PERSONPROFIL

Bo Fink

Enhedslisten

Spidskandidat i Morsø
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 6. november 1948 i Høng Gift 4 børn

Ø

Bo Fink var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Morsø kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland. Bo Fink blev ikke valgt ind.

Han har en kandidat fra Aarhus Universitet i geografi. På nuværende tidspunkt er han uden for arbejdsmarkedet, men han arbejdede i mange år som gymnasielærer på Thisted Gymnasium og HF. I perioden 1989-1992 arbejdede Bo Fink for Folkebevægelsen mod EU i Bruxelles. Privat er han gift og far til fire.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 260 Enhedslisten in total 513
KV 2013 Personlige stemmer 96 Enhedslisten in total 498

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Høj kvalitet i skoler, dagtilbud og øvrige institutioner gennem motiverede medarbejdere. Satse på udvikling og vedligeholdelse af godt arbejdsmiljø og gode efteruddannelsesmuligheder.
max. 24 elever i folkeskolens klasser og flere voksne til børnene i børnehaverne.
De skal unikke landskaber på Mors skal beskyttes, bl.a. mod uhæmmet råstofgravning, og samtidig gøres mere tilgængelige for besøgende.
Mere alsidig natur (biodiversitet) og rent vand i vandløb og Limfjorden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal ikke rejses flere vindmøller i kommunen indtil videre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at vi ikke skal have projekter, hvor det kun er fremmede investorer og enkelte landmænd, som får gevinsten, medens de lokale borgere får ulemperne. Men hvis en lokal ejerkreds går sammen om en vindmølle, ser jeg ingen problemer med rejsning af en mølle.

2 Morsø Kommune skal støtte den private færgedrift over Næssund med et årligt tilskud.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det var i den grad en forkert beslutning, da borgmesteren og hans flertal trak tæppet væk under Næssundfærgen. Heldigvis har lokale ildsjæle holdt færgen sejlende. For mig handler det bare om at give Næssund-færgen tilskuddet tilbage.

3 Morsø Kommune har lukket for mange folkeskoler de senere år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er heldigvis en lang friskoletradition på Mors, og der er poppet friskoler op i mange landsbyer, hvor kommunen har opgivet at drive skole. Derfor er problemet med skolelukninger ikke stort.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet giver ikke rigtig mening på Mors, hvor den kollektive trafik og grundlaget herfor er så ringe, at privatbilen er en nødvendighed for de fleste. Men NT er ved at udvikle nogle spændende nye kollektive trafikformer baseret på flextrafik og deleøkonomi. Dette får varm støtte fra Enhedslisten på Mors.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går rigtigt godt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker, der er en god balance.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tænker, der pt. er en god balance.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De socialt udsatte grupper er blevet hårdt presset økonomisk. Morsø kommune kan selvfølgelig ikke tilsidesætte loven, men i de tilfælde, hvor det er muligt at udøve et skøn, mener jeg at der bør skønnes opad for at afbøde det værste.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt, helt uenig. Vi har både ressourcerne og kapaciteten til at hjælpe flere. F.eks. de kvoteflygtninge, som regeringen så brutalt har afvist.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sporene med de mange konkurser i private hjemmeplejefirmaer skræmmer.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Egentlig er spørgsmålet meningsløst, fordi det antages at økonomien i sundhedsområdet er et nulsumsspil. Men genoptræning er meget vigtigt for at ulykkes/sygdomsramte borgere kan få et godt liv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For store klasser er både ødelæggende for undervisningen og den enkelte elev. Enhedslisten har max. 24 elever i klasserne som måltal nu og i fremtiden.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er meningsløst og bygger på en ubehagelig fordom om arbejdsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale service er i dag ringere, end den var for to årtiers siden (Før Fogh). Enhedslisten arbejder for at kommunen skal have tilført flere midler, så vi kan drive ordentlige skoler, dagtilbud og ældrepleje, ikke færre.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

opleves ikke længere af os som et større problem.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at bander og ungdomskriminalitet er et alvorligt problem på Mors. Men forebyggende arbejde er vigtigt for, at det også i fremtiden kan forholde sig således.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er absolut behov for flere cykelstier. Men det er ikke sikkert, at dette behøver at gå ud over andre trafikområder, fordi mange af de cykelstier vi tænker på, skal åbne genoprettede naturområder for besøgende. Der vil ofte kunne hentes fondsmidler til denne type investeringer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et stort behov for, at Mors får et større areal med eng, overdrev og skov - kort sagt mere natur. Morsø kommune er meget intensivt opdyrket og en af de kommuner med mindst såkaldt naturkapital. Det betyder at biodiversiteten - mangfoldigheden - er i voldsom tilbagegang. Denne udvikling vil Enhedslisten gerne vende.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er den bedste branding en kommune kan få. Tænk på kulturmødet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et beredskab, så kommunen kan øge indsatsen i socialt udsatte boligområder, hvis behovet opstår.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke ret mange flygtninge på Mors. Vi skal sikre, at de flygtninge, der slår sig ned her hurtigst muligt kan føle sig som fuldgyldige medlemmer af vores lille samfund. Det gavner alle.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette svarer til at gå over til forsikringsprincippet, hvor hver er sin egen lykkes smed. Hvad kommunal service angår, skal vi alle være lige.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meningsløs prioritering, der er stærkt behov for flere midler begge steder, og de midler vil Enhedslisten godt være med til at finde.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pædagogik - ikke opbevaring. Enhedslisten på Mors sætter max. 4 børn pr. voksen som måltal, i dag er tallet ca. 50% større.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløsheden på Mors er tæt på nul. Vi har derfor mere brug for, at de mange pendlere bosætter sig i kommunen. Dette sikres bedre ved at investere i den kommunale kernevelfærd, skoler børnpasning attraktive landsbymiljøer m.m.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er en god skat. De rigeste har de dyreste grunde og betaler mest. Man kan ikke smyge sig uden om gennem skattespekulation. En sidegevinst er at en høj grundskyld modvirker boligbobler.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 348 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Høj kvalitet i skoler, dagtilbud og øvrige institutioner gennem motiverede medarbejdere. Satse på udvikling og vedligeholdelse af godt arbejdsmiljø og gode efteruddannelsesmuligheder.
max. 24 elever i folkeskolens klasser og flere voksne til børnene i børnehaverne.
De skal unikke landskaber på Mors skal beskyttes, bl.a. mod uhæmmet råstofgravning, og samtidig gøres mere tilgængelige for besøgende.
Mere alsidig natur (biodiversitet) og rent vand i vandløb og Limfjorden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om "godt". Det har været en nødvendighed. På sigt kunne jeg godt tænke mig, at vi fik permanente regionsklinikker drevet af regionen selv.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hun begejstrer ikke ligefrem. Teknokratisk ledelse med hang til løsninger i blå nuancer.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

præmissen for spørgsmålet er forkert. Enhedslisten har ved seneste budgetforhandling foreslået, at besparelser skulle undgås ved at trække på kassebeholdningen.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behandling i sundhedsvæsenet bør være lige og gratis for alle. Derfor nej til brugerbetalinger.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelser i sundhedsvæsenet bør være gratis. Hellere gå en gang for meget til lægen, end en gang for lidt.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke nødvendigvis til højere lønninger. Jeg kan tænke mig, at der kunne bruges flere ressourcer til at udvikle lægelige arbejdspladser, som yngre læger gerne vil søge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal insistere på at det offentlige sygehusvæsen kan yde højkvalitetsbehandling og ikke mindst rettidig behandling uden at være afhængig af ydelser fra privathospitaler.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Nordjylland har vi en decentral struktur med akutsygehuse i hvert hovedområde. Denne struktur skal opretholdes, og Supersygehuset i Aalborg må ikke udvikle sig til en gøgeunge, men tværtimod være et godt supplement til de regionale sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sporene med ambulancetjenesten i Region Syddanmark skræmmer. Det har vist sig at være billigere for regionen at tage opgaven hjem end at udlicitere den. Jeg antager, at dette også vil gøre sig gældende på andre områder.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig, at akutberedskabet skal opprioriteres i yderområderne, men hvorfor skal dette egentlig gå ud over det generelle serviceniveau. Staten har vel en forpligtelse for at vi alle behandles ens i denne henseende.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mængden af fortidens synder udgør et kæmpeproblem, og det tager alt for lang tid at rette op.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nordjylland er udfordret i områderne uden for Aalborg på den kollektive trafik på grund af et tyndt befolkningsgrundlag. NT er i gang med at omtænke og udvikle den kollektive trafik, og dette udviklingsarbejde bør fremmes mest muligt.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det kan kun gå for langsomt. Behovet er skrigende stort f.eks. på Mors.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for at regionen tilføres flere myndighedsopgaver. F,eks. myndighedsopgaver i forbindelse med implementeringen af vandmiljøplanerne. Kommunerne er efter min opfattelse for små til at løse denne opgave, og det kan knibe med at opretholde den nødvendige distance til forurenerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien har oparbejdet et stort efterslæb, der er for mange psykisk syge, der ikke tage ordentlig hånd om.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er i den foreliggende form ikke længere relevant. Men mon ikke regeringen har noget andet i ærmet som er 2 % kravets afløser. Vi skal af al magt arbejde for at det gamle krav ikke afløses af et nyt og lige så slemt krav.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger med mådehold og eftertanke er vel i orden. Men screeninger er også utryghedsskabende, så jeg i tvivl om metoden.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er ulighedsskabende, og Enhedslisten går ind for lighed i sundhed. En yderligere negativ ting er at private sundhedsforsikringer kan være medvirkende til udsultning af det offentlige sundhedsvæsen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke en regional opgave at gå ind i denne problematik. Regionen skal sikre lige adgang til den regionale service for alle borgere, uanset hvorhenne de har valgt at bosætte sig.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt skal vi blive bedre til at genanvende råstofferne. Dette taler generelt for mindre råstofvinding. Specifikt har vi på Mors en sag om molergravning, hvor uerstattelig natur står til at gå tabt. Gravning på lokaliteten Stærhøj Øst tillades, selv om naturen er enestående og produktionen ikke er samfundsnødvendig, men alene tjener privatøkonomiske interesser. Dertil kommer at der er rigelige forekomster af moler andre steder.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig, så dør landdistrikterne helt. Men der må kunne findes smartere løsninger med mindre ressourcekrævende biler og udbredelse af flextrafik.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er uforståeligt.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

ingen

Uddannelse

cand. scient/geografi Århus Universitet

Erhvervserfaring

uden for arbejdsmarkedet
Ø

Politiske hverv

ingen

Uddannelse

cand. scient/geografi Århus Universitet

Erhvervserfaring

uden for arbejdsmarkedet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland