PERSONPROFIL

Anny Winther

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 5. maj 1951 i Suldrup - Himmerland Gift 3 børn

V

Anny Winther (V) er regionsrådsmedlem i Nordjylland. Hun er næstformand for Akut- og Praksisudvalget samt medlem af Psykiatriudvalget.

Hun er uddannet merkonom og har arbejdet i mange år som regnskabschef. Anny Winther har derudover næsten 30 års politisk erfaring fra et viceborgmester- og to borgmesterembeder i Støvring Kommune og senest Rebild Kommune. Hun har desuden været medlem af diverse bestyrelser herunder KL.
Anny Winther modtog under sit borgmesterembede i Rebild Kommune hård kritik som følge af kommunens håndtering af Rebild-sagen (2010), hvor en dengang 55-årig mand blev arresteret og senere dømt for groft seksuelt misbrug af 9 børn, 7 af dem hans egne. Kritikken fra Ankestyrelsen lød, at trods flere underretninger fra pædagoger og lærere, greb kommunen ikke ind tids nok til at få tvangsfjernet børnene. Under mediedækningen af sagen blev kommunen yderligere kritiseret for at have valgt en uhensigtsmæssig kommunikationsstrategi, hvilket fik byrådsmedlem Rikke Karlsson (DF) til at kræve at Anny Winther skulle gå af som borgmester.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3271 Venstre in total 78263
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3886 Venstre in total 88866

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg har stor fokus på patienternes rettigheder i forhold til udredning og behandling. kræftpakkerne har været afgørende for hurtig behandling. Samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger er afgørende ved udskrivning, specielt for ældre patienter, så den rette opfølgende behandling kan iværksættes og genindlæggelser forebygges. Samarbejdet og patientrettigheder er også vigtigt når det gælder borgere med psykisk sygdom. Der skal ske en håndholdt indsats for at sikre endnu flere praktiserende læger har lyst til at nedsætte sig i en praksis, gerne hvor flere læger arbejder sammen og hvor flere sundhedsfaglige personalegrupper, er en del af teamet i en praksis.
Kvalitet i sundhedsydelser og behandling er afgørende - et dygtigt personale sikrer i høj grad at patienterne oplever både tryghed og nærhed. - Erhvervs ramme-betingelser er vigtigt for forsat udvikling i Nordjylland bl.a. en fremtidssikret infrastruktur der binder landsdelene sammen. Kompetence udvikling skal sikre virksomhederne de rette medarbejdere. Alle unge skal guides og sikres en ungdomsuddannelse.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser allerhelst at vi i hele Nordjylland har privat praktiserende læger, så derforbetragter jeg udbudsklinikker som en "nødløsning" - idet alle borgere har krav på et lægetilbud i en overkommelig nærhed.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nye supersygehus er en rigtig god ide, men det kræver nødvendigvis ikke flere nedlukninger af små sygehuse

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig opgave, men det kræver nødvendigvis ikke flere penge, det kræver kompetencer og tid

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specialiserede hospitalsbehandlinger vil værevsndkeligt for kommunerne at løse, men naturligvis kan staten gøre det

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er 2% kravet væk

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg ser ingen grund til at screene raske borgere, men vi skal screene og udrede sygdom hos borgere, der har mistænke/synptomer på sygdom.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det udelukker ikke at der også satses i mindre byer

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et tilbudt om kollektiv trafik i tyndbefolkede områder, men her spiller flexibilitetet en meget vigtig rolle, der er brug for individulle læsninger

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Næstformand for Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Venstre

2007 - 2013

Borgmester Rebild Kommune, Venstre

1998 - 2006

Borgmester Støvring Kommune, Venstre

1990 - 1997

1. Viceborgmester Støvring Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - 2013

Bestyrelsesmedlem Aalborg Lufthavn

2010 - 2013

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening (KL)

2007 - 2010

Bestyrelsesmedlem Danmarks Vækstråd

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Regnskabschef
V

Politiske hverv

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Venstre
Næstformand for Akut- og Praksisudvalget Region Nordjylland, Venstre
Medlem af Psykiatriudvalget Region Nordjylland, Venstre

2007 - 2013

Borgmester Rebild Kommune, Venstre

1998 - 2006

Borgmester Støvring Kommune, Venstre

1990 - 1997

1. Viceborgmester Støvring Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - 2013

Bestyrelsesmedlem Aalborg Lufthavn

2010 - 2013

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening (KL)

2007 - 2010

Bestyrelsesmedlem Danmarks Vækstråd

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Regnskabschef

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland