PERSONPROFIL

Hans Henrik Paulsen

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 12. februar 1961 i Tversted Gift 1 barn

V

Hans Henrik Paulsen var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er major i hæren og tjenestegørende ved Trænregimentet i Aalborg. Han har blandt andet været udsendt flere gange til nogle af verdens brændpunkter. Lokalt har han været engageret i Idrætsforeningen Frem Skørping som formand og været medlem af Menighedsrådet ved Skørping Nykirke.
Privat er Hans Henrik Paulsen gift og far.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 441 Venstre in total 78263

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Region Nordjylland har et årsbudget på 11 mia. I de seneste fire år er der forbrugt 44 mia., uden at der er sket større forandringer eller forbedringer. Vi taler stadigvæk om de samme problemer indenfor sundhedsområdet - manglende læger ude i kommunerne, lange ventetider osv. Vi skal have vores virksomheder til at tage flere lærlinge og dermed mere ansvar i regionen. Regionen skal gøres attraktiv ved etablering af virksomheder. Administrationen og infrastrukturen skal forbedres. Sidst men ikke mindst, regionen skal gøres attraktiv for vores unge, således de ønsker at blive her i hele deres liv. Derfor skal de have indflydelse. Vi skal nedsætte en gruppe af unge, der definerer, hvad der skal til, for at de får et godt og langt liv i regionen.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen har de seneste fire år brugt 44 mia. kr. Jeg hører stadigvæk, at det er de samme emner, der giver bekymring i folks hverdag. Jeg tror, at vi skal kigge på sundhedsområdet på en helt ny måde. Er det den rigtigt økonomi vi stiller til rådighed? Er strukturen den rigtige osv.?

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når jeg ser på den måde budgettet for 2018 er sammensat på, så mener jeg, at man kunne anvende nogle af pengene anderledes. Eks. sundhed.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk har betalt skat hele deres liv, derfor skal de have den bedste behandling, der kan opnås. Regionen må derfor fokusere udgifterne. Hvad ligner det at uddele penge til golftuneringer o.l.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk har betalt skat. Derfor skal de have det, de har forventet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi skal henvende os til de medicinstuderende på 5/6 semester og introducere dem for en plan, hvor de bliver gjort nysgerrige på de specialer og de sygehuse, vi har i regionen. Den skal indeholde planer for mentoring, bosættelse og privat praksis. Så kan de se, hvad vi har at byde på i regionen, og måske ser de, at der også kan skabes et godt liv udenfor Aalborg. Det skulle gerne betyde, at flere læger vælger yderområder.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye supersygehuse er ikke ensbetydende med lukning af andre sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Visse områder egner sig til udlicitering - andre ikke. Det må komme an på en nærmere analyse.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskab bør defineres nærmere, og så må man kigge på det samlede budget for at finde de nødvendige penge.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening og ikke stjæler penge fra de fokuserede områder.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Regeringens udflytningsplan skal gerne tilgodese dette. Ellers må regionen have det som et prioriteret område.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er af den mening, at vi skal danne os et overblik over, hvordan vi bruger vores sundhedspenge. Hvor er behovet? Når det er klarlagt, skal vi prioritere.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening og ikke stjæler penge fra de fokuserede områder.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten skal ske i hele regionen. Her er det vigtigt, at de unge får mulighed for at komme til orde. De skal definere, hvad der gør, at de vil forblive i regionen hele deres liv. Regeringens udflytningsplan af arbejdspladser er her et vigtigt redskab til at skabe mere vækst i regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at vi skal skabe os et overblik over hvor og hvornår, der er behov - totalt set. Herefter kan man prioritere, hvordan vores buslinjer skal forløbe.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved ikke

Politiske hverv

Medlem af Venstre
Intet

Uddannelse

Officer Hærens Officersskole

Erhvervserfaring

major Forsvaret
V

Politiske hverv

Medlem af Venstre
Intet

Uddannelse

Officer Hærens Officersskole

Erhvervserfaring

major Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland