PERSONPROFIL

Anne-Marie Jørgensen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Bor i Vesthimmerlands Kommune

K

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 76 0

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Det gode liv - for børn og familier:

Børn skal have det godt lige fra de er helt små til de er unge og der skal være plads til at være familie, både i tid og økonomisk. Derfor har vi i KD lavet børnenes finanslov, blandt andet med forslag om, at en af forældrene kan få tilskud til at gå hjemme og passe barnet til det er 3 år.

Det gode liv - for alle:
Mennesket først. Det er ikke mennesket der skal passe ind i systemet, men omvendt. Der skal være plads til forskellighed og alle har ret til et anstændigt liv - at blive mødt med omsorg og forståelse for den situation man står i - uanset livssituation. Det gælder også sårbare børn og unge. Vi skal arbejde for social ansvarlighed og retfærdighed.

Det gode liv - miljø og natur:

Genbrug er godt og det skal vi fortsætte med at udvikle på. Vi skal have mere grøn energi og fortsat være toneangivende inden for udvikling af miljøteknologi. Vi skal beskytte og bevare den skønne natur vi har.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men de job der er og den arbejdskraft der er skal bruges mere hensigtsmæssigt. Blandt andet til mindre kontrol.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil koste alt for meget på den lange bane at kræve brugerbetaling. Folk vil også komme med sygdomme for sent, som så vil koste mere at behandle.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være godt at private aktører supplerer det offentlige. Men det skal ikke være sådan, at de private klinikker tager det lette og de offentlige så skal stå med det svære og ikke have ressourcerne.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der tænker jeg at fagkundskaben skal inddrages. Det er et område, hvor der hele tiden sker udvikling og det er vigtigt at følge med, så man får det rette og til den bedste pris.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk bliver udvist, hvis de har begået noget ulovligt

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have folk til at være fattige. Folk skal videre i systemet og de skal støttes frem for at syltes i systemet.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke godt for et land, hvor der er stor social forskel. Alle skal have mulighed for at leve et værdigt liv

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle børn har bedst af at blive i en almindelig klasse, mens andre børn har brug for det særlige en specialklasse kan tilbyde. Begge dele skal altid ske i et konstruktivt samarbejde med forældrene

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have mere fritid og mulighed for at have indflydelse på hvad de vil lave eller gå til. Nogle steder er det godt med heldagsskole, men det skal ikke generaliseres

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange ældre betaler i dag meget for at bo på plejehjem og kan ikke betale mere. Vi kan ikke have ældre, som ikke har råd til at komme på plejehjem

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et samfund, hvor alle bidrager og ikke 98 små enheder.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være godt at støtte opstart af små virksomheder

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man bruger det offentlige system mere konstruktivt, vil det give en langt bedre økonomi. Folk skal ikke blive i det offentlige system i årevis fx inden for beskæftigelsespolitik. Folk skal hjælpes til regulære job eller job på lempelige vilkår.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sunde familier skal ikke straffes fordi de fungerer. Alle skal bidrage.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bidrage med 1% af bnp( bruttonationalprodukt)

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget vigtigt at unge får mulighed for at bryde med det kriminelle miljø og får uddannelse, så de kan klare sig selv og få et andet socialt netværk

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nå jeg ser unge begå noget ulovligt, skal de hjælpes videre og væk fra det kriminelle miljø. Jo tidligere man taler om at børn er kriminelle, jo før bliver de stigmatiseret og ser sig selv som kriminelle.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have samhandel og værne om miljøet på europæisk plan. Men vi skal være selvstændige nationer.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget kan gøres langt bedre. Men systemet skal revurderes inden for flere områder. Ofte spænder systemet ben for lovenes hensigter

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor forskel på hvilke områder man taler om. Noget af ældreplejen kan godt udliciteres.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2007 - 2017

Næstformand i Aarhus kommuneforening KD

Tillidsposter

2004 - nu

Bestyrelsesmedlem Bostedet Ellengården

Uddannelse

1993 - 1996

Bachelor Socialrådgiver, Den sociale højskole Aarhus

Erhvervserfaring

2005 - nu

Socialrådgiver Aarhud kommune
K

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2007 - 2017

Næstformand i Aarhus kommuneforening KD

Tillidsposter

2004 - nu

Bestyrelsesmedlem Bostedet Ellengården

Uddannelse

1993 - 1996

Bachelor Socialrådgiver, Den sociale højskole Aarhus

Erhvervserfaring

2005 - nu

Socialrådgiver Aarhud kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland