PERSONPROFIL

Erik Høgh-Sørensen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 13. november 1964 i Grenå Bor i Hjørring Kommune

O

Erik Høgh-Sørensen (DF) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er medlem af Forretningsudvalget samt Udvalg for Regional Udvikling.

Han er desuden folketingskandidat for partiet i Hjørring-kredsen, og han har frasagt sig eventuelle dobbeltmandater.

Erik Høgh-Sørensen er uddannet i journalistik, kommunikation og økonomi fra San Francisco State University i 1993. Han har arbejdet med international journalistik i 25 år, og han har arbejdet som kommunikationschef i en Mærsk-division. I dag er han partner i analyseenheden 4V ApS. Han er desuden forfatter og debattør med egen debatblog hos avisen Børsen.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • EU

Med kandidatens egne ord

Jeg har erfaring uden at være gammel... 😊
Fabriksarbejder, bonde- og skovarbejder, maler, tjener. Siden hen EU-korrespondent i Bruxelles og rådgiver for topchefer i Mærsk. I dag regionsrådsmedlem.
Kort sagt: Min erhvervserfaring giver perspektiv, så jeg kan bidrage til god lovgivning og forhåbentlig et udadvendt Danmark i intern balance.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

.... hvis der var/er råd! Vi har et velfærdssamfund, der skal finansieres.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette problem er EU's skyld, selvom 3F, LO og co. ikke rigtig vil erkende det. EU-løsninger er typisk ringe og uklare. Det skader almindelige danske arbejdstagere, f.eks. i transportbranchen.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At skabe offentlige jobs kan være OK, hvis det løser opgaver, som ellers ikke ville blive løst. Men flere off. jobs er ikke et mål i sig selv.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører bidrager ofte til forbedringer i det offentlige sundhedsvæsen, men omvendt må konkurrence ikke ende med at udsulte det offentlige sundhedsvæsen.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som regionsrådsmedlem konfronteres jeg næsten dagligt med, at medicinpriserne eksploderer og skaber problemer for fællesskabet i vores sundhedsvæsen. Stigende medicinpriser "stjæler" penge fra selv simple operationer, så derfor bør medicinalindustrien bidrage med tilbageholdenhed.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark i balance betyder, at brugerbetaling bør være en sjælden foreteelse. Dog bør indvandrere betale for egne tolke, hvis de ikke gider lære dansk. Og så kan der være tilfælde, hvor f.eks. kosmetiske operationer bør være selvfinansierede.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fredelige folk fra Asien, USA m.m. bør kunne komme ind. Omvendt skal der selvfølgelig ikke være en ladeport for menneskesmuglere og migranter fra islamiske lande.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken er slet ikke stram nok.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør tage et opgør med FN, EU og Europarådet, der hindrer DK i at slippe af med udvisningsdømte kriminelle, som har begået forfærdelige forbrydelser. Det bør også være nemmere at fjerne IS-krigeres og terroristers danske statsborgerskaber.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark i balance: De dygtige bør få få lov at excellere og de svage bør få lov at fungere. Yde efter evne, nyde efter behov.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det hænder sikkert, men de fleste danskere kan simpelthen lide at arbejde. Det skal vi være glade for 😊

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet må gerne blive fjernet, men det er svært, fordi det er benyttet og accepteret af alle politiske partier. Fjernelse vil koste statskassen, og vi har også sygehuse mm. der skal finansieres.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giv nu folkeskolen fred! Jeg var skeptisk over for den seneste reform, men den fungerer fint nok for mine børn i folkeskolen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion lyder godt på papiret, men er desværre også ofte blevet en spareøvelse = synd for alle parter.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og nationale tests forbereder eleverne på livet efter skoletiden. Det er også godt at gøre op med karakterinflation, som er et reelt problem. For forældre (som mig) er nationale tests simpelt hen en god og objektiv måde at kontrollere, hvordan ens børn klarer sig.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal helt klart værne om de ældre, som byggede velfærdssamfundet op. Men uden at forårsage f.eks. flere kræft-døde eller dårligere uddannelser. Danmark skal være i balance, så vidt muligt.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især i kommunerne rammer brugerbetaling på social- og sundhedsområdet de fattigste borgere og skaber ubalance og ulighed i Danmark. Det skal stoppes.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle er slidt op på arbejdsmarkedet længe før, at de bliver 67 år. Andre er ikke. Så nytter det ikke KUN at bruge folks alder som mål for, hvornår man kan gå på pension.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et Danmark i balance, og det har vi ikke. For nogle årtier siden var København i problemer. Nu må solidariteten gå den anden vej.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattelettelser i BÅDE top og bund er ønskværdige, men vi også har et velfærdssamfund, som skal finansieres.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At investere i det offentlige er ikke et mål i sig selv. Investeringer bør løse opgaver, som måske slet ikke ville blive løst.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men kun hvis der er økonomisk råderum for velfærdssamfundet. Skattelettelser SKAL også bidrage til danske jobs og styrke erhvervslivets konkurrenceevne.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målt i forhold til udlandet har vi høje lønninger, hvilket er et problem for danske virksomheders konkurrenceevne. Men lad os nu også glæde os over, at det høje lønniveau er forudsætningen for et fælles velfærdssamfund. 😊

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive bedre til at bekæmpe livsstilssygdomme, og de starter ofte tidligt. Behandlingen af livsstilssygdomme underminerer finansieringen af hele sundhedsvæsenet, også for de borgere der ikke har livsstilssygdomme.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal være i balance og lighed, også når det gælder økonomisk støtte til borgerne.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På den ene side er det et problem, at der er flere fattige børn. På den anden side er børnepenge-ydelserne ganske gavmilde. Det får mig til at mene, at det er forældrene, der skal sættes ind over for.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistand bør kun fortsætte, hvis den dokumenterbart begrænser indvandring og migration. Ulandsbistand bør bruges til at få udvisningsdømte forbrydere ud af Danmark og finansiere Lindholm-interneringen.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske EU-forsvarsforbehold bidrager til fred og sikkerhed for Danmark. Vi er sikret af NATO mod Vladimir Putin. Omvendt så man EU's "sikkerheds-tilbud" 1992-95 i Bosnien, da 250.000 mennesker omkom i borgerkrig. EU greb ikke ind. Det gjorde NATO i 1995.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal aldrig tilpasse sig diktaturer og despoter. Jeg vil holde fast i dansk suverænitet og selvbestemmelse.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, hvis det er nødvendigt. Hvis f.eks. kriminelle bande-ledere rekrutterer unge under den kriminelle lavalder, så bør lavalderen sænkes.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtige, men generelt er straffene for lave. Domstolene dømmer lidt for ofte som vinden blæser til skade for retssamfund og retsfølelse. Lex Levakovic: Stram, strammere, skærp!

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når forbrydere er i fængsel, begår de ikke forbrydelser på gaderne.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et velfærdssamfund, som skal finansieres. Derfor skal vi passe på med "markante" afgiftslettelser, som spørgsmålet nævner. Afgiftslettelser er jeg med på, hvis det gavner en dansk elbil-nicheproduktion, skaber lokale jobs OG er godt for klimaet.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når jeg er på genbrugspladsen, ser jeg ofte ting, der burde kunne repareres. Derfor kunne det være godt at skabe jobs ved at fremme en dansk reparations-industri.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke "straffe" bestemte sektorer, f.eks. bønder. Grønne afgifter bør ramme forbrugere på en letforståelig og gennemskuelig måde, f.eks. under indkøb. Nej tak til flere skatter på de producerende virksomheder. Yd og nyd! 😊

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig! Grænsekontrol virker og forhindrer forbrydere i at komme ind. Hvorfor lade forbrydere komme forbi "fordøren" og først standse dem i "stuen"?

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skader erhvervsliv, demokrati, velfærd og sundhed. Alle de kroner, Danmark får i "EU-støtte", har vi selv betalt over skatten. Hvorfor denne omvej via Bruxelles?

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, de lejre skal oprettes, men ikke af EU. Danmark burde ikke være del af Marrakech-aftalen og FN-pagten om migration.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører bidrager ofte til forbedringer, men det modsatte kan også ske: Service-forringelser for borgerne, samtidig med at de ansvarlige politikere vasker hænder.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er eksempler, som trækker i begge retninger.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan f.eks. spares i Danske Regioners enorme bureaukrati. Men blandt menige medarbejdere er der ikke "mange" stillinger generelt, som kan spares væk i det offentlige.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit mål er et Danmark i balance, dvs. tilnærmelsesvis samme grundvilkår for borgerne uanset bopæl. Ikke mindst for børn og unge. Jeg har som regionsrådsmedlem i øvrigt bidraget til dette, da Danmarks 4. akutlægehelikopter blev placeret.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helst ikke. Et Danmark i balance er helt og sammenhængende, og så er brugerbetaling ikke godt. Det skader også klimaet, hvis folk skal bremse ned. Forslag: Måske kan en IT/foto-løsning bevirke, at ikke-lokale trafikanter betaler en lille afgift, hvorimod nordjyder slipper for at betale?

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må BÅDE pisk og gulerod til. Læger har fået en dyr uddannelse af samfundet og må levere noget tilbage i særlige tilfælde, dvs. lægeværnepligt. Guleroden kan være højere løn, god mulighed for lægefaglige fællesskaber og evt. research-projekter på lokale hospitaler, hvis det ønskes.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1340 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Ethvert samfund bedømmes på, hvordan det tager hånd om sine svageste.
Jeg vil gerne bidrage med min lange erhvervserfaring og gå målrettet efter at gennemføre Dansk Folkepartis politik:
Danske Regioner skal nedlægges, og besparelserne skal gå til borgerne.
Der må ikke komme flere nedskæringer på sygehuse.
Der skal flere midler til psykiatrien. Det er uacceptabelt, at fem bosteds-ansatte er blevet dræbt på arbejdet i løbet af fem år.
Bevar små lokale sygehuse: Sundhed og nærhed går så vidt muligt hånd i hånd. Små sygehuse giver lokale arbejdspladser.
Folk overalt skal have ordentlig adgang til egen praktiserende læge. Også langt ude på landet.
Ambulancen skal komme hurtigt.
De offentlige medicinudgifter skal holdes nede.
Kræftbehandlingen i Region Nordjylland skal forbedres.

Regionale virksomheder i en global verden: Uden et lønsomt erhvervsliv har vi ingen velfærd.
Jeg vil gerne tilbyde min store erfaring fra det private erhvervsliv, bl.a. Mærsk, til at forbedre vilkårene for nordjyske virksomheders internationale konkurrenceevne.

Kultur: Islam skal ud af det offentlige rum.
Dette betyder "farvel halal" på offentlige institutioners menuer (halal er dyrplageri).
Regionsansatte bør bære ikke bære religiøs hovedbeklædning.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at komme i betragtning skal private aktører kunne tilbyde mere, bedre eller billigere service end det offentlige. Dette sker ikke i Pandrup, hvor lange ventetider på Nordic Medicare er kritisable og tyder på dårlig styring i Region Nordjylland. (Mig bekendt er der ikke bøvl med Falcks klinik.)

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla Astman er faglig og saglig, men har skåret alt for DYBT i sundhed og tryghed i Nordjylland. Tre eksempler: Dronninglund og Nykøbing Mors sygehuslukninger. Hertil kommer Astmans alt for valne opgør med Christiansborgs 2%-"effektiviserings"-sparekrav.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling kan godt komme på tale, men må ikke være for bureaukratisk og ikke have social slagside.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gebyrer bør generelt udelukkes undtagen i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis patienten/brugeren selv er skyld i, at behandlings-tid og ressourcer går tabt.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk på landet, eksempelvis i Gedsted og på Læsø, skal også have gode praktiserende læger. Jeg har tre forslag: 1) Lempede regler for at dele lægepraksis, så læger har kolleger 2) Ekstra bonus til praktiserende læger for at tage arbejde i tyndt befolkede områder 3) En "værnepligts"-ordning for unge læger. Disse forslag rummer både pisk og gulerod til lægerne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det spørgsmål er nærmest umuligt at besvare. Det kan gå begge veje.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed handler om tryghed og nærhed. Er ulykken ude, og man bliver indlagt på sygehus, er det trygt og rart at have familie og venner tæt på. Derfor var det stærkt problematisk at lukke sygehusene i Dronninglund og Nykøbing Mors. Dermed ikke sagt, at "supersygehuse" er dårlige. Tværtimod er det godt at have mange specialer til de komplicerede sygdomme.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som nævnt oven for: Man skal kun privatisere og udlicitere, hvis borgerne derved får enten bedre eller billigere service ud af det.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg forkaster dette spørgsmåls præmis om, at et opprioriteret akutberedskab kan modsættes "det generelle serviceniveau". Men der er INGEN tvivl om, at alle borgere i Nordjylland skal kunne få hurtig ambulancehjælp, samt at akutlægebilen i Hjørring skal bevares.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et svært spørgsmål, for selvfølgelig skal forurenede grunde renses! Men at bruge flere penge på dette er svært, når der er skåret ind til benet på sygehusene. Derudover bør man gøre mere for at sikre, at forureneren altid betaler for oprydningen.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

... hvis der er råd.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser Danske Regioner som et unødigt bureaukrati og vil arbejde på at nedlægge regionsbureaukratiet. Administrationen kan overføres til staten eller til lokale enheder, f.eks. kommuner der går sammen. Dermed vil den til enhver tid siddende sundhedsminister ikke kunne tørre problemerne af på en flok anonyme regionspolitikere.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uacceptabelt, at fem ansatte er blevet dræbt af psykisk syge mennesker i løbet af de seneste fem år. Nær Hadsund var et groft overfald på Visborggaard tæt på at blive dødeligt. Ergo: Der bør findes flere penge til psykiatrien. Både af hensyn til de ansatte og til de syge.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk Folkeparti har allerede fået regeringen til at fjerne disse 2% "sniger"-besparelser. Dette kunne være sket langt tidligere, hvis Ulla Astman havde banket hårdere i bordet over for socialdemokratiske partifæller på Christiansborg.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsagnet er ikke forker, men kan lige så godt vendes på hovedet: "Private sundhedsforsikringer deler danskerne i et A- og B-hold, hvor B-holdet får dårligere sundheds-service." Også dét kan være rigtigt. Ergo: Politikerne skal holde øje med udviklingen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne tilgodese både by- og landboer. Det er forkert at skelne alt for meget mellem by og land mht. offentlig service. Vi skal have liv på landet. Erhvervsmæssigt bør det derfor f.eks. skal være godt at være landmand.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil helst ikke ind i at spare på offentlig transport overhovedet.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt foretrækker jeg frihed under ansvar frem for detailstyring. En anden tommelfingerregel: Tillid er godt, kontrol er bedre, razzia er bedst :-)

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling i EU (URE), suppleant Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af det Rådgivende udvalg for Regionale udvikling Danske Regioner, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Læsø Fonden

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem LAG Vesthimmerland og Jammerbugt

2018 - nu

Medlem Kaj Munk Selskabet

2014 - nu

Medlem Trykkefrihedsselskabet

Uddannelse

1988 - 1993

Double major, to universitetsgrader Journalistik, international politik og økonomi, San Francisco State University

1990 - 1991

Fransk politik, Université d'Aix-Marseille

1984 - 1985

Atomfysik og matematik, University of Miami, scholarship

Erhvervserfaring

2016 - nu

Analyseenheden 4V ApS

2011 - 2016

Kommunikationschef Maersk Container Industry

2009 - 2011

Mærsk Group - Esplanaden

2004 - 2009

EU-korrespondent i Bruxelles Ritzaus Bureau

1995 - 2003

Journalist, international politik og økonomi Ritzaus Bureau

1992 - 1994

Journalist og redaktør San Francisco Independent
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Regionrådsmedlem Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling i EU (URE), suppleant Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af det Rådgivende udvalg for Regionale udvikling Danske Regioner, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Læsø Fonden

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem LAG Vesthimmerland og Jammerbugt

2018 - nu

Medlem Kaj Munk Selskabet

2014 - nu

Medlem Trykkefrihedsselskabet

Uddannelse

1988 - 1993

Double major, to universitetsgrader Journalistik, international politik og økonomi, San Francisco State University

1990 - 1991

Fransk politik, Université d'Aix-Marseille

1984 - 1985

Atomfysik og matematik, University of Miami, scholarship

Erhvervserfaring

2016 - nu

Analyseenheden 4V ApS

2011 - 2016

Kommunikationschef Maersk Container Industry

2009 - 2011

Mærsk Group - Esplanaden

2004 - 2009

EU-korrespondent i Bruxelles Ritzaus Bureau

1995 - 2003

Journalist, international politik og økonomi Ritzaus Bureau

1992 - 1994

Journalist og redaktør San Francisco Independent

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland