PERSONPROFIL

Per Clausen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Aalborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 20. februar 1955 i Kongsvinger Gift

Ø

Per Clausen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Enhedslisten ved regionsvalget 2017. Han var også kandidat for Enhedslisten til Aalborg byråd ved kommunalvalget 2017. Han blev ikke valgt ind i regionsrådet, men blev genvalgt til Aalborg byråd.

Per Clausen (EL) er i nuværende periode medlem af By- og Landskabsudvalget, Skoleudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget. Derudover er han kommunalt medlem af flere bestyrelser. Han er tidligere medlem af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget. Per Clausen har været valgt i Aalborg Kommune siden valget i 2013.

Per Clausen er desuden tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, hvor han var Enhedslistens dannelse.medlem fra 2005 til 2015. Per Clausen har været politisk aktiv i Aalborg siden 1970erne, og han har været med i Enhedslistens ledelse både lokalt og på landsplan siden

Per Clausen er uddannet cand. phil i samfundsfag fra Aalborg Universitet. Han er tidligere formand for Dansk Magisterforening (1994-2001), formand for Magistrenes A-kasse og bestyrelsesmedlem i Magistrenes Pensionskasse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2581 Enhedslisten in total 7315
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4641 Enhedslisten in total 9729

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg vil sikre alle mennesker lige muligheder for at få et godt liv og medindflydelse på kommunens udvikling. Fattigdom skal bekæmpes. Vi skalhave større lighed. Borgerne skal have større indflydelse på kommunens udvikling. Det skal ikke være investorerne, der skal bestemme udviklingen.
Den grønne omstilling skal styrkes. Vedvarende energi skal erstatte kul, olie og gas. Den kollektive trafik, cyklisterne og fodgængerne skal have bedre vilkår. Bilerne skal ud f Midtbyen. Kommunen skal omlægge sine indkøb til økologi og understøtte den økologiske omstilling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet skal generelt have flere penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere fokus på uddannelsestilbud til arbejdsløse. Målet skal være, at få de arbejdsløse i ordinært arbejde eller i gang med en uddannelse. Det skal være muligt at få iværksætterplan i stedet for en jobplan.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere midler, men disse skal ikke tages fra andre sundhedsområder

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 869 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil sikre alle mennesker lige muligheder for at få et godt liv og medindflydelse på kommunens udvikling. Fattigdom skal bekæmpes. Vi skalhave større lighed. Borgerne skal have større indflydelse på kommunens udvikling. Det skal ikke være investorerne, der skal bestemme udviklingen.
Den grønne omstilling skal styrkes. Vedvarende energi skal erstatte kul, olie og gas. Den kollektive trafik, cyklisterne og fodgængerne skal have bedre vilkår. Bilerne skal ud f Midtbyen. Kommunen skal omlægge sine indkøb til økologi og understøtte den økologiske omstilling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med lægeklinikker, men regionen burde drive dråem.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal dog ikke lukkes flere sygehuse i Nordjylland og der bør etableres flere sundhedshuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være et godt akutberedskab i yderområderne, men det skal ikke finansieres ved serviceforringelser, men ved tilførsel af flere midler til området.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør erstatte store busser med mere fleksible ordninger.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Enhedslisten

2005 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

1994 - 2000

Formand Dansk Magisterforening
Bestyrelsesmedlem I/S Reno-Nord

Uddannelse

1981 - 1988

Cand. phil. Samfundsfag, Aalborg Universitet
Ø

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Aalborg Kommune, Enhedslisten

2005 - 2015

Folketingsmedlem Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

1994 - 2000

Formand Dansk Magisterforening
Bestyrelsesmedlem I/S Reno-Nord

Uddannelse

1981 - 1988

Cand. phil. Samfundsfag, Aalborg Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland