PERSONPROFIL

Birgit Skovmand

Retsforbundet

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 15. oktober 1938 i St. Restrup Single 3 børn

E

Birgit Skovmand var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Retsforbundet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Birgit Skovmand har udover sit arbejde som medhjælpende ægtefælle i gartneri og som pædagogmedhjælper, hele sit liv arbejdet som gymnastikinstruktør for både børn og voksne i forenings-regi, og er pt. meget aktiv med undervisning i seniorgymnastik på forskellige planer.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 39 Retsforbundet in total 202

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Man skal give mig en stemme, hvis man vil have en meget samfunds-bevidst person i regionsrådet. Jeg vil ikke arbejde for sær-interesser, men i videst mulig omfang arbejde for samfundet som helhed. En af Retsforbundets grundtanker er, at alle har ret til en fri og værdig tilværelse. Det betyder også, at vi har pligt til at tage hånd om de svageste medborgere. Jeg vil arbejde for decentralisering, så beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Derved styrkes demokratiet

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det er så vigtigt med tid til den enkelte patient eller ældre medborger. Det, at man kan føle sig i trygge hænder, har så stor betydning for både den mentale og den fysiske sundhed

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig, da jeg mener, at alle skal have have samme muligheder for behandling, uanset personlig indkomst. Derimod mener jeg, at det vil være rimeligt at opkræve gebyr for udeblivelse til lægebesøg m.v.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at patienterne i yderområderne også har adgang til praktiserende læge, uden først at skulle køre mange, mange kilometer.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bibeholde de små sygehuse. Lav special-afdelinger på supersygehusene, og lad de mere almene sygdomme blive behandlet så tæt på borgerne som muligt

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke efterlade grunde med giftrester til vore børn og børnebørn

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil beskytte vores miljø med mere kollektiv trafik. Specielt i byområderne er dette vigtigt. Man kan derfor forestille sig parkeringspladser ude i yderområdet af byerne, og derfra Chuttlebusser rundt i byerne

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg modstander af, fordi man så, blot fordi man har en høj løn, kan komme foran i køen. Mit menneskesyn er, at alle er lige meget værd - uanset personlig indkomst

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at få befolkningen så jævnt fordel mellem land og by som muligt. Derfor bør man satse på decentral vækst

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være buslinjer ud til landsbyerne i oplandet, fordi det også skal være muligt for borgerne der at benytte kollektiv trafik. Man kan i stedet for de store busser, sætte minibusser ind på strækningerne med få passagerer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Gymnastikinstruktør

Erhvervserfaring

Pensionist
E

Uddannelse

Gymnastikinstruktør

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland