PERSONPROFIL

Bo Ritterbusch

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Spidskandidat i Mariagerfjord
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 24. februar 1969 Gift 1 barn Bor i Mariagerfjord Kommune

I

Bo Ritterbusch (LA) var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved kommunalvalget i Mariagerfjord kommune og kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Bo Ritterbusch blev ikke valgt ind for nogen af delene.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Bo Ritterbusch var byrådsmedlem fra 2014 til 2017 i Mariagerfjord kommune. Her var han medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Til daglig er Bo Plejdrup Rtterbusch selvstændig landmand med speciale i svin og planteavl. Privat er han gift og har en datter.

Mærkesager

  • EU
  • Skole og uddannelse
  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig fordi jeg har min sunde fornuft i behold.
jeg har begge ben på jorden og kan holde fast i mine liberale grundholdninger.
Jeg mener at have den fornødne livserfaring fra familie og erhvervsliv til at kunne bidrage til at gøre en forskel på tinge.
Bureaukratiet skal ned.
Den personlige frihed skal op.
Skatterne skal ned.
Væksten skal tilbage og op.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

LA har ingen planer om at ændre på reglerne som de er i dag.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faglighed står over pris, og det er væsentligt at få størst mulig effekt for bedst mulig pris.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence og udbud skader bestemt ikke.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker adfærdsregulerende. skal naturligvis modsvares af skattelettelser.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil være i Danmark, så skal man opføre sig ordentligt!

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr., der tjenes hver måned, og at der skal være maksimalt 40 pct. skat på arbejde, således at der er en tydelig forskel mellem det at være i og udenfor beskæftigelse.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ikke længere mening at tale om ulighed i et af verdens mest lige lande.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten bør fjernes, da den er en ekstra skat på folk der arbejder meget.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget omfordeling i DK. Også vdr. udligning.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det lugter for meget af formynderi!

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau, bestemmes ikke direkte fra politisk hold, det gør skatte derimod. lavere skatter vil gør Danmark mere konkurrencedygtigt.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En stærkere privat sektor derimod vil være dejligt.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omfordelingen i DK er for stor. nedsættelser skal naturligvis modsvares af tilsvarende skattelettelser.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omfordelingen i DK er allerede for høj.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dermed ikke sagt, at det ikke vil være fornuftigt at få et godt forhold til Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at EU er – og i stigende grad kan blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark være en del af. Men det er vi ikke fuldt ud i dag, og derfor skal vi afskaffe det danske forsvarsforbehold, så vi kan imødegå de udefrakommende trusler i samarbejde med de øvrige EU-lande.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf – det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Denne straf må ud over selve strafelementet også gerne have et resocialiserende sigte.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

: Liberal Alliance mener, at man helt bør afskaffe registreringsafgiften for alle biler, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort. En afskaffelse af registreringsafgiften vil også være kraftigt medvirkende til en fornyelse af bilparken i Danmark, så der kommer nyere biler, der benytter sig af miljøvenlig teknologi.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være op til den enkelte forbruger.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU bør udelukkende forholde sig til grænseoverskridende problemer. Koncentrere sig og frihed, fred og frihandel. De enkelte lande skal selv før socialpolitik.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU bør få styr på de ydre grænser i stedet.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er plads til forbedringer. Den tidligere SR-regerings effektivitetskommission sagde det samme.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved brugerbetaling på en ny forbindelse vil færre vælge denne og derfor må det forventes at de eksisterende forbindelser stadig vil blive belastet meget.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomiske incitamenter virker.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal i høj grad være op til det kommunale selvstyre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 201 Liberal Alliance in total 506
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 258 Liberal Alliance in total 768

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Alle kommunale indkøb i Mariagerfjord skal være økologiske, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der er for langt til borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mogens Jespersen har været en god borgmester for Mariagerfjord Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener der er et passende niveau i dag. Man kan også her diskutere hvor meget idræt der er kommunalt kerneopgave.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nemt store lokal forskelle på hvor godt det går, så svært at svare entydigt på.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil i hvertfald give et bredere felt af valgmuligheder for de ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener vi har et passende niveau.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke helt inde i stoffet ned i detaljen. Men jeg kan konstaterer at vi på kanten af en højkonjuktur har virksomheder, der efterspørger arbejdskraft og har endda meget svært ved at finde medarbejdere.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men det bliver umådeligt vanskeligt at samle flertal for.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener ikke vi har nogle "yderområder" :-)

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brugt mange penge på cykelstier de sidste fire år, og er "godt med".

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen bliver allerede prioriteret.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener ikke det er en kommunal kerneopgave.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at fordele flygtninge/indvadrere ud bredt i kommunen og satse meget på lokale frivillige går det ok.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener vi har et serviceniveau vi godt kan være bekendt.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal være hurtig og nem at gå til for nye virksomheder, det behøver ikke nødvendigvis at koste flere penge.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 296 Liberal Alliance in total 6146

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Liberal Alliance

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2014 - 2017

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Kalø Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1997 - nu

Landmand selvstændig
I

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Liberal Alliance

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2014 - 2017

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Liberal Alliance

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Kalø Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1997 - nu

Landmand selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland