilket vil sige den lægelige og psykosociale behandling af borgere, der er i behandling med metadon eller lignende præparater.

Lægekonsulent ansat
Da ordinering af metadon ikke kan varetages af praktiserende læge, har Socialcentret ansat en lægekonsulent til at varetage den lægefaglige del af substitutionsbehandlingen.
Lægekonsulenten er ansat 4 timer ugentligt.

Eget lokalt udleveringssted
På sigt har Socialcentret planer om at etablere eget lokalt udleveringssted, således at det bliver en sygeplejefaglig ansat, der udleverer metadonen dagligt til borgere i substitutionsbehandling. Dette er drøftet med apotekerne, som meget gerne ser opgaven fjernet fra apoteket.

Formålet med at etablere eget udleveringssted er mange, fortæller Ole Jespersgaard:

- Der vil ske en øget kontrol med indtagelse af metadonen - det kan bl.a forhindre videresalg. Ligeledes vil kvaliteten i tilbuddet øges, idet disse misbrugere vil blive "set" dagligt, de vil få mulighed for at få social kontakt, da planen ligeledes er, at der skal være mulighed for en tår kaffe og en snak.

Færre udgifter
Udgiften til metadon eller lign. præparat vil blive lavere, da der er mulighed for større indkøb. Der vil til gengæld blive udgifter til etablering af et sådan værested.
På sigt forventes det alligevel at blive et billigere og bedre tilbud, end det kommun hidtil har købt i Misbrugscentret.