PERSONPROFIL

Per Alstrup

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i Rebild
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 4. februar 1956 i Ringsted Gift 4 børn

Å

Per Alstrup var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Rebild kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Per Alstrup blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Som sine mærkesager i byrådet nævner Per Alstrup blandt andet en øget indsats for de små landbrug, bedre vilkår for kommunens ældre samt kortere skoledage.

I Regionsrådet vil han blandt andet arbejde for at planlægningen af den nye Limfjordsforbindelse via Egholm stoppes, bedre kollektiv trafik og at familielægen i Nordjylland bevares.

Per Alstrup er uddannet arkitekt. Har arbejdet som forvaltningschef gennem 20 år og har siden 2012 arbejdet som planlægger på Aalborg Universitet. Privat er han bosat i Skørping, gift og far til fire.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 43 Alternativet in total 252

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Alternativet skal forsøge at skabe alliancer i Byrådet ud fra målsætninger som fx
- Frihed, trivsel og sundhed til vores børn
- Et værdigt og sundt liv til vores gamle og bevægelseshæmmede
- Holdbar byudvikling
- En stærk miljøpolitik
- Mindre landbrug – store fordele
- Implementering af FN´s 17 Verdensmål i kommuneplan og budget.

Alternativet skal forsøge at skabe alliancer i Regionsrådet ud fra målsætninger som fx
• Stop planlægningen af ny Limfjordsforbindelse via Egholm. Sats i stedet på hurtig aftale med Staten om østforbindelse i "Aalborg skala"
• Stop for råstofgravning ved grundvandsmagasiner
• Skattefinansieret kollektiv trafik på lokalruter
• Fastholdelse af familielægen i Nordjylland
• Bæredygtig, økologisk madproduktion i offentlige køkkener. Kødfrie dage
• Regionen skal reducere sine udgifter til dyre medicinindkøb (der dræner driftsbudgettet). Fx via udbud som i Norge, hvor der indkøbes hos de billigste producenter efter et udbud.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal sikre livgivende sund kost baseret på lokale økologiske årstidens produkter. Køkkenledelser skal stilles overfor dette krav.

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikere skal have tillid til embedsværket.

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt godt klaret, men fokus ses ikke på alle for mig væsentlige emner.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattefinansieret kollektiv trafik på lokalruterne - det vil finansiere sig selv med større tilgang til de regionale busser og tog. Sikker afvikling af biltrafikken skal til enhver tid prioriteres. Det er ikke enten det ene eller det andet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler blot indsamling af madaffald til biogasproduktion - vi er godt med :)

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være billigts muligt at gå til idræt - så der dermed bliver adgang for alle. Måske der kan hentes eksempler fra andre kommuner. Mere idræt = mere sundhed hele livet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vedligehold af den kommunale bygningsmasse fremfor mere kunst og kultur for offentlige midler.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal til enhver tid sikre at ingen bliver ladt tilbage som kan, vil og bør hjælpes.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være flere flygtninge end et lokalsamfund kan bære. Fordelingen skal derfor til enhver tid ske i dialog med lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private investorer skal ikke have snablen ned i den off. kasse og hente afkast til sine auktionærer. Vi skal sikre go, professionel og sikker kommunal service med mindst mulig kontrol og administration og flest mulige varme hænder.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vedholdende genoptræning er ekstremt vigtigt for at undgå tilbagefald. Råd om den livgivende kost kan indgå i genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor trivslen i klassen og arbejdsmiljøet kræver det: ja. Men det er urimeligt at generalisere.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt med som opland til Aalborg, der har mange tilbud, som man herefter kan skifte ud med et bedre job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ligger pænt i sammenligning med landets øvrige kommuner. Vi har med det stærke beskatningsgrundlag ikke behov for at hæve skatten yderligere - men i stedet holde fokus på at anvende de budgetmidler vi allerede har kløgtigt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområder skal behandles på lige fod med de større byer. Ved akut behov skal der fortsat fjernes forfaldne rømmede bygninger.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Emnet bør indgå i undervisningen hos de unge og der skal til enhver tid sættes ind, hvor der er akut behov hos den enkelte.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke enten eller. Der skal laves en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen, der årligt kan justeres og prioriteres handling på. Der skal afsættes en trafiksikkerhedspulje til formålet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhverv skal udvikles ved det overordnede vejnet og naturværdier skånes.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Emnet kan ikke betragtes som en kerneopgave på bekostning af øget indsats på fx sundhed. Hertil kommer let adgang til mange flotte tilbud i Aalborg.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror ikke der er tilstrækkelig behov på dette emne i Rebild Kommune. Det er snarer enkeltpersoner, der kan trænge til hjælp.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaven bør økonomisk ligge hos staten og kommunen og foreningslivet udfører arbejdet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige adgang til hjælp og omsorg hele vejen gennem livet. Det er der betalt til af den enkelte gennem et langt liv.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan muligvis være behov for fokus her. Der er mange ensomme, som kunne få et bedre liv med mere samvær med såvel off. personale som frivillige (der skal visiteres).

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her kan ikke generaliseres, men ved akut behov: Ja. Rebild ligger lavt med antal voksne pr. barn og det er en dårlig markedsføring af kommunen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsætte som nu med at sikre adgang for nye virksomheder, herunder støtte iværksætteri og fx nedskallering af store opgivne landbrug.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskyld er røveri. Man skal ikke økonomisk belastes som husejer. Det er unfair.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 341 Alternativet in total 4811

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Alternativet skal forsøge at skabe alliancer i Byrådet ud fra målsætninger som fx
- Frihed, trivsel og sundhed til vores børn
- Et værdigt og sundt liv til vores gamle og bevægelseshæmmede
- Holdbar byudvikling
- En stærk miljøpolitik
- Mindre landbrug – store fordele
- Implementering af FN´s 17 Verdensmål i kommuneplan og budget.

Alternativet skal forsøge at skabe alliancer i Regionsrådet ud fra målsætninger som fx
• Stop planlægningen af ny Limfjordsforbindelse via Egholm. Sats i stedet på hurtig aftale med Staten om østforbindelse i "Aalborg skala"
• Stop for råstofgravning ved grundvandsmagasiner
• Skattefinansieret kollektiv trafik på lokalruter
• Fastholdelse af familielægen i Nordjylland
• Bæredygtig, økologisk madproduktion i offentlige køkkener. Kødfrie dage
• Regionen skal reducere sine udgifter til dyre medicinindkøb (der dræner driftsbudgettet). Fx via udbud som i Norge, hvor der indkøbes hos de billigste producenter efter et udbud.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

RN har spildt vanvittig mange mio kr på disse forsøg, som i stedet skulle have været anvendt til at styrke den prak. læges etablering. Offentlige penge, der er gået tabt og udbetalt til aktionærer.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla A dækker hele mediefladen - hvorfor er der stort set aldrig andre politikere, der udtaler sig på vegne af RN? Tror der er behov for et magtskifte.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan efter min mening hentes store driftsbesparelser ved at lave udbud på hospitalmedicin, hvor der vælges billig afprøvet medicin fremfor køb af den nyeste.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adskillige undersøgelser viser, at det ikke er vejen at gå i et samfund, hvor vi værner om go´omsorg med adgang for alle.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Undersøgelser viser, at det ikke er hensigtsmæssigt i DK i f.t. problemets omfang.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal først og fremmest være fokus på den gode konstruktive dialog med Lægeforeningen. Det er ikke blot flere penge, der er svar på alle problemer.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Emnet er nuanceret - ikke sort/hvidt.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror de bliver et hit, når de er kommet i go´ drift. Forhåbentlig kan administration reduceres og varme hænder øges. Men der skal stadig være lokale akutmodtagelser og genoptræning.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - så regionen kan koncentrere sig om kerneydelser som forebyggelse, udredning og behandling.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke det andet. Det ene tiltag skal ikke ske på bekostning af det andet.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal blot sikres et beredskab, hvor der straks kan sættes ind ved konstatering af forurening.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik skal omlægges, så lokalruter (med flere afgange) bliver gratis (skattefinansieret). Det vil tilføre hovednettene flere passagerer/øge omsætningen og dermed måske kunne finansiere sig selv. Lokalruterne får i forvejen et klækkeligt tilskud - vi bør "gå hele vejen".

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke svares entydigt på emnet. Ungdomsuddannelser fungerer - efter min umiddelbare mening - bedst i bymiljøer, hvor der er godt med tilbud til de unges livsførelse.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 politiske/administrative lag er for dyr i et lille land som DK. Ud over stat og kommune er der også en hybrid, hvor selvstyrende bestyrelser pålægges off. kerneopgaver.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det indtryk jeg har - men måske der også skal andre virkemidler til end penge.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Emnet er heldigvis ikke længere relevant.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger kan give mening og være forebyggende, men ses desværre også at kunne skabe unødvendig frygt og uheldige behandlingsforløb. Hertil kommer at det kan skabe propper i systemet, hvor der er akut behov for behandling.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det udsagn er meget subjektivt. Virkeligheden er mere nuanceret end som så.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke det andet. Der, hvor der er grobund for vækst, skal det off. medvirke til vækst med infrastruktur, institutioner, lægedækning etc...

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ok - hvis det ikke belaster det pågældende områdes miljø negativt - hvis det er til anlæg i regionen - hvis det ikke belaster beskyttelsen af vores drikkevandsmagasiner.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ved få passagerer sættes ind med små "miljøbusser", der kører oftere hver dag.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regioner skal netop ikke detailstyre, de skal sætte institutionerne fri!

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat, Region Nord

2017 - 2017

Byrådskandidat

Uddannelse

Cand. Arch. Arkitektskolen Aarhus

Erhvervserfaring

2012 - nu

Planlægger Aalborg Universitet
Å

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat, Region Nord

2017 - 2017

Byrådskandidat

Uddannelse

Cand. Arch. Arkitektskolen Aarhus

Erhvervserfaring

2012 - nu

Planlægger Aalborg Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland