PERSONPROFIL

Bent Bøgsted

Dansk Folkeparti

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 4. januar 1956 i Brønderslev Gift 7 børn Bor i Frederikshavn Kommune

O

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for at vi får et rummeligt arbejdsmarked og at ledige får mere hjælp til at komme i arbejde.
Mere opkvalificering af ufaglærte og ledige.
Der skal ske et match af de ledige til de ledige job.
Syge skal have en hurtig afklaring om de skal have førtidspension eller fleksjob.
Jeg arbejder for en stram indvandre politik. Vi har ikke behov for at tage imod flere flygtninge.
Flygtninge skal sendes hjem, så snart det er muligt.
Varig grænsekontrol
Jeg arbejder for at folkepensionen skal stige og at bundfradraget før der sker modregning, hæves til 100.000 kr.
Seniorer der er nedslidte skal have bedre mulighed for at komme på Seniorførtidspension eller fleksjob.
Flere elevpladser til unge.
Unge på STU skal have mere hjælp til at komme i arbejde.
Ældre der har brug for pleje, skal have mere hjælp.
Flere læger til de mindre byer.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder er der behov for flere job. F.eks. i plejesektoren

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre har mange private aktører underbudt i udbudsrunder og dermed gået konkurs, så det offentlige alligevel skal overtage.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være lægerne der i samarbejde med familien, afgør hvad der er forsvarligt at bruge af medicin og ikke folketingspolitikkerne

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal strammes op, så der sker flere afvisninger og hjemsendelser.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal hjemsendes omgående

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre må vi ikke forskelsbehandles. Jeg så gerne at danske statsborgere havde fordele frem for andre, men det må vi ikke på grund af konventionerne

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ske ved at hjælpe ledige i job.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man tager et arbejde man kan klare, så har man en anden frihed og der er ikke nogen i jobcentret der holder øje med dig. Arbejde betyder frihed uanset om det er højt lønnet eller til mindstelønnen. Det er vigtigt at man kan klare sig selv.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er altså børn der har behov for special klasser.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og tests er med til at tydeliggøre om eleverne har lært det de skal for at klare sig.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stort behov for flere ressourcer i ældreplejen. Der bliver flere ældre og vi lever længere. Men det burde kunne ske uden at andre velfærdsområder forringes.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Men det er fint hvis ældre selv vil tilkøbe sig ydelser. Det skal vi ikke blande os i.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en mulighed. Det kommer jo også an på hvor meget moms der er tale om. For høj moms er jo også konkurrenceforvridende.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er udmærket som det er i dag.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke give mere end 0,7 % som anbefalet af FN.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke ske før der kommer EL biler der kan køre længere på en opladning og at der også kommer EL biler til en rimelig pris, hvor der er plads til børnefamilien.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være danskerne selv der i sidste ende afgør hvad de vil genbruge.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal have mere selvbestemmelse

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en grænsekontrol der effektivt sætter en stopper for kriminelle og andre uønskede personer.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kernevelfærden i kommunerne er hovedsagelig kommunalt ansvar. Dermed er det byrådsmedlemmerne der skal sikre servicen i kommunen

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Tingsekretær Folketinget, Dansk Folkeparti

2001 - nu

Beskæftigelsesordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2001 - 2007

Folketingsmedlem Nordjyllands Amtskreds, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1972 - 1976

Maskinarbejder Metal, Aalborg Tekniske Skole

1970 - 1972

Skolegade Skole, Brønderslev

1963 - 1970

Serritslev Skole, Brønderslev

Erhvervserfaring

1993 - 2001

Specialarbejder Repsol, Brønderslev

1990 - 1993

Skibsværftsarbejder Ørskov Stålskibsværft

1986 - 1989

Landmand

1977 - 1986

Oversergent. Våbenmekaniker Nørrejyske Artilleriregiment, Skive

1976 - 1977

Avedøre Rekrut- og Sergentskole

1972 - 1976

Maskinarbejder Uggerby Maskinfabrik, Brønderslev
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Formand for Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2007 - nu

Tingsekretær Folketinget, Dansk Folkeparti

2001 - nu

Beskæftigelsesordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2001 - 2007

Folketingsmedlem Nordjyllands Amtskreds, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1972 - 1976

Maskinarbejder Metal, Aalborg Tekniske Skole

1970 - 1972

Skolegade Skole, Brønderslev

1963 - 1970

Serritslev Skole, Brønderslev

Erhvervserfaring

1993 - 2001

Specialarbejder Repsol, Brønderslev

1990 - 1993

Skibsværftsarbejder Ørskov Stålskibsværft

1986 - 1989

Landmand

1977 - 1986

Oversergent. Våbenmekaniker Nørrejyske Artilleriregiment, Skive

1976 - 1977

Avedøre Rekrut- og Sergentskole

1972 - 1976

Maskinarbejder Uggerby Maskinfabrik, Brønderslev

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland