PERSONPROFIL

Christian Johnson

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i Mariagerfjord
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 30. december 1975 i Brøndby I et forhold 6 børn

Å

Christian Johnson var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Mariagerfjord kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Nordsjælland. Christian Johnson blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Christian Johnson har siden 2015 arbejdet som selvstændig iværksætter med virksomheden Vita Bona Group, hvor han beskæftiger sig med foreningslivet og events. Tidligere er Christian Johnson uddannet sosu-hjælper, sosu-assistent, sygeplejerske, offentlig leder og indenfor sport management. Han har blandt andet arbejdet som medarbejder og leder på sygehuse, i psykiatrien, på misbrugsområdet, i ældreplejen og som udsendt til Balkan og Afghanistan for Forsvaret.
Christian Johnson bor i Hobro eller i sommerhuset i Sæby med Anja og deres 6 børn i alderen 9-17 år.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 100 Alternativet in total 525
KV 2013 Personlige stemmer 207 Det Konservative Folkeparti in total 635

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Alternativet er en ny politisk bevægelse der blandt andet vil gøre op med den afstand, der ofte er mellem politikere og befolkning. Vi skal som politikere være meget mere lyttende, inddrage befolkningen i prioriteringer og politik, samt sikre gennemsigtighed i det vi gør. Jeg har i over 25 år været offentlig ansat i både kommuner, regioner og stat. Jeg er i dag iværksætter med min egen lille virksomhed, men tidligere er jeg uddannet sosu-hjælper, sosu-assistent, sygeplejerske, samt offentlig leder og endelig har jeg i snart 15 år været tilknyttet Forsvaret som udsendt soldat og sygeplejerske. I alle mine job har jeg måtte erfare, at velfærden som vi kender den er under voldsomt pres. Det gælder ikke kun indenfor sundhed og omsorg, men stor set alle offentlige kerneopgaver. Det har haft enorme konsekvenser for alle dem der på den ene eller anden måde er i berøring med det offentlige system enten som bruger eller som en af de mange dygtige ansatte indenfor områder som fx børn, skoler, sundhed, miljø, ældre, kollektiv transport, arbejdsmarked, forsvar og sociale foranstaltninger. Den udvikling vil jeg gerne medvirke til at vende, for jeg tror på, at vi fremover kun vil fortsætte med at være et rigt samfund, hvis vi har et velfærdssystem der kan berige og udvikle os, skabe tryghed og lige muligheder, samt holde hånden under os, når vi har brug for hjælp. Vi skal genrejse et velfærdssystem i knæ, inddrage befolkningen i nye og bæredygtige løsninger, og generelt tale hinanden og vores samfund op i stedet for ned.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Alle kommunale indkøb i Mariagerfjord skal være økologiske, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

100 % økologi er et mål for mig. Men det tager tid. Præmissen om det altid bliver dyrere holder ikke helt. Fx viser et forsøg med en økologisk bager på ældreområdet i Randers Kommune en besparelse på 12,5 procent.

2 Der er for langt til borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Mogens Jespersen har været en god borgmester for Mariagerfjord Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mogens Jespersen og byrådet har gjort det rigtig godt, og et godt samarbejde er afgørende for, at vi får en velfungerende kommune. Så det har høj prioritet for mig, at vi fortsætter med at samarbejde. Selvom vi ikke er enige på alle områder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den måde mennesker transporterer sig på er i forandring og selvkørende biler, deleøkonomi og mere fleksibel kollektiv transport i mindre enheder er nogle af de løsninger, som vi måske skal prioritere højere end traditionel kollektiv transport. Vi skal generelt investere i fremtidens grønne løsninger indenfor både privatbilismen og kollektiv transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi på nogle måder kan gøre mere for affaldssortering og genanvendelse, så skal vi gøre det.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ser ud til at være et rimeligt leje. Men vi bør i langt højere grad prioritere, at udviklingen kommer nedefra fra de frivillige og foreningslivet. Vi bør også prioritere at have tidssvarende idrætsfaciliteter, og især Hadsund Hallerne og Hobro Idrætscenter trænger til modernisering.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker som en rimelig fordeling. Men personligt mener jeg, at vi skal gøre mere for at hjælpe de mindste børn, og de familier der har det svært. Vi kan gøre langt mere for at forebygge og for at bryde den sociale arv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skelne mellem flygtninge og immigranter. Flygtninge der flygter fra krig og katastrofe skal vi tage godt imod, og integrere så de bliver en ressource, mens de er her. Immigranter der kommer pga. dårlige økonomiske forhold i deres hjemland, kan vi ikke hjælpe alle sammen. De må hjælpes i deres nærområde.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er prøvet, at bruge private hjemmepleje firmaer, men effekten er udeblevet. Mange kommuner og borgere har tvært imod oplevet et dårligere serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et flertal i byrådet har valgt at privatisere genoptræningen - det bliver spændende at følge. Jeg håber det bedste for borgerne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gode skoler i Mariagerfjord, men et område som alle mine seks børn giver udtryk for er, at der er for mange elever i klasserne, og at det er for svært at få hjælp i timerne. Nogle skoler afhjælper en del med to-lærer ordningen, som ser ud til at virke. Men et nødvendigt alternativ er bestemt at nedbringe antallet af elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre mange velfærdsområder der er blevet hårdt ramt af de sidste mange års skattenedsættelser. Vi har brug for at genrejse og udvikle vores velfærd!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som politikere forsøge at fordele pengene lige, og når vi må prioritere, skal vi sørge for, at de midler vi har kommer flest muligt til gode.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med støtte fra nationale midler til cykelstier, skal vi prioritere at udbygge vores net af cykelstier. Man skal kunne cykle rundt om fjorden, hvilket også er godt for turismen, og så har vi flere trafikfarlige veje, hvor cykelstier er nødvendige for sikkerheden.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det ene udelukker ikke det andet, og der er plads til både natur og erhverv i Mariagerfjord.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er umiddelbart andre kommunale opgaver der er vigtigere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mariagerfjord Kommune ser ud til at have fundet et fornuftigt leje, og den aktive integrationsindsat ser ud til at virke, med god hjælp fra frivillige borgere og organisationer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilbyde alle en værdig, omsorgsfuld og kompetent ældrepleje, uanset økonomiske forhold.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene udelukker ikke det andet, men vi mangler et psykiatrisk system, kommunalt og regionalt der ser mennesker som en helhed. Det behøver ikke koste mere, men kræver et opgør med den nuværende kassetænkning og fejlfindingskultur.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke godt nok!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et stærkt erhvervsliv i Mariagerfjord, og som kommune bør vi gøre mere for at hjælpe iværksættere i gang, brande os som grøn kommune og tiltrække grønne virksomheder indenfor fx grøn teknologi, alternativ energi, genanvendelse, økologisk fødevareproduktion og naturturisme.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil betyde færre penge til velfærd, og vores velfærdssystem er i forvejen under voldsomt pres.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 372 Alternativet in total 4811

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Alternativet er en ny politisk bevægelse der blandt andet vil gøre op med den afstand, der ofte er mellem politikere og befolkning. Vi skal som politikere være meget mere lyttende, inddrage befolkningen i prioriteringer og politik, samt sikre gennemsigtighed i det vi gør. Jeg har i over 25 år været offentlig ansat i både kommuner, regioner og stat. Jeg er i dag iværksætter med min egen lille virksomhed, men tidligere er jeg uddannet sosu-hjælper, sosu-assistent, sygeplejerske, samt offentlig leder og endelig har jeg i snart 15 år været tilknyttet Forsvaret som udsendt soldat og sygeplejerske. I alle mine job har jeg måtte erfare, at velfærden som vi kender den er under voldsomt pres. Det gælder ikke kun indenfor sundhed og omsorg, men stor set alle offentlige kerneopgaver. Det har haft enorme konsekvenser for alle dem der på den ene eller anden måde er i berøring med det offentlige system enten som bruger eller som en af de mange dygtige ansatte indenfor områder som fx børn, skoler, sundhed, miljø, ældre, kollektiv transport, arbejdsmarked, forsvar og sociale foranstaltninger. Den udvikling vil jeg gerne medvirke til at vende, for jeg tror på, at vi fremover kun vil fortsætte med at være et rigt samfund, hvis vi har et velfærdssystem der kan berige og udvikle os, skabe tryghed og lige muligheder, samt holde hånden under os, når vi har brug for hjælp. Vi skal genrejse et velfærdssystem i knæ, inddrage befolkningen i nye og bæredygtige løsninger, og generelt tale hinanden og vores samfund op i stedet for ned.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig med Ulla Astman på flere områder, men jeg oplever, at hun er en god leder af Regionsrådet, og det er også vigtigt.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke spare mere på sundhedsområdet! Danmark har råd til mere velfærd, og det er vigtigere end flere skattelettelser og billigere biler.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget arbejde kan afhjælpes af andre faggrupper, som kan være den primære sundhedsperson, der er tovholder for patienterne i ydreområderne - fx familiesygeplejersker. Så kan lægerne have en mindre rolle, og meget kan afhjælpes med telemedicin og mere fleksible vilkår for lægerne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tror jeg ikke der er evidens for nogen steder i verden.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuset er en god løsning, for dem der har brug for højt specialiseret behandling. Men for mange patienter er det ikke tilfældet. De har brug for simpel behandling og kærlig pleje på deres lokale sygehuse, der i stedet for at blive afviklet, bør udvikles til at tage endnu flere patienter i fremtiden - gerne i samarbejde med/mellem kommunerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om prioritering, og det skal politikere turde, ellers skal de lave noget andet. Jeg mener ikke, at man skal være dårligere stillet, fordi man vælger at bo uden for storbyerne eller er turist i et af vores mange turistområder. Jeg tror godt man kan opprioritere meget uden det går ud over det generelle serviceniveau, men hvis det er tilfælde, så er vi politikere for hele Nordjylland - også ydreområderne - og det kunne være os alle eller dem vi holder af, der fik brug for akut hjælp.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er lidt svært at svarer på, for hvor tyndt befolket et område er der tale om. Der er selvfølgelig en grænse for, hvor få studerende man kan oprette en uddannelse for, hvis kvaliteten skal være god nok, og er det ikke meget sundt for unge at komme ud og studere? Så skal vi måske i stedet være bedre til, at få dem hjem igen, når de stifter familie?

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er for nuværende det rigtige, men jeg tror, at vi kommer til at gentænke regionens rolle indenfor de næste 10 år.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien i Nordjylland er et af de områder der bør prioriteres højest. Vi kan ikke byde patienter og ansatte nogle af Danmarks dårligste vilkår!

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den 2 % effektivisering var en besparelse, og der kan ikke spares mere. Nu er min bekymring hvad der kommer i stedet for 2 % effektiviseringen. Det bliver måske endnu værre. Vi bør i stedet skabe en styringsform der bygger på tillid til medarbejderne, og hvor faglighed er omdrejningspunktet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er selv flyttet til Nordjylland, fordi her er så meget mere at byde på end storbyliv. Vi skal satse på hele Nordjylland, og især de små unikke samfund, naturen og de mange mennesker der bor her.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved jeg ikke nok om, så der er noget at læse på.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

By -og regionsråds kandidat, Mariagerfjord Kommune, Alternativet

Uddannelse

Professionsbachelor i Sport Management. Diplom i Offentlig Ledelse Professionsbachelor i Sygepleje Social og Sundhedsassistent Social og Sundhedshjælper

Erhvervserfaring

2015 - nu

Selvstændig Vita Bona Group
Å

Politiske hverv

By -og regionsråds kandidat, Mariagerfjord Kommune, Alternativet

Uddannelse

Professionsbachelor i Sport Management. Diplom i Offentlig Ledelse Professionsbachelor i Sygepleje Social og Sundhedsassistent Social og Sundhedshjælper

Erhvervserfaring

2015 - nu

Selvstændig Vita Bona Group

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland