PERSONPROFIL

Carsten Ullmann Andersen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Brønderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 11. marts 1975 i Hjørring Gift 1 barn Bor i Brønderslev Kommune

O

Carsten Ullmann Andersen (DF) er byrådsmedlem i Brønderslev Kommune. Han er medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Udover sit politiske virke kan han til dagligt kalde sig overværksmester for Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Frederikshavn. Han er uddannet automekaniker og -tekniker, sergent og har senest påbegyndt en akademimerkonomuddannelse i ledelse.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil gerne bidrage til samfundsudviklingen med ordentlighed, grundighed, flid og nordjysk sindighed. Jeg mener, at hvis man ønsker et andet samfund, end det man oplever, så må man søge indflydelse der, hvor den er.

Jeg ønsker mig et Danmark, hvor vi tager os bedre af vores ældre, vores børn, vores syge og de svageste i samfundet.
Jeg ønsker mig et trygt Danmark, hvor retsfølelsen er intakt.
Jeg ønsker mig et Danmark bygget på danske og kristne værdier - dem vores forfædre har kæmpet for tidligere. Jeg ønsker mig et Danmark, hvor vi er herre i eget hus - hvor vi har grænsekontrol og selv bestemmer, hvilke love og regler, der skal gælde. Jeg ønsker mig mere Danmark og mindre EU.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 215 Dansk Folkeparti in total 1674

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

ANSTÆNDIG ÆLDREPLEJE.
Ældre danske medborgere, der har arbejdet og betalt skat i et helt liv - skal kunne forvente, at der bliver taget hånd om dem, og de skal have gode og fornuftige forhold, med alt den hjælp og støtte der er behov for. Vores ældre skal have ordentlig mad, ordentlig rengøring og ordentlig hjælp til personlig hygiejne. Vi kan ikke være andet bekendt.

UDVIKLING AF YDEROMRÅDER OG LANDDISTRIKTER
Lokalsamfundene i kommunen skal gives mulighed for udvikling. Der skal sikres støtte til foreningslivet, der skal sikres mulighed for offentlig transport og der skal arbejdes for lokale læger og et acceptabelt akutberedskab overalt i kommunen.

ØGET FOKUS PÅ VETERANPOLITIK
Brønderslev kommune grænser op til tre kommuner, som har store garnisoner. Der skal arbejdes på at der tages tilstrækkeligt hånd om nuværende og kommende veteraner. Det skal være attraktivt for Forsvarets ansatte at bosætte sig i Brønderslev kommune.

MINDRE REJSETID FOR PATIENTER
Det er meget uhensigtsmæssigt, at patienter ikke tilbydes undersøgelser, skanninger og kontrol på nærmeste sygehus, hvor behandlingen kan udføres.
I dag tages ikke geografiske hensyn, når patienter indkaldes til eksempelvis skanning. Dette betyder ofte transport på tværs af hele regionen i forbindelse med undersøgelser.
Der skal arbejdes på at tilbyde patienter henvises til nærmeste sygehus.

TRYGHED OVER HELE REGIONEN
Der skal arbejdes målrettet imod at skabe et sundhedsvæsen, som giver en tryg hverdag over alt i Regionen. Dette indebærer acceptable responstider på ambulanceberedskabet, men i høj grad også mulighed for at konsultere lokale praktiserende læger.
Der skal også arbejdes på en bedre vagtlæge dækning i Regionen.

UNGDOMSUDDANNELSER OG TRANSPORT
Det er vigtigt, at vores unge mennesker får gode ungdomsuddannelser under ordentlige forhold. Dette skal sikres fornuftige økonomiske vilkår. Hertil kommer, at der skal arbejdes på, at der også i yderområderne er mulighed for at benytte offentlig transport - bå...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Brønderslev Kommune skal bruge flere penge på renovering af veje og cykelstier.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kulturtilbud og flere penge på børn og unge i Brønderslev Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mikael Klitgaard har været en god borgmester for Brønderslev Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette må bero på individuelle vurderinger.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forudsat at ældre uden opsparet pension går under kategorien "socialt udsatte".

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være skønt, hvis der var mulighed for skattelettelser, men der er desværre ikke økonomisk råderum til nuværende tidspunkt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være den samme grundservice for alle. Men det kan godt være en mulighed, at velhavende ældre kan tilkøbe ekstra ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er erhvervslivet, der skaber skattegrundlaget - også i Brønderslev kommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 431 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

ANSTÆNDIG ÆLDREPLEJE.
Ældre danske medborgere, der har arbejdet og betalt skat i et helt liv - skal kunne forvente, at der bliver taget hånd om dem, og de skal have gode og fornuftige forhold, med alt den hjælp og støtte der er behov for. Vores ældre skal have ordentlig mad, ordentlig rengøring og ordentlig hjælp til personlig hygiejne. Vi kan ikke være andet bekendt.

UDVIKLING AF YDEROMRÅDER OG LANDDISTRIKTER
Lokalsamfundene i kommunen skal gives mulighed for udvikling. Der skal sikres støtte til foreningslivet, der skal sikres mulighed for offentlig transport og der skal arbejdes for lokale læger og et acceptabelt akutberedskab overalt i kommunen.

ØGET FOKUS PÅ VETERANPOLITIK
Brønderslev kommune grænser op til tre kommuner, som har store garnisoner. Der skal arbejdes på at der tages tilstrækkeligt hånd om nuværende og kommende veteraner. Det skal være attraktivt for Forsvarets ansatte at bosætte sig i Brønderslev kommune.

MINDRE REJSETID FOR PATIENTER
Det er meget uhensigtsmæssigt, at patienter ikke tilbydes undersøgelser, skanninger og kontrol på nærmeste sygehus, hvor behandlingen kan udføres.
I dag tages ikke geografiske hensyn, når patienter indkaldes til eksempelvis skanning. Dette betyder ofte transport på tværs af hele regionen i forbindelse med undersøgelser.
Der skal arbejdes på at tilbyde patienter henvises til nærmeste sygehus.

TRYGHED OVER HELE REGIONEN
Der skal arbejdes målrettet imod at skabe et sundhedsvæsen, som giver en tryg hverdag over alt i Regionen. Dette indebærer acceptable responstider på ambulanceberedskabet, men i høj grad også mulighed for at konsultere lokale praktiserende læger.
Der skal også arbejdes på en bedre vagtlæge dækning i Regionen.

UNGDOMSUDDANNELSER OG TRANSPORT
Det er vigtigt, at vores unge mennesker får gode ungdomsuddannelser under ordentlige forhold. Dette skal sikres fornuftige økonomiske vilkår. Hertil kommer, at der skal arbejdes på, at der også i yderområderne er mulighed for at benytte offentlig transport - bå...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt, at lægeklinikkerne drives. Jeg havde hellere set, at det havde været muligt at afsætte klinikkerne til praktiserende læger.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres allerede et stort arbejde på dette område.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal arbejdes på bedre dækning i yderområderne

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der fortsat er uddannelsestilbud i hele regionen og ikke kun i de største byer.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne fordeles til stat og kommuner. Der er mange penge at spare ved dette.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør arbejdes mere med telebusser eller lignende på de ruter, hvor der er få passagerer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat København Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Brønderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Brønderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Byrådsmedlem Brønderslev Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Næstformand Dansk Folkeparti, Brønderslev

Uddannelse

Akademiuddannelse - Ledelse EUC Nord

Erhvervserfaring

2016 - nu

Overværkmester Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn
O

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat København Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Brønderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Brønderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Byrådsmedlem Brønderslev Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Næstformand Dansk Folkeparti, Brønderslev

Uddannelse

Akademiuddannelse - Ledelse EUC Nord

Erhvervserfaring

2016 - nu

Overværkmester Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland