PERSONPROFIL

Casper Hedegaard

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Valgt ved kommunalvalget i Mariagerfjord
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 14. april 1988 i Aalborg Sygehus Nord Single Bor i Mariagerfjord Kommune

B

Casper Hedegaard (B) er byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget og udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
Han var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Radikale Venstre ved regionsrådsvalget 2017, hvor han ikke blev valgt ind.
Casper Hedegaard er uddannet cand.merc og arbejder til daglig som marketingchef hos Villa Handmade samt underviser i folkeskolen.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 28 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Økonomi
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg er en uddannelseskriger.

Jeg tror på, at vi skal udvikle samfundet ved at investere i, at vores befolkning kan blive klogere. Gennem god uddannelse kan vi give vores børn og unge den bedste start på livet.

De muligheder man har til rådighed skal i mindre grad være afhængig af, hvilket postnummer man har, eller hvor meget ens forældre tjener. Centraliseringen er gået for vidt.

Vi skal etablere flere lokale uddannelsescentrer og sikre, at der er god infrastruktur i hele landet, så flere kan uddanne sig, hvor de bor - og hvor de gerne vil blive.

Generelt skal vi prioritere uddannelse og forskning højere, end vi gør i dag. Hvis vi skal have et velstående land i fremtiden, så er det vigtigt, at vi er på forkant med den globaliserede verden. Det gør vi ved at sikre, at vi har de bedste løsninger i Danmark og ikke de billigste.

Min drøm er, at Danmark skal være hele verdens videnscenter.

Kloge hoveder og hænder fremtidssikrer vores velfærdssamfund

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som kommunalpolitiker har jeg en del erfaring inden for den udøvende offentlige sektor. Vi får brug for mange flere offentlige ansatte i den nære fremtid. Især inden for plejesektoren. I hvert fald ind til, at robotteknologien er fremskreden nok til at kunne overtage flere af funktionerne.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal arbejde under overenskomst i Danmark. Vi bliver ikke et bedre samfund af, at danskerne blive gradvist fattigere, hvilket kan være konsekvensen af unaturligt stort udbud af billig arbejdskraft.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingået et bredt forlig i 2015 vedrørende dagpenge. Når aftalen skal kigges på, der vi jeg have større fokus på de 25-30% af arbejdsstyrken, der i dag arbejder som konsulenter, frie agenter og selvstændige, der i dag ikke altid falder ind under rammerne i dagpengesystemet.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke, at der er belæg for at sige. Vi skal have et offentligt sundhedsvæsen i verdensklasse gennem målrettet indsatser og god ledelse.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fornuft i forhold til pris og effekt.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Blandt andet skal egenbetaling på tandpleje fjernes og gå over skatten.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed kender ingen grænser. Dog er der en række faldgrupper, og dem bliver man nødt til at tage højde for. Herunder tvangsægteskaber, spekulation mv.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad er "stramt"? Skal vi har en restriktiv indvandringspolitik? Ja. Skal vi sende børn som Mint ud af landet? Nej. Skal børn på udrejsecentre leve under kummerlige forhold? Nej. Skal kriminelle udviste udlændinge ud af landet hurtigst muligt? Ja. Er integration muligt? Ja, for de fleste. Skal mennesker, der ikke er integrerbare have opholdstilladelse i Danmark? Umiddelbart nej. Skal vi opføre os ordenligt over for alle mennesker? JA!

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en stram lovgivning allerede i dag, hvor en del af den er ren symbolpolitik.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et hav af årsager til, at folk ikke er i arbejde. Størrelsen på ydelserne er den mindste årsag for de fleste.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Mariagerfjord er der 154 familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Den samlede besparelse er 154.000 kr. Altså 1.000 kr for hver familie. Forvaltningens vurdering er, at familierne har fået mere mistillid til forvaltning, og det derfor er sværere for kommunen at hjælpe familierne videre i deres liv. Det er meget uheldigt!

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks styrke er, at vi har et forholdsvist lige samfund. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Det handler dog ikke om at "tage fra de rige", men derimod at give muligheder til de som har vanskelige kår.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Det mener jeg uden tvivl. Vi skal have mere tillid til, at lærerne selv kan vurdere, hvor langt den enkelte elev er og udvikle den enkelte elev. Det er jo også det, som er deres interesse og uddannelse. De nationale test er blot et statsligt redskab til at kunne detailstyre skolevæsnet

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er jeg enig i. Derfor er jeg også glad for, at de fleste skoler har fået lov til at sætte timetallet ned. Der skal være meget mere fokus på kvalitet frem for kvantitet.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet med inklusionen i folkeskolen er, at ressourcerne ikke er fulgt med det enkelte barn i høj nok grad. Inklusion er en meget individuel problemstilling på skolerne. Jeg har oplevet skoler, hvor det har fungeret super godt og andre, hvor det går rigtig skidt. Man må være beredt på at udlodde flere penge til skoler, der har store inklusionsudfordringer. Det handler om vores børns fremtid.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et grundlæggende behov for, at civilsamfundet træder mere i karakter end i dag. Det burde ikke være kommunens opgave, at køre en ældre borger på kirkegården - det er en medmenneskelig opgave.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For min skyld kan vi godt afskaffe topskatten, hvis vi tager andre redskaber i brug i stedet. Måske en progressiv arvebeskatning? Jeg mener, at det er vigtigt, at vi har et skattesystem, der er med til at skabe en høj grad af lighed.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der skal tages andre håndtag i brug så som mærkning.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De 'fattigste' kommuner skal have flere midler end i dag. Danmark skal være i balance, og jeg mener, at det er vigtigt, at de brede skuldre bærer mest.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især uddannelse og forskning skal styrkes, så vi bliver rigere på sigt og på den måde får bedre råd til velfærd.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau sikrer velstand og fokus skal være på at forbedre konkurrenceevnen gennem øget produktivitet.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Skatterne og afgifterne er generelt sat nok ned. Arbejdsløsheden er lav og økonomien er i højt gear. Det ville være uforsvarligt at stimulere økonomien yderligere. Lad os vente med at gøre det til, at det går dårligt.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ok for mig, at man kan købe en øl som fx 17 årig.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at man skal forringe de økonomiske vilkår for børnefamilier. Det tror jeg bl.a vil tvinge nogle til at arbejde mere, og derved kunne være mindre sammen med børnene. Derimod skal vi forbedre indsatserne for de ringest stillede børnefamilier, herunder fjernelse af kontanthjælpsloft.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvilke familier vi taler om. Stod det til mig var egenbetalingen til institutioner markant mindre end i dag fx. Derudover mener jeg, at der skal være skattefradrag for børns fritidsaktiviteter.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi som demokratisk stat siger fra overfor russisk aggression. Helst gennem diplomati.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil sikre, at der ikke kommer flere flygtninge i fremtiden, skal man løse problemerne, før det bliver nødvendigt at flygte. Darkmark et superrigt land, hvilket giver os en særlig forpligtelse til at hjælpe de svageste i verden.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står stærkere sammen. Derudover giver afskaffelsen af forsvarsforbeholdt og indsigelsesret i forhold til militære aktioner.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold mod andre skal straffes hårdt. Samtidig er det vigtigt, at holde fokus på resocialisering, så vi i højere grad sikrer, at den dømte ikke begår yderligere kriminalitet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have lov til at være børn.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering er utrolig vigtigt. Målet må være, at man ikke begår yderligere kriminalitet, når man er ude af fængslet. Det er til gavn for både den enkelte og samfundet som helhed.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiftsfritagelse af elbiler er en af mine mærkesager. Det er åbenlyst nødvendigt, at klimaindsatsen styrkes. Vi skal gøre det nemmere og billigere at vælge grønt.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en natur, et klima og et miljø som er en vigtig opgave for samfundet at løse.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe, at det ikke forringer konkurrenceevnen i en sådan karrakter, at virksomhederne må lukke og produktionen vil flytte til et land med ringere miljø- og klimavilkår. Det ville være katastrofalt, hvis vi fjerne arbejdspladser i Danmark, og samtidig får mere CO2 udledening i verden.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er der brug for grænsekontrol? Ja. Skal vi bruge ressourcerne på at have en bum og udstationerede politifolk? Nej. Kan vi gøre sådan, at grænsekontrollen bliver udført smartere og mere målrettet? Ja.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle udfordringer skal løses nationalt, så som arbejdsmarkedspolitik. Andre ting skal løses internationalt så som klima og energi.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt det kan lade sig gøre er det fornuftigt. Derudover er det vigtigt, at vi hæver ulandsbistanden og hjælper i nærområderne, så det ikke bliver nødvendigt at flygte.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som kommunalvalgt og medlem af arbejdsmarkedsudvalget begår jeg mig dagligt i junglen af regler og procedurer. Det både kan og skal laves om, så borgeren får den rette hjælp. Generelt oplever jeg dog, at medarbejderne i den offentlige sektor er både dygtige og hårdtarbejdende.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på den enkelte situation. Jeg har været med til begge med forskellige udfald. Ofte viser det sig dog, at kommunen klarer opgaverne bedre.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at være helt ærlig, så forstå jeg ikke, hvorfor der ikke er flere, der gerne vil bo i Nordjylland med vores fantastiske natur og aktive lokalsamfund. Når det så er sagt, så er det virkeligheden lige nu, at det er svært at tiltrække læger til dele af Nordjylland. Her skal vi tage alle redskaber i brug, så ingen borgere føler sig utrygge ved ikke at have nemt tilgang til en læge

44 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en høj minimumsstandard. Dog skal det være muligt for kommunerne at yde en ekstra service, hvis borgerne ønsker at prioritere kommunens økonomi til det. Det er en vigtig del af det kommunale selvstyre.

45 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Statslig infrastruktur skal betales af staten. Det kan ikke være anderledes.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 421 Radikale Venstre in total 661

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for fremgang i HELE Mariagerfjord til gavn for alle borgere. Det er på tide, at vi gør op med 'plejer' og går fremtiden i møde med fornuft og store ambitioner. En fremtid med stærke borgerdrevne initiativer, bedre infrastruktur i og til kommunen samt bedre uddannelsesmuligheder bredt i kommunen.

Jeg vil arbejde for, at der bliver etablere lokalråd, der skal sikre, at så mange initiativer kan gribes og at kulturmidler skal være nemmere at komme til. Vi skal have et 'KulturKlippekort' til unge mellem 18 og 20 år, der skal sikre, at vi har en stærk og initiativrig ungdomskultur.

Jeg vil arbejde for motortrafikvej fra Hadsund til hhv Randers og Aalborg samt at etablere en ungdomsuddannelse i Hadsund. Begge skal være med til at løfte den østlige del af kommunen og sikre fremgang.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Alle kommunale indkøb i Mariagerfjord skal være økologiske, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som kommune tage de første skridt og vise den gode ved. Det er dog vigtig ikke at se sig blind på økologi alene - det handler om balance. Jeg mener, at det er mindst lige så vigtigt at have øje på klimabelastning, ernæring og ikke mindst lokal produktion.

2 Der er for langt til borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerservice ligger fint, hvor det fysisk ligger i dag. Det vil jeg ikke ændre på.

3 Mogens Jespersen har været en god borgmester for Mariagerfjord Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaven om at sikre fremgang i hele kommunen er IKKE løst. Den er desværre vokset støt over de sidste 4 år. Mogens Jespersen - og det i øvrigt det resterende byråd - har haft fokus på "sikker drift" og hele dagsordenen om at udvikle og samle kommunen har været tilsidesat. Der er utrolig ærligt. En politisk ledelse skal både kunne håndtere at udvikle samtidig med, at man sikrer god drift. Det er og Vi skal have højere ambitioner og nye tanker og idéer ind i byrådet og på borgmesterkontoret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at den kollektive trafik i fremtiden i højere grad afspejler den biltrafik vi ser i dag. Om få år er rutebilskørsel lokalt en saga blot og tiltag som teletaxier eller selvkørende biler vil være det gængse. Derfor skal vi investere i god vejinfrastruktur, så vi sikrer, at vi er forberedte på fremtidens offenlige transport

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at de seneste tiltag om affaldssortering rækker.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et godt kulturliv er et billede på menneskeligt overskud. Vi skal vise omverdenen og hinanden, at vi har overskud i Mariagerfjord. Alle vil gerne bo et sted, hvor der sker noget og derfor er det en bunden politisk opgave at sikre, at der sker så meget som muligt i kommunen og at flere af borgernes egne initiativer gribes og udvikles.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere ressourcer på forebyggelse og resocialiseringsindsatser. Det betyder meget for mig, at vi har rum til at hjælpe folk videre i deres liv og vi skal ikke bare udbetale månedlige beløb uden forventninger.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er umiddelbart ikke min fornemmelse.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at man kan gøre rigtig meget selv som borger i forhold til genoptræning. Det er en personlig opgave at sikre, at man følger programmer udarbejdet af fagpersonale, og man skal udgangspunkt ikke kunne forvente, at man kan bruge vores sundhedspersonale som personlige assistenter. Der hvor jeg vil ligge fokus er i forhold til forebyggelse, så vi får færre ulykker og skader, og derved kan vi råde bedre over vores ressourcer.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min klare opfattelse, at folk i Mariagerfjord generelt er engagere og arbejdsomme borgere. Jeg ser som min opgave som politiker, at sikre, at der er arbejde at tage, og derfor går jeg til valgt på en ambitiøs udviklingsdagsorden, der kommer til at skaber arbejdsplader bredt i kommunen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt, ja. Men først når der er økonomisk råderum til det. Der er dog mange ting, der skal være på plads før vi gør dette. Vi skal blandt andet sikre, at vi har fremgang i alle afgreninger i kommunen først.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver kun en bedre kommune, hvis alle områder og borgere er med.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om balance. Skal vi have cykelstier? Ja! Skal cykelstierne være af rekreativ karakter, eller skal de bruges som som pendler cykelstier? Det spørgsmål tror jeg, at vi svare på før, at vi begynder at smider penge i cykelstier. Hvis vi taler om rekreative cykelstier så er det muligt at hente en stor del af anlægsudgifter hjem via staten eller fonde. Helt op 60%. Hvis det er pendlercykelstier, så skal vi betale hele gildet selv.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvor vi snakker, og hvilke naturværdier det drejer sig.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som jeg har skrevet tidligere om social udsatte, så har vi en bunden opgave om resocialisering og forbyggende indsatser. Den skal vi tage alvorligt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må alle trække vores læs, hvis vi gerne vil have et samfund i balance.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en forpligtelse til at sikre gode kår for folk, som ikke har mulighed for at stille sig selv i en situation, hvor man kan komme videre i sit liv. Derfor skal vi selvfølgelig også bruge vores fælles ressoucer på at sikre, at sindslidende kan blive behandlet eller blive tilbudt forsøgelse, så man kan komme videre i sit liv eller blot leve et værdigt liv.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene er vores alle fremtid. Der skal ikke mangle noget.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger over 3 mio kr på Erhversrådet om året til at løse denne opgave. Den opgave har de ikke formået at løse. Overhovedet. Måske skal til at stille nogle helt andre krav til Erhvervsrådet eller tage konsekvensen fuldt ud og trække midlerne tilbage i kommunen og ansætte en udviklingsdirektør eller to, der skal arbejde målrettet på at skabe fremgang generelt og især i erhvervslivet.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om ret og rimeligt. Hvis man vil skal en høj grundskyld, så skal man også have noget for pengene. Derfor skal vi bruge flere midler på at udvikle vores kommune, så borgerne også føler, at skattekronerne har en virkning, der kan mærkes og ses - også på prisen på ens bolig, der gerne skulle være stødt stigende.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 243 Radikale Venstre in total 9775

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for fremgang i HELE Mariagerfjord til gavn for alle borgere. Det er på tide, at vi gør op med 'plejer' og går fremtiden i møde med fornuft og store ambitioner. En fremtid med stærke borgerdrevne initiativer, bedre infrastruktur i og til kommunen samt bedre uddannelsesmuligheder bredt i kommunen.

Jeg vil arbejde for, at der bliver etablere lokalråd, der skal sikre, at så mange initiativer kan gribes og at kulturmidler skal være nemmere at komme til. Vi skal have et 'KulturKlippekort' til unge mellem 18 og 20 år, der skal sikre, at vi har en stærk og initiativrig ungdomskultur.

Jeg vil arbejde for motortrafikvej fra Hadsund til hhv Randers og Aalborg samt at etablere en ungdomsuddannelse i Hadsund. Begge skal være med til at løfte den østlige del af kommunen og sikre fremgang.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Cand.merc. Aarhus Universitet / Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2018 - nu

Konsulent Selvstændig

2016 - 2018

Marketingchef Villa Handmade
B

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Mariagerfjord Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2018 - nu

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Cand.merc. Aarhus Universitet / Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2018 - nu

Konsulent Selvstændig

2016 - 2018

Marketingchef Villa Handmade

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland