PERSONPROFIL

Britta Eckhardt

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Spidskandidat i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 30. november 1962 i Hørby Gift 1 barn Bor i Hjørring Kommune

K

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Familien er grundlaget for tryghed og stabilitet for børn og voksne. (se børnenes finanslov.)https://www.kd.dk/
upload/5/8/3/5/58353703/kd_boernenes_finanslov.pdf. Hurtig hjælp til mennesker der er kommet ud i misbrug, sikre en sammenhængende udredning og behandling hvis man er både psykisk syg og misbruger. Mere fokus på Stress-PTSD, krise - og sorgramte samt sorgstøtte til pårørende med risiko for kompliceret sorg. Mere fokus på lindrende behandling(palliation) så alvorligt syge og døende får lige muligheder, uanset hvor de er. Uddanne flere sygeplejersker, bedre normering.
Styrkelse af distriktspsykiatrien. Revurdering af skolereformen. Lærernes faglighed skal respekteres og vi må give dem frihed til selv at styre deres forberedelsestid. Miljø. Danmark skal være CO2 neutralt senest i år 2050. Sikre flere uberørte naturområder til gavn for biodiversiteten. Sikre ren luft og drikkevand i hele Danmark. •Rådgivning efter tysk model af kvinder der bliver uønsket gravide og søger abort

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere varme hænder - mindre “djøfisering”

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skal afskaffes og den tidligere ordning genindføres. Ingen børn skal vokse op i fattigdom. Når det går godt, og der er højkonjunktur og lav arbejdsløshed, skal dagpengeperioden være kort (2 år) og perioden til optjening af nye dagpenge tilsvarende lang. Når det går dårligt og der er lavkonjunktur skal dagpengeperioden være lang(op til 4 år)med en tilsvarende kort optjeningsperiode. En uvildig instans skal afgøre, hvornår det er. Frivilligt arbejde er ok, trods arbejdsløshed.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal indføres en lovbestemt Minimumsløn: fastsat af arbejdsmarkedets parter, og ophæves til lov. KD vil ikke afskaffe den danske model og mener, det er arbejdsmarkedets parter, som skal blive enige om minimumslønnens niveau. Derefter gøres deres aftale til lov i Danmark enten for alle eller for en bestemt branche, alt efter aftalen.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vanskeligt at generalisere. Sundhedsvæsenet: det er grotesk at de læger som er ansat på regionssygehuset kan tage på et privathospital og arbejde til det dobbelte i løn. M

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør betales hvis man ikke dukker op. Skønhedsoperationer, tunge øjenlåg, insemination (så længe adoption ikke er gratis, kan diskuteres.)

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rige vil have adgang til medicin som de fattige ikke har.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede meget let : grovere overtrædelser af dansk lov skal medføre udvisning. F.eks banderelateret kriminalitet osv.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi satser på integration og arbejde, og går ikke ind for hjemsendelsesydelse.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlaget for, at Danmark i sammenligning med mange andre lande har en relativ høj grad af lighed i sundhed og socialvæsen, er den nordiske velfærdsmodel. The Nordic Welfare Model bygger på principper om skat tefinansiering af kerneydelser til borgerne frem for private forsikringsordninger. Denne solidariske finansiering skal vi holde fast i. Brugerbetali ng skaber ulighed, fordi mennesker med et lille øk onomisk råderum fristes til at udsætte eller stoppe en behandling – fx tandeftersyn, p

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal det kunne betale sig at tage et job.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi må respektere at der er børn med specielle behov, der ikke har glæde af at komme i en klasse med et stort antal elever, og som har behov for ekstra støtte og omsorg i en specialklasse med få elever til hver lærer.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. De nationale mål skal stå i stedet for al eksisterende dokumentation af eleverne. Det bør være op til den enkelte skole, hvordan de vil dokumentere elevernes faglige, fysiske, personlige, og sociale udvikling. Om de vil have karakterer, nationale test eller læreplaner, skal være op til skolerne selv i et samarbejde mellem personale, forældre og elever. Det er vigtigt, at eleverne ikke kun lærer, men også trives og modnes, og det bør betyde mindre hvordan vi måler og evaluerer dem .

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der bør tilføres ekstra ressourcer men det skal ikke gå ud over andre områder velfærdsområder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD er imod brugerbetaling på vitale sundhedsydelser på sygehus, tandlæge, sundhedshuse og lignende. Brugerbetaling skaber ulighed, fordi mennesker med et lille økonomisk råderum fristes til at udsætte eller stoppe en behandling fx tandeftersyn, psykologhjælp. Gratis behandlinger er med til at sikrer, at vi griber ind i tide, når mennesker bliver syge, så sygdomme kan opdages tidligere –fx ved konsultationer hos egen læge. G

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD vil ikke give topskattelettelser til de rige, men bundskattelettelser til alle. Ved at hæve bundfradraget/beskæftigelsesfradraget vil alle danskere få den samme gevinst i kroner og ører. Relativt vil det betyde, at de lavtlønnede mærker skattelettelsen mest. Det giver mere købekraft og frihed til lavtlønnede medarbejdere og dermed en bedre mulighed for at skabe gode liv for hele familien. Vi går ind for en familieskat, hvor begges indkomst lægges sammen og divideres med to og beregnes derfra

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej tværtimod. Der skal flere penge til yderkommunerene. Den interne kommunale udligning bør i højere grad tilgodese kommuner med lave gennemsnitsindkomster pr. borger. Den kommunale udligning skal sikre lighed mellem kommunerne, så alle borgere som udgangspunkt får de samme offentlige muligheder. Derfor skal udligningen tilgodese de mest udsatte borgere. Det vil sikre mere lighed mellem kommunerne og dermed gøre det nemmere for danskere at bo og leve i hele landet.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal investere mere i det offentlige skulle det ikke være for at styrke økonomien, men for at fordele pengene til de svageste og mest udsatte. Ved ikke helt hvordan spørgsmålet skal forståes?

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bundfradraget skal hæves, så det bliver lettere at rekruttere arbejdskraft. Det skal motivere til at tage og bibeholde et arbejde. Der skal laves en statslig innovationspulje. En pulje, som virksomheder kan søge, hvis de vil arbejde med fornyelse af arbejdsmarkedet. Det kan fx være forsøg med 30 timers arbejdsuge, nye ordninger for praktikanter og elever, bæredygtighed eller forsøg med integration på nye måder. På den måde sikres det, at arb. markedet altid udvikler sig(på arb.mark. præmisser)

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet der tyder på at der er et problem i den nuværende situation

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Vi ønsker at begrænse det høje forbrug, og vil gerne via oplysning og alkohols skadelige virkninger mindske risikoen for at mange unge ender i et misbrug.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Denne måde at stille dette spørgsmål på er ikke rimeligt at modstille. Hvorfor skal man straffes for at være en velfungerende familie. ?. Der er stor social ulighed i sundhed mellem veluddannede og mennesker med svage uddannelseskompetencer. Middellevetiden i 2011 for veluddannede født i var 82 år mod 71 år hos mennesker med kort eller ingen uddannelse. Denne ulighed vil KD b

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilieydelse bør gives til alle børnefamilier. Der skal ydes ekstra børnetilskud til familier med en samlet indtægt under fripladsgrænsen. Hvis den ene af forældrene er under 30 år, skal de have dobbelt børnefamilieydelse (børnecheck) til deres børn. Det er forkert at man har fjernet børnepengene til det 4. Barn. Desuden skal det offentliges betaling til børnepasning følge barnet, 85% af det offentliges udgifter går til de forældre, som vælger selv at passer børnene hjemme. Ret til deltid

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal følge EU-linjen, Demokrati er en vigtig ting. Vi skal prøve at samarbejde på ordentlige vilkår. Vores landbrug kan ikke klare sig uden Rusland. Vi gil gerne opretholde et ordentligt forhold Vi står sammen med de baltiske Danmark sender jo fly til

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil ikke være en del af EU´s hær. Vi er medlem af Nato. Edingborgaftalen. Vi vil ikke Det er en meget udefinerbar størrelse

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi sænker ulands bistanden øges flygtninge strømmen yderligere. Udviklingsbistand skal ydes både bilateralt og multilateralt og skal fungere som hjælp til selvhjælp. Statens udviklingsbistand skal igen hæves til 1% af BNI. Derefter skal Danidas muligheder for at etablere velforberedte projekter være grundlaget for en gradvis stigning, indtil udviklingsbistanden når 2% af BNI.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen der bliver bedre af at sidde i fængsel hvis ikke de får noget hjælp til de problemer der gør, at de er blevet sat i fængsel. Jeg går ind for mere hjælp til de kriminelle og at man får øje på det MENNESKE der er inde bagved, som ikke er født kriminel, men måske har været ude for en hård og svær barndom, der er årsag til at den unge er kommet ud i misbrug og kriminalitet Derfor går vi også ind for tidlig indsats for at sikre alle børn en god start på livet og gi´ forældrene støtte.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man angriber nogen der udøver sit hverv, bør der være en skærpende omstændighed

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil forebygge kriminelle ungdomsmiljøer. Kommunen skal have en plan.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er en kommunal opgave at understøtte genbrugs systemer, og understøtte reparations firmaer der genanvender f.eks hvidevarer. Brug og smid væk” kulturen bør bekæmpes. Det kan gøres gennem en større satsning på genbrug - både offentligt, men i høj grad også ved at udnytte den omfattende genbrugs indsats, som mange frivillige organisationer udfører , så der ikke lægges unødige økonomiske hindringer i vejen for disse organisationers arbejde, f.ex.momsfritagelse. Brug af Microplast reduceres

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvad det handler om, for det er jo også en udgift for dem. De er ret høje i forvejen. Landbruget skal lettes for nogle af produktionsleddets mange gebyrer og afgifter, for derigennem at gøre dansk landbrug konkurrencedygtigt.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som de har gjort i Californien

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere nærdemokrati. Eu Vi går ind for subsidiaritets princippet. Beslutningerne skal tages der hvor de giver mest mening. Hvad der kan løses på det lavere niveau, skal gøres der.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en urealistisk løsning, Hvilke lejre tales der om? Vi går ind for FN lejre.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag et af de mest overvågede samfund. Vi har nummerpladescannere m.m. ved grænsen. Vi har pt 3 ud af 27 grænseovergange, som nu er bevogtede. politiet burde bruge deres krudt på bander og terrorbekæmpelse istedet. Samtidig burde vi samarbejde med Europol om overskridende kriminalitet, men det er DK desværre ikke en del af. For 275 mio. ( +hjemmeværnet og forsvaret) kunne politiet arbejde langt mere effektivt, når det gælder bekæmpelse af kriminalitet. styrke Frontex(EU’s ydre grænse).

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kan tilkøbe mere frihed. F.eks alkohol behandling bør udliciteres til civilsamfundet. Det er meget meningsfuldt at samarbejde med civilsamfundet om at løse sociale opgaver. Det har de haft stor succes med i Tyskland. Og på hospice området i DK er det et godt eksempel på hvordan selvej. institutioner benytter sig af frivillige, vågekoner. På friskoler har man frivillige til arbejdsdage. Det ligger mere op til engagement Udlicitering er ikke et mål, men et middel, der bør overvejes.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle gange andre gange ikke.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de dokumentationkrav og de administrationskrav der foreligger nu, indenfor plejesektoren, (screeninger osv)blev mindsket, kunne der være bedre tid til den enkelte patient eller borger/bruger. Mange sygeplejersker, sosu´er og assistenter bruger 10 min. eller mere på at dokumentere på den enkelte patient på deres ipad eller pc hver dag . Der er vigtige ting i videreformidlingen til kollegaer, men f.eks efter overgangen fra care til cura, er træningsdelen ikke med. Det giver ekstra arbejde.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlaget for, at Danmark i sammenligning med mange andre lande har en relativ høj grad af lighed i sundhed og socialvæsen, er den nordiske velfærdsmodel. The Nordic Welfare Model bygger på principper om skattefinansiering af kerneydelser til borgerne frem for private forsikringsordninger. Denne solidariske finansiering skal vi holde fast i. De mest udsatte borgere er i centrum og vi vil sikre den bedste service for den enkelte. Den kommunale udligning skal sikre lighed mellem alle kommuner.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal have vækst til området bør det være en statsopgave, og ikke afhænge af den enkelte.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På Bornholm har man tilbudt De pensionerede læger nogle timer om ugen. Det kunne man også gøre i andre områder af DK. På Frederikshavn sygehus er der en regionsklinik hvor de ældre læger arbejder nogle timer om ugen. Det er en fin ordning. Turnusuddannelsen kunne igen tilføres 5 måneder i privat praksis det blev sparet væk for nogle år siden. Ligeledes er det ikke alle læger, der ønsker selv at investere i et ydernummer og her kan regionsdrevne klinikker være et relevant alternativ.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 153 Kristendemokraterne in total 267

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Hvad ser jeg som den største udfordring på sundhedsområdet i min kommune og region?
1. det stigende antal ældre som har behov for hjemmepleje, og jer ser hvordan tiden til opgaverne er skåret ind til benet, og at dokumentation tager en stor del af tiden fra de direkte plejeopgaver. Der er hovedsageligt kun afsat tid til den fysiske pleje, og sjældnere tid til den eksistentielle og åndelige del af plejen, til de alvorligt syge og døende på plejehjemmene og ude i hjemmene. Det brænder jeg for at ændre.
2. At det palliative team kun er tilgængeligt i dagtimerner fra 8-16( Jeg vil kæmpe for at hjemmesygeplejerskerne i Hjørring Kommune, kan få lov at sparre med den palliationslæge der har vagt og kender til de komplekse palliative problematikker, i aften og nattetimerne, som den forsøgsordning der kører i Frederikshavn kommune p.t. Og at der kan være et sted hvor hjemmesygeplejerkserne kan hente en ”akut-pakke”, hvis der pludselig opstår uforudsete behov for smertestillende, beroligende og delirmedicin. Så indlæggelse kan undgås, hvis den døende foretrækker at være derhjemme. PALLIATIONEN SKAL UDBYGGES:
3.At det er svært både at få de praktiserende lægestillinger besat, og palliationslægestillingerne i Frederikshavn/ Hjørring området.
4.At det nye supersygehus er fokuseret på det fysiske område og ikke har taget højde for at der skal være rum til at varetage menneskers eksistentielle og åndelig behov. KD har kæmpet for at der er blevet afsat penge og plads til et kirkerum, og at hospitalspræsterne får gode samtalerum.
5.I takt med det stigende antal kræftramte og behandlingskrævende patienter, er medicinudgifterne steget og steget, og da der kun er den pose penge, som der nu engang er til rådighed, har det betydet ”effektiviseringer” eller rettere nedskæringer af hænder og hoveder, med stressramt sygeplejepersonale til følge.
6.Jeg er bekymret for om der om nogle år kommer til at mange kvalificeret plejepersonale fordi ingen synes det er attraktivt at arbejde i en...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 257 Kristendemokraterne in total 2968

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Hvad ser jeg som den største udfordring på sundhedsområdet i min kommune og region?
1. det stigende antal ældre som har behov for hjemmepleje, og jer ser hvordan tiden til opgaverne er skåret ind til benet, og at dokumentation tager en stor del af tiden fra de direkte plejeopgaver. Der er hovedsageligt kun afsat tid til den fysiske pleje, og sjældnere tid til den eksistentielle og åndelige del af plejen, til de alvorligt syge og døende på plejehjemmene og ude i hjemmene. Det brænder jeg for at ændre.
2. At det palliative team kun er tilgængeligt i dagtimerner fra 8-16( Jeg vil kæmpe for at hjemmesygeplejerskerne i Hjørring Kommune, kan få lov at sparre med den palliationslæge der har vagt og kender til de komplekse palliative problematikker, i aften og nattetimerne, som den forsøgsordning der kører i Frederikshavn kommune p.t. Og at der kan være et sted hvor hjemmesygeplejerkserne kan hente en ”akut-pakke”, hvis der pludselig opstår uforudsete behov for smertestillende, beroligende og delirmedicin. Så indlæggelse kan undgås, hvis den døende foretrækker at være derhjemme. PALLIATIONEN SKAL UDBYGGES:
3.At det er svært både at få de praktiserende lægestillinger besat, og palliationslægestillingerne i Frederikshavn/ Hjørring området.
4.At det nye supersygehus er fokuseret på det fysiske område og ikke har taget højde for at der skal være rum til at varetage menneskers eksistentielle og åndelig behov. KD har kæmpet for at der er blevet afsat penge og plads til et kirkerum, og at hospitalspræsterne får gode samtalerum.
5.I takt med det stigende antal kræftramte og behandlingskrævende patienter, er medicinudgifterne steget og steget, og da der kun er den pose penge, som der nu engang er til rådighed, har det betydet ”effektiviseringer” eller rettere nedskæringer af hænder og hoveder, med stressramt sygeplejepersonale til følge.
6.Jeg er bekymret for om der om nogle år kommer til at mange kvalificeret plejepersonale fordi ingen synes det er attraktivt at arbejde i en...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Hjørring Kommune, Kristendemokraterne

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Nordjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2015 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem Dansk Kristelig sygeplejeforening

2013 - nu

Bestyrelsesmedlem af Kristen demokraterne i Hjørring Kommune og Region Nordjylland Kristen demokraterne

2012 - nu

Netværksformand KLF kirke-og medier

2008 - nu

Medarbejder Netværkscafeen i kirken i kulturcenter Vendsyssel

Uddannelse

1987 - nu

Sygeplejerske Vendsyssel sygeplejeskole i Hjørring

2018 - nu

Sorgrådgiver Proffesionshøjskolen Metropol i København

Erhvervserfaring

2008 - nu

Hospicesygeplejerske Hospice Vendsyssel Frederikshavn
K

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Hjørring Kommune, Kristendemokraterne

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Nordjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2015 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

Tillidsposter

2012 - nu

Bestyrelsesmedlem Dansk Kristelig sygeplejeforening

2013 - nu

Bestyrelsesmedlem af Kristen demokraterne i Hjørring Kommune og Region Nordjylland Kristen demokraterne

2012 - nu

Netværksformand KLF kirke-og medier

2008 - nu

Medarbejder Netværkscafeen i kirken i kulturcenter Vendsyssel

Uddannelse

1987 - nu

Sygeplejerske Vendsyssel sygeplejeskole i Hjørring

2018 - nu

Sorgrådgiver Proffesionshøjskolen Metropol i København

Erhvervserfaring

2008 - nu

Hospicesygeplejerske Hospice Vendsyssel Frederikshavn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland