PERSONPROFIL

Finn Grøn Nielsen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Rebild

Født 18. maj 1953 i Nr. Onsild Gift 2 børn Bor i Rebild Kommune

Ø

Finn Grøn Nielsen (EL) var kandidat til Byrådet i Rebild Kommune for Enhedslisten til kommunalvalget i 2017, han blev dog ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat for til valget i 2019.

Han er nu pensioneret, men han har tidligere arbejdet som friskolesekretær hos
Lyngbjerggårdskolen. Han er uddannet indenfor både landbrug og økonomi. Privat er Finn Grøn Nielsen gift og far til to.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 30 0

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig er en stemme på en person med lang praktisk og teoretisk erfaring. "Den virkelige verden" er ikke ukendt for mig.
Jeg vil kæmpe for at stoppe klimaforandringerne, sikre rent drikkevand og giftfrie fødevarer.
Jeg vil være med til at udvikle et uddannelsessystem, som gør børn kloge og i stand til at være socialt bevidste og velfungerende samfundsborgere, uden at de bukker under af stress.
Udvikle et retfærdigt og enkelt skatte og afgiftssystem.
Sikre ressourcer nok til et velfungerende sundhedssystem.
Bringe infrastrukturen under demokratisk (offentlig) kontrol.

Kandidaten på de sociale medier

12:02

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere varme hænder. Nye job skal ikke være administrative job.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og fagforeningerne skal støttes til at sikre, at der ikke bliver arbejdet ulovligt og overenskomststridigt. Og når det sker, skal arbejdsgiverne have med den store "hammer", så de ikke gør det igen. Evt. kan man forbyde en arbejdsgiver at drive virksomhed ved overtrædelser.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og så skal dagpengeperioden forlænges og dagpengene sættes op. Vi skal ikke gøre folk fattige, fordi de er ufrivilligt arbejdsløse. Og et sikkert dagpengesystem er med til at sikre et fleksibelt arbejdsmarked.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrencen fra de private aktører vil tværtimod gøre den offentlige sundhedsvæsen dårligere, da de private vil dræne det offentlige sundhedsvæsen for midler og personale.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

MEN: Der skal gøres noget ved medicinalindustriens monopoler. De sætter unødvendige og vildt høje priser på medicinen.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den førte udlændingepolitik rammer de forkerte.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vel EU, der er den store skurk i denne sammenhæng?

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ikke nogen, der hellere vil forsørges af det offentlige, end have et arbejde.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere lige et samfund er, des bedre fungerer det.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må gerne være tests i skolerne. Men de skal bruges til at hjælpe eleverne til optimal indlæring, og ikke til at slå elever og skoler i hovedet med.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er heldigvis en del skoler, der har fået dispensation til at forkorte skoledagen. Børn bliver ikke klogere af kvantitet, men af kvalitet.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn med særlige behov, skal have den hjælp, de har behov for. Der skal ikke eksperimenteres med børn

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling skaber ulighed i samfundet. Lighed i samfundet er den eneste vej til at skabe et stabilt velfærdssamfund.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen bør have ekstra ressourcer, men de skal tages fra dem, der har for meget.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overgangen til efterløn/førtidpension/folkepension skal gøres mere fleksibel. F.eks. skal en medarbejder, der bliver længere tid på arbejdsmarkedet have samme rettigheder, som en yngre medarbejder (medlemsskab af A-kasse, forsikringer osv). Til gengæld skal nedslidte medarbejdere kunne gå meget tidligere på pension.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre skal og kan bære de tungeste læs. En lettelse i topskatten skaber ikke arbejdspladser. Tværtimod. Der bliver mindre råd til offentlige arbejdspladser.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne overveje at lave hele moms og afgiftssystemet om, så det blev mere gennemsigtigt, og administrativt nemmere. F.eks. ved kun at have differentieret moms som eneste type afgift.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der bør ses på udligningsordningen. så kommuner ikke bliver ramt uretfærdigt og urimeligt.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomien er ganske god. Der er snarere behov for at bremse lidt op og spare sammen til dårlige tider, så der kan foretages offentlige investeringer, når den næste krise rammer. Der er ikke brug for vækst, snarere tværtimod. Klimaet kræver, at der ikke vækstes på samme måde som de sidste 100 år.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske arbejdsmarked er så effektivt, stabilt og fleksibelt, at det kan konkurrere med de fleste markeder.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg vil gerne være med til en skatte- og afgiftsomlægning, så skattetænkning bliver uinteressant og administrationen forenkles.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte demokratiske og korruptionsfrie kræfter.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der skal være fokus på, at ulandsbistanden hjælper. Den skal sikre, at der skabes arbejdspladser i "ulandet"

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rigeligt, at vi er med i NATO. EU skal ikke udvikles til en stat, dertil er grundlaget for EU alt for udemokratisk.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Voldskriminalitet bør aldrig forældes. Straffene skal følges op af behandling (evt. tvungen), så der ikke begås kriminalitet igen.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal af retsvæsenet i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvordan straf og resocialisering fungerer bedst i hver enkelt sag. Det er dommerne, der skal vurdere dette, og ikke politikerne.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inkl. alle biler, der kører på grøn energi. F.eks. brintbiler. Der skal være opmærksomhed på, at energien kommer fra vedvarende energikilder.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og gerne tage hensyn til, hvor forurenende virksomheden er.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrol er en sjov størrelse. Den er i nogle tilfælde nødvendig, da der findes brodne kar alle vegne. og hvis de ikke kan stoppes på andre måder, kan kontrollen være nødvendigt.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan kun gå for langsomt med at komme ud af EU. Vi bør følge Storbritannien ud af EU. EU bygger på en kapitalistisk vækstøkonomi, som er godt i gang med at ødelægge klimaet.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste medarbejdere i det offentlige er seriøse, engagerede og loyale over for deres arbejde. Hvis der findes ineffektivitet, skal der gøres noget ved det politisk og lovgivning skal om nødvendig forenkles.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved udlicitering opnår man blot, at private kommer til at tjene penge på offentlige opgaver. Dog skal man samtidig være opmærksom på, at det offentlige klarer opgaverne så billigt som muligt, uden det går ud over velfærd, sikkerhed, arbejdsmiljø osv.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis stillingerne skal fjernes kræver det i mange tilfælde en ændret (forenklet) lovgivning. Mere ansvar og tillid til medarbejderne vil kunne overføre arbejdskraft til kerneopgaver.

43 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis regionerne fik lov til at drive lægeklinikker, ville det kunne løse en del af problemet, uden at bruge flere penge.

44 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en offentlig kerneopgave, at sikre velfærden. Derfor skal Folketinget udstikke nogle minimumsrammer, som alle skal følge. Og så skal kommunerne have et økonomisk råderum, så de er i stand til at opfylde kravene. Hertil kan så tilføjes, at kommunerne skal have deres selvbestemmelse tilbage.

45 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for en tredje forbindelse. Der er brug for at optimere den kollektive trafik. Og så skal det være billigere at tage offentlige transportmidler end privatbiler.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 20 Enhedslisten in total 553
KV 2013 Personlige stemmer 28 Enhedslisten in total 532

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

12:02

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikere skal ikke sagsbehandle, men de skal styre deres embedsmænd, for ellers styrer embedsværket politikerne.

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog må der gerne afsættes penge til ubemidlede familier, så deres børn kan deltage i aktiviteter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de er et problem, har politikerne en opgave med at løse problemet. De fleste flygtninge har det som etniske danskere: de vil gerne yde deres del i samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se ovenfor

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten skal have et niveau, så kommunen kan løse sine opgaver. Der bør være fokus på, at der ikke bliver sløset med penge nogen steder.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bl.a. prioriteres i forhold til sikkerhed

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede en del. Større begivenheder bør hvile i sig selv.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da antallet af flygtninge er stærkt nedadgående falder denne omkostning. Men der bør gøres en indsats for at flygtninge kan fungere i samfundet, på lige fod med andre marginaliserede grupper.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør være meget skarpe på, hvor man tager penge fra. Jeg er meget imod kassetænkning, så enkeltområder suboptimere på bekostning af andre.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Kandidatens valgvideo

12:02

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

1991 - 1993

HD1 Regnskab, Aalborg Universitet

1988 - 1990

Merkonom Regnskab, Aalborg Handelsskole

1974 - 1975

Erhvervsuddannelse Driftleder, Vejlby Landbrugsskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Pensionist/bogholder

1995 - 2015

Friskolesekretær Lyngbjerggårdskolen

1986 - 1996

Maskinpasser Fiskars

1982 - 1986

Fodermester Forskellige

1979 - 1982

Landmand Selvstændig

1975 - 1979

Fodermester
Ø

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

1991 - 1993

HD1 Regnskab, Aalborg Universitet

1988 - 1990

Merkonom Regnskab, Aalborg Handelsskole

1974 - 1975

Erhvervsuddannelse Driftleder, Vejlby Landbrugsskole

Erhvervserfaring

2015 - nu

Pensionist/bogholder

1995 - 2015

Friskolesekretær Lyngbjerggårdskolen

1986 - 1996

Maskinpasser Fiskars

1982 - 1986

Fodermester Forskellige

1979 - 1982

Landmand Selvstændig

1975 - 1979

Fodermester

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland