PERSONPROFIL

Birthe Rugholm

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Frederikshavn
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 23. maj 1949 i Frederikshavn Gift 1 barn

D

Birthe Rugholm var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Frederikshavn kommune og Regionsrådsvalget i Region Nordjylland. Birthe Rugholm blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har tidligere været kredsformand for Centrumdemokraterne i Frederikshavn, Skagen og Læsø i perioden 1998-2005 og kredsformand for Borgerlisten fra 2005 til 2007.

Birthe Rugholm er uddannet fra Frederikshavn Handelsskole og har tidligere været ansat i Regnskabstjenesten på Flådestation Frederikshavn og i Regnskabstjenesten i Hjørring. I dag er hun pensionist.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 69 Nye Borgerlige in total 497

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

fordi jeg er en god til at samarbejde, og jeg har hjertet på de rette sted, og så fordi jeg stiller op for Nye Borgerlige, som ønsker at sætte en ny kurs.
Vi går bl.a. ind for:
- Folkeskolen skal tilbage til folket. Pengene skal følge børnene, så der er frit valg, til de skoler forældrene vælger.
- Jeg vil arbejde for en fornuftig beskyttelse af vores naturværdier. Vi har ansvar for at give naturen videre til vores efterkommere, uden at ødelægge den, mens den er i vores varetægt.
- Slutteligt kort fortalt. Jeg mener, der er plads til forbedringer på ældreområdet.

Spørgsmål og svar

1 Frederikshavn Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen kan godt udlicitere fx hjemmehjælp og børnepasning, for det giver kommunen en sund konkurrence, som alt andet lige vil højne kvaliteten. Vedligehold af veje skal ikke udliciteres, det er en kommunal opgave.

2 Frederikshavn Kommunes omlægninger på skoleområdet med bl.a. rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har været en succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

fordi rullende skolestart med fire/tre årlige rul er for stor en ændring, når lærerne SAMTIDIGT skal indarbejde en folkeskolereform, en arbejdstidsreform, en inklusionsreform, en skolestrukturreform, og en ledelsesreform. Det går ud over klassefællesskabet, når der hele tiden kommer så mange nye børn i klassen. Aldersintegreret undervisning hvor 0. - 2. klasse undervises sammen, kan være ærefuldt for 0. klasse, og lærerigt for 2. klasse. Men det kræver store klasselokaler, og har man det?

3 Birgit Hansen har været en god borgmester for Frederikshavn Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tjaaa

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

investeringer i biltrafik og kollektiv trafik skal prioriteres lige højt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig, fordi vi skal værne om vores eksisterende natur, og beskytte den imod forurening og ødelæggelse. I mange andre byer der har man allerede indført yderligere affaldssortering af madaffald og plastik.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

uenig, indtil jeg ser en konkret ansøgning fra et idrætsområde, men hårdt vejende argumenter for flere penge. Bestående idrætsanlæg skal selvfølgelig vedligeholdes.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kunst og kultur skal der til. Vores kulturarv skal forvaltes og bevares, men ikke forkæles. Kommunen kører i forvejen ret godt med Tordenskjoldsdage, Blomsterfestival, Skagen festival osv.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aller først: Alle skal have et incitament til at forsørge sig selv. De svageste i kommunen skal have mere hjælp. INGEN danskere skal være ufrivilligt hjemløse. Hvis Nye Borgerlige kunne bestemme, skulle alle voksne danske statsborgere, uden anden indtægt, have en basisydelse på 6.000 kroner om måneden - skattefrit.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene, migranter + familiesammenførte skal slet ikke være her i Danmark, langt væk fra deres eget land, og deres egen kultur. De skal hjælpes i deres nærområde. Det er billigere, og man kunne hjælpe mange flere. De skal ikke være en arbejdskraft reserve i Danmark, og dermed være løntrykkere på arbejdsmarkedet. De udgør det problem, at vores generation, slet ikke har ret til på sigt, at formøble et kristent Danmark væk, til et islamitisk trossamfund. En ressource for lokalsamfundet? Nej.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I ældreplejen skal der ikke være konkurrence mellem kommunen og det private, da ældreplejen, madordninger og hjemmehjælp skal privatiseres. Pengene skal følge den ældre, og folkepensionen skal sikre alle en værdig alderdom.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der må være penge til genoptræning, for der blev i 2014 vedtaget en satspuljeaftale, hvor der blev øremærket 96,9 millioner kroner til at styrke genoptræningsindsatsen i kommunerne, så patienter tilbydes hurtig genoptræning. Målsætningen var, at der maksimalt må gå to uger, fra en patient udskrives fra sygehuset, til et genoptræningsforløb går i gang. Så andre sundhedsområder skal derfor ikke have færre penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal slet ikke bestemme antallet af elever i klasserne, for kommuner skal ikke drive skoler. Alle skoler skal være selvejende, og pengene følger eleven. Alle skoler skal være friskoler. Der skal være en forpligtelse til at basere skolen på danske værdier, demokrati, ligeværd og ligestilling mellem kønnene. Skoler baseret på islamiske værdier, de skal derfor ikke have off. tilskud

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fakta. Kommunen har en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse. Migranter, flygtninge + familiesammenførte, får to år til enten at skabe sig et arbejde, eller finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem, eller et andet sted hen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for at sænke skattetrykket. Vi vil arbejde på, at gøre den offentlige sektor mindre, og gøre den private sektor større.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frederikshavns kommunes yderområder trænger til en håndsrækning. Ellers ender det med, at yderområderne bliver helt affolket, og det er ikke okay.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At begå kriminalitet, er sit eget forkerte valg. De danske bander, dem har politiet ret godt styr på. De udenlandske bander, som procentvis udgør en stor del, de skal udvises konsekvent efter den første dom, og de konventioner, der står i vejen for det, de skal opsiges, da de er lavet i en anden tid, med et andet formål. Hvis de ikke rejser ud umiddelbart, eller efter strafafsoning, skal de tages i varetægt, indtil deres udrejse kan arrangeres. Kriminelle udlændinge skal ikke gå frit omkring.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kommunen er allerede godt dækket ind med cykelstier. Hvis der opstår trafikmæssige problemer ved en skolevej, skal problemet løses, selv om det vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bevaring af naturområder er umådeligt vigtigt. Bevaring af naturområder skal ikke ske i højere grand, end tilfældet er i dag, men på samme nivu Hvis der skal ske en regulering, skal den være baseret på fakta og data, fremfor teori og computermodeller.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er okay, som det kører nu.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg er uenig, indtil jeg konkret ved, HVILKEN indsats i socialt udsatte boligområder, der her tænkes på.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

uenig fordi integration er et personligt ansvar, og ikke en offentlig opgave. Retten til offentlig forsørgelse knytter Nye Borgerlige til det danske statsborgerskab. Det vil spare lokalsamfundet for mange udgifter. På landsplan betyder det, at vi kan lette skatter og afgifter for 24 mia. kr., uden at berøre velfærden.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje skal have SAMME pris, for ALLE ældre. Når en ældre har tjent penge, og har betalt skat heraf, så har den ældre ret til de ydelser der tilbydes ældre mennesker. Den ældre skal ikke til at betale overpris for en ydelse, fordi vedkommende har sparet op, og ikke forbrugt. Desuden mener vi i Nye Borgerlige, at ældreplejen skal privatiseres.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ikke flere penge til sociale indsatser. Der skal i stedet oprettes et "Psykiatriråd" i samarbejde med "Landsforeningen for pårørende". Psykiatrirådet skal blandt andet rådgive politikerne, og komme med forslag til nye initiativer. En øget inddragelse af pårørende giver en kæmpe besparelse på indlæggelse og førtidspension, samt forøgede skatteindtægter, når personer med psykiske vanskeligheder forbliver længere tid på arbejdsmarkedet. Andre sundhedsområder behøver derfor IKKE, at få færre penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene er vores vigtigste ressource, og de skal være trygge omgivelser, og have det godt, mens forældrene er på arbejde. Der er efterhånden sparet for mange pædagoger væk. Daginstitutionerne har problemer hvis en pædagog er syg.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kort og godt fordi, det er jo det, kommunens borgere skal leve af.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 109 Nye Borgerlige in total 3047

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

fordi jeg er en god til at samarbejde, og jeg har hjertet på de rette sted, og så fordi jeg stiller op for Nye Borgerlige, som ønsker at sætte en ny kurs.
Vi går bl.a. ind for:
- Folkeskolen skal tilbage til folket. Pengene skal følge børnene, så der er frit valg, til de skoler forældrene vælger.
- Jeg vil arbejde for en fornuftig beskyttelse af vores naturværdier. Vi har ansvar for at give naturen videre til vores efterkommere, uden at ødelægge den, mens den er i vores varetægt.
- Slutteligt kort fortalt. Jeg mener, der er plads til forbedringer på ældreområdet.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne skal nedlægges.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landområderne skal ikke affolkes.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Politiske hverv

Næstformand og sekretær i Nye Borgerlige Frederikshavn og Læsø Kommuner

Uddannelse

Kontorfuldmægtig Frederikshavn Motor Compagni

Erhvervserfaring

Pensionist
D

Politiske hverv

Næstformand og sekretær i Nye Borgerlige Frederikshavn og Læsø Kommuner

Uddannelse

Kontorfuldmægtig Frederikshavn Motor Compagni

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland