PERSONPROFIL

Ane Halsboe-Jørgensen

Socialdemokratiet

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 4. maj 1983 i Brovst Bor i Københavns Kommune

A

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Min største drivkraft i politik er at skabe lige muligheder for alle børn. Jeg er dybt bekymret for, at flere børn mistrives. Ensomhed og stress eksploderer, og selv små børn føler, at de skal præsentere. Det er usundt, og vi må i fællesskab finde en anden vej.

Jeg arbejder for mere tid til nærvær for vores børn, ældre og syge. Hjemmeplejen, hospitalsgangen, børnehaven - mange steder løbes der alt for stærkt, og nærværet forsvinder. Det kan og skal vi gøre bedre.

Klima og miljø:
Når du åbner for vandhanen, kommer der rent drikkevand ud i glasset. Det skal vi også kunne i fremtiden, men klima og miljø er under et enormt pres. Vi skal være ambitiøse og finde grønne løsninger i fællesskab. Det handler om hverdagen for os alle.

Et land i balance
Mange nordjyder føler, at ting flytter væk, og afstandene bliver store. Vi må stoppe centraliseringen og insistere på, at der fortsat er læge og uddannelser uden for de store byer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker tryghed om dagpengesystemet. Det vil altid være Socialdemokratiets opgave at sikre gode vilkår for de arbejdsløse, og vi skal hele tiden se på, om noget kan gøres bedre. Derfor er vi også stolte af, at det lykkedes os at sikre en forbedring af dagpengereformen.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal kunne følge med, når vi bliver flere børn og ældre. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der ansættes flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det skal give mere tid til patienterne og mindre pres på medarbejderne.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejde i Danmark skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Vi vil ikke acceptere social dumping, hvor lønninger og arbejdsforhold presses nedad, fordi nogle virksomheder ikke spiller efter reglerne. I Danmark skal man have en ordentlig løn, som er til at leve for, og et arbejdsmiljø, som man ikke bliver syg af.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at der skal være fri og lige adgang til sundhed i Danmark. Derfor er vi imod brugerbetaling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men vi har set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal man altid tilbydes en god behandling og effektiv medicin. Uanset pengepungens størrelse. Men hvornår ny medicin tages i anvendelse, må altid bero på en konkret vurdering. Derfor har vi været med til at nedsætte et prioriteringsråd, der ud fra en række principper træffer beslutningen om anvendelse af nye medicinformer i sundhedsvæsenet.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et særligt sted, og hvis vi skal lykkes med integrationen, betyder det noget, hvor mange nye borgere vi får. Derfor bliver vi nødt til at have klare og stramme regler for familiesammenføring, hvis vi skal kunne følge med.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiets mål er at hjælpe flere. Samtidig med at vi passer på vores eget samfund. Der skal ikke komme flere hertil, end vi evner at integrere. Og vi skal blive bedre til at integrere vores nye medborgere. For integrationen herhjemme fungerer ikke godt nok i dag, og migrationspresset på Europa vil kun vokse i de kommende årtier. Det er vi nødt til at forholde os til.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal i højere grad end i dag kunne udvises, og straffede EU-borgere skal i højere grad sendes til afsoning i deres eget hjemland, når de er dømt for kriminelle handlinger.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde i Danmark – og det kan det også for langt de fleste. At være i arbejde er bedst for den enkelte og for samfundet som helhed. Men for at det skal lykkes, skal vi have endnu flere i beskæftigelse – særligt indvandrerkvinder – og her tror vi mere på at stille krav om 37 timers beskæftigelse i stedet for at sænke de i forvejen lave ydelser endnu mere.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg drømmer om et Danmark, hvor alle børn får en fair chance, og hvor der ikke er større forskel på top og bund, end at vi kender hinanden, går i skole sammen og bor i samme boligområder. Uligheden vokser, toppen stikker af fra resten, og det gør os alle sammen fattigere på sigt. Ulighed truer sammenhængskraften i vores land.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke vokse op i fattigdom. Derfor skal det nuværende system laves om. Vi skal indrette ydelserne klogere, så de tager højde for eks. husleje, så arbejdsløse ikke tvinges væk fra byerne og ud i landområderne, som vi ser det i dag.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for høj mistrivsel blandt vores børn og unge. Flere føler sig pressede. Og vi ser det allerede i en meget tidlig alder. Børn og unges mistrivsel skyldes ikke en enkelt faktor. Men oplevelsen af en usund præstationskultur i vores uddannelsessystem er en del af forklaringen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi anerkender, at inklusionen ikke virker godt nok. Der skal findes nye løsninger til at løfte inklusionens problemer. Derfor skal vi få nytænkt hele inklusion- og specialundervisningsområdet sammen med landets kommuner, skoler og organisationer. Det skylder vi både børnene, forældrene og de enkelte skoler.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er åbne overfor at se på, om skoledagen er blevet for lang. For os er det dog ikke skoledagens længde, der i sig selv er det afgørende. Det er, at børnene har en varieret skoledag, hvor der også er plads til bevægelse, lektiehjælp og mere praktisk undervisning. Altså en skoledag, der er god for alle elever.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkepensionen skal ikke hæves yderligere end det allerede aftalte. Men det betyder ikke, at ældreplejen skal forringes. Tværtimod vil vi løbende investere i ældreplejen.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil tilføre ældreområdet flere penge, fordi der skal være mere tid til pleje og omsorg for de ældre. Men det er samtidig vores mål at tilføre den samlede velfærd flere penge, så styrkelsen af ældreområdet ikke kommer til at gå ud over andre områder.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle fortjener en værdig ældrepleje - uanset pengepungen. Derfor var vi også store modstandere af den uretfærdige brugerbetaling på de kommunale akutpladser, som vi pressede regeringen til at afskaffe.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at de bredeste skuldre skal bidrage mest til fællesskabet. Derfor går vi ind for topskatten. Først og fremmest skal velfærden prioriteres, og hvis der herefter en dag skulle blive råd til skattelettelser, så vil vi prioritere dem, der tjener mindst.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for, at vi skaber mere balance i Danmark og sikrer velfærden i hele landet. Det er en pligtopgave at justere den kommunale udligning. Vores udgangspunkt for en udligningsreform er bl.a. at tilføre ordningen flere midler, så vi ikke bare omfordeler, men rent faktisk løfter den kommunale velfærd.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil meget gerne fremme sunde fødevarer, men differentieret moms er ikke den bedste måde at gøre det på.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske lønmodtagere er nogle af de dygtigste i verden med høje uddannelsesniveauer. Derfor har vi også høje lønninger. Det hænger sammen. Hvis vi fortsat vil have en god konkurrenceevne, så kræver det, at vi fortsat investerer i efteruddannelse, så danske lønmodtagere i fremtiden bliver endnu dygtigere.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder skaber vækst og arbejdspladser. Derfor skal de have gode rammer. Men de skal samtidig bidrage til fællesskabet. Og grådighed og ulighed skal begrænses - vi har derfor foreslået, at virksomhederne ikke skal kunne fratrække de højeste toplønninger, ligesom vi vil annullere regeringens skattelettelse til de rigeste erhvervsarvinger.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Socialdemokratiet vil vi prioritere et stærkt velfærdssamfund, et trygt og kvalificeret arbejdsmarked og et mere trygt og retfærdigt Danmark. Det kræver, at vi bruger pengene rigtigt og ikke på f.eks. topskattelettelser.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe udsatte børn og deres familier skal mere. Derfor har vi bl.a. foreslået, at der skal være flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn. I forhold til børnechecken, så er det allerede i dag sådan, at den er indkomstafhængig – dvs. at de dårligst stillede får en højere børnecheck end de mest velstillede. Det er et fornuftigt princip.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er optagede af at forbedre folkesundheden og mener, at der skal være bedre oplysning om alkohols skadelige effekter, især til de helt unge, deres forældre og uddannelsesinstitutioner. Men vi mener samtidig, at de 16-18-årige skal have muligheden for at drikke en øl eller et glas vin.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil prioritere daginstitutioner og skoler. Derudover vil vi målrette håndværkerfradraget til børnefamilier, så de får nemmere ved at købe sig til hjælp i en presset hverdag.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske ulandsbistand gør en stor forskel, og det skal vi holde fast i. Men vi skal i højere grad målrette den til nærområderne af krigshærgede lande og konfliktområder.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands adfærd de senere år kan og skal vi ikke acceptere, og derfor har det også været nødvendigt at anlægge en hårdere linje. Vi bakker fuldt ud op om den linje, som NATO har lagt overfor Rusland, som på den ene side omfatter robust modsvar til Rusland, men som også rummer et ønske om dialog.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mener, at det er vigtigt med samarbejde omkring vores forsvar. Både i regi i NATO og EU. Men vi tager også danskernes signal de sidste mange år alvorligt om, at de ikke ønsker af afskaffe forbeholdene. Derfor vil vi ikke støtte en folkeafstemning om en afskaffelse af forsvarsforbeholdet i den kommende valgperiode.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker mere resocialisering, men ser det ikke som en modsætning til skærpede straffe.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen børn og unge under 15 år skal straffes og sendes i fængsel. Socialdemokratiet har heldigvis forhindret de borgerlige i at sænke den kriminelle lavalder og samtidig sikret en række socialpolitiske redskaber rettet mod de børn og unge, der alt for tidligt starter på alvorlig kriminalitet.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi insisterer på, at man som borger i Danmark skal kunne føle sig tryg – uanset hvem man er, og hvor man bor. Derfor skal der slås hårdt ned på kriminalitet, og vi er villige til at se på, om man kan skærpe straffene, så færre begår voldelig kriminalitet. Men hårdere straffe kan ikke stå alene. De skal følges af forebyggende arbejde og resocialisering.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil indføre et mål om minimum 500.000 grønne biler i 2030 og igangsætte en række konkrete tiltag og afgiftsændringer, der skal kickstarte indsatsen. Og så vil vi have et forbud mod nye dieselbiler fra 2030. Det er vigtigt, hvis færre danskere skal udsættes for luftforurening, og hvis vi skal sætte gang i den grønne omstilling.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er altid åbne for løsninger, der kan sætte skub i den grønne omstilling. Derfor har vi også været med i energiaftalen og fremlagt et ambitiøst grønt udspil. Vores ambition er at gøre Danmark til en grøn vindernation, og her spiller erhvervslivet en vigtig rolle. Samtidig er det dog vigtigt for os, at vi altid sikrer en balance mellem vores konkurrenceevne og grønne afgifter.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger alt for mange ressourcer til, at vores planet kan følge med. Derfor bliver vi nødt til at forbruge og producere smartere og med respekt for de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker et stærkt EU, og vi har mere end nogensinde brug for et stærkt europæisk fællesskab. Vi er samtidig dybt bevidste om de udfordringer, som EU står overfor. Derfor er vi tilhængere af EU som et politisk redskab til at løse konkrete udfordringer, som nationalstaterne ikke kan løse selv.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende asylsystem er brudt sammen. For at få kontrol med tilstrømningen og sikre, at færre drukner i Middelhavet, skal Danmark – helst sammen med øvrige EU-lande – oprette et modtagecenter udenfor Europa.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samarbejdet i EU er vigtigt for Danmark, men i en tid, hvor EU's ydre grænser er under et massivt pres, og de sydeuropæiske lande har svært ved at løfte opgaven med at bevogte grænserne, bør vi i Danmark holde fast ved, at vi selv bevogter vores grænse

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores offentlige ansatte er dygtige og gør hver eneste dag et godt stykke arbejde til gavn for bl.a. vores børn, syge og ældre. Men det er rigtigt, at der er problemer med for meget bureaukrati og for mange dokumentationskrav. Derfor skal vi vise de offentlige ansatte mere tillid og give dem mere frihed.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogen områder kan det være fint med konkurrence, men vi har set grelle eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, når det gælder vores kernevelfærd. Og især når det handler om velfærd, skal vi sikre, at vi yder den bedste service til danskerne.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden se på, om vi kan gøre tingene smartere, bl.a. ved at mindske bureaukrati og dokumentationskrav. Ligesom der heller ikke er nogen tvivl om, at der i det offentlige særligt er brug for flere sosu’er, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Derfor er det også disse faggrupper, vi vil prioritere, når vi vil løfte velfærden.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En tredje limfjordsforbindelse er afgørende for vores region, men det skal ikke koste penge at krydse fjorden.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mangel på læger er et alvorligt problem både i Nordjylland og i resten af landet. Socialdemokratiet vil indføre en pligt til, at alle nyuddannede læger skal arbejde et halvt år i en område med lægemangel, så de kan bidrage til at komme problemet til livs. Derudover er sundhedshuse og andre tiltag fra regionens side vigtige, og vi skal følge op med endnu mere.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beslutninger træffes generelt bedst tæt på borgeren, men i visse tilfælde er det fint med et fælles udgangspunkt

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Uddannelses- og forskningsminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2008 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Formand for Udenrigsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

2004 - 2009

Cand.scient.pol Københavns Universitet

1999 - 2002

Student Sproglig, Fjerritslev Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - 2011

Konsulent LO
A

Politiske hverv

2019 - nu

Uddannelses- og forskningsminister Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2008 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Formand for Udenrigsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Skatteudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

2004 - 2009

Cand.scient.pol Københavns Universitet

1999 - 2002

Student Sproglig, Fjerritslev Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - 2011

Konsulent LO

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland