PERSONPROFIL

Helle Sommer Kjærgaard

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Bor i Thisted Kommune

B

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 2 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg mener at:
Folketingsvalget er et Klimavalg. Der skal handles på alle områder. FN har anslået, at vi kun har 12 år til at få vendt CO2-udledningen.
Vi skal investere i uddannelse og forskning. Det skal være slut med de årlige besparelser. Vi skal investere i daginstitutioner og der skal uddannes og ansættes flere pædagoger. Der skal uddannes og ansættes flere læger og sygeplejersker.
Regionerne skal ikke nedlægges, men styrkes med flere opgaver. Stop Centralisering.
Vi skal styrke samarbejdet i EU.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja til at genoptjeningsperioden skal sættes ned, fokus på den sociale sikring.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er arbejdsmarkedets parter som skal gå forrest med danske løn -og arbejdsvilkår, det er deres opgave. Der skal være gennemsigtighed.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - f.eks. indenfor sundhed, uddannelse, daginstitutioner også forskning i grøn omstilling.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et svært spørgsmål. Medicinrådet har et ansvar her i forhold til anbefalinger af dyr medicin og sammenhæng mellem pris og virkning. Den svære samtale mellem patient og læge om den forbedrende effekt skal prioriteres.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se på brugerbetaling generelt, især tandlæge.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke lovgive om kærlighed. Danske statsborgere skal have frihed til at vælge hvem der skal være deres ægtefælle og skal kunne bo i deres eget land med deres familier. I dag tvinges flere til at bo i Flensborg eller Malmø. Vores frihedsrettigheder er pressede.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et rigt land, og vi har pligt til at hjælpe dem, som er i nød, og det har vi også en lang tradition for at gøre. Men vi svigter nu FN`s kvoteflygtninge. Vi skal mindst tage imod de 500 om året som vi plejer at gøre.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et retssamfund. Det skal vi holde fast i.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De stærke skal bære de svage. Vi skal fjerne fattigdomsydelserne.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at alle der kan arbejde, gerne vil arbejde. Så mere hjælp til dem, som ikke har et arbejde til at de kan få et arbejde. Styrk jobcentrene til denne hjælp. De frivillige organisationer kan også gøre en indsats, samarbejde på tværs.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har skabt fattige familier.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Justering af skoledagens længde er sket i aftale af januar 2019. Fra skoleåret 2019/2020 får eleverne fra 0-3 klasse en skoleuge, som er 3 lektioner kortere. For resten af eleverne får skolerne selv mulighed for at gøre skoleugen op til 2 klokketimer kortere. Meningen med Folkeskolereformen var at der skulle være mere leg og fritidstilbud i den sidste del af skoledagen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intentionen med inklusion af børn med særlige behov har været god, men det er en stor opgave. Kommunerne er ikke ens i forhold til at løse denne opgave. Midlerne er ikke fulgt med.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nationaletest og karakterræs skaber en usund præstationskultur. Flere unge klager over stress og depression. Vi skal have fokus på kreativitet, fordybelse, nysgerrighed. Mere tid på dialog end test.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler alle skat og ældre har gennem hele livet betalt skat, så på den måde har vi allerede brugerbetaling.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever længere og pension og levealder høre sammen. Der er aftalt en seniorpension, hvor nedslidte får adgang til tidlig pension op til 6 år før pensionsalderen. Det skal være administrativt let at få denne adgang til seniorpension.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja til differencieret moms på klima- og miljøvenlige fødevarer med streg under klima- og miljøvenlige,. Det er i den retning vi skal bevæge os, grøn omstilling.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fattige kommuner har mange udfordringer og brug for hver en krone.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange områder, hvor der skal tilføres flere midler. Jeg mener ikke at tiden er til skattelettelser. Vi skal investere i grøn omstilling.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere for at styrke klimaet, det styrker på lang sigt også økonomien. Investeringer i offentlige transportmidler som el-busser, el-tog, grøn omstilling, grøn forskning. Vi skal ansætte flere på sygehuse, i daginstitutioner, plejehjem. Vi skal investere i uddannelse og der skal være uddannelsestilbud i hele landet. Stop regeringens årlige 2% besparelser.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiftssænkning for virksomheder som har fokus på klima- og miljøvenlige tiltag, grøn omstilling.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er arbejdsmarkedets parter der aftaler løn.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver mening at have samme grænse som ved køb af øl, vin på diskotek og barer.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fattigdomsydelserne (kontanthjælpsloftet, integrationsydelse, 225 timers reglen) er med til at skabe fattige børn. Vi skal afskaffe fattigdomsydelserne.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fattigdomsydelserne skal afskaffes.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi yder idag 0,7 % af BNP. Vi skal op på 1% af BNP.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men- ja til at dansk politi og militær har mulighed for at samarbejde med deres europæiske kolleger.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grønne omstilling må betyde at min næste bil skal være en el-bil. Gør det attraktivt at købe el-biler. Sænk afgiften på el-biler markant de næste 10 år og hold den nede. Det giver ro både for bilforhandler og bilkøber.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sættes fart på den grønne omstilling og målet er mindre CO2 udledning. Der skal motiveres til at mindske forurening. Det betyder, at det skal være en god forretning at udvikle bæredygtige løsninger og at bruge dem. En dårlig forretning at forurene og frådse med ressourcerne.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I samarbejde med virksomheder kunne stat og kommuner gå forrest med den grønne omstilling, også at gøre det lettere at genbruge. Handleplan indenfor plastik, pant på flere produkter. Affaldssortering over hele landet. På sigt skal affald kunne konverteres til nye ressourcer. Genbrug er et samfundsanliggende.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningespørgsmålet skal løses indenfor EU. Der skal være fokus på de ydre grænser. Der skal være et fælles EU-asylsystem. Aftaler og støtte til de afrikanske lande. Der er behov for internationale løsninger, Danmark kan ikke løse denne opgave alene.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende grænsekontrol koster millioner. Den hindre ikke en eneste flygtning i at søge asyl. Den betyder, at politiet ofte ikke kan rykke ud til indbrud eller forebyggende indsatser, sagsbehandlingstiden er steget. I stedet skal vi have stikprøvekontrol ved grænsen og fokus på EU`s ydre grænser.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er rimmeligt at vi alle kan få god og ordentlig service uanset hvor vi bor. Vi har udligning mellem rige og mindre rige kommuner. Måske er der behov for et ekstra bloktilskud fra staten til de kommuner som er særligt udfordret. Kommunen beslutter lokalt hvordan man løser opgaven.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med hvilken begrundelse skulle der være brugerbetaling på den tredje Limfjordsforbindelse? Det må være statens opgave. Men klimaaftrykket er vigtigt i forhold til hvilken forbindelse der vælges: Egholm eller tunnelforbindelse. Jeg mener, at klima -og miljøhensyn skal beregnes ved alle nye anlæg.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lægemangel i hele landet også i Nordjylland og det skal modvirkes ved at øge optaget på medicinstudiet, også i Aalborg. Der skal uddannes flere læger. Forbedre muligheden for delepraksis, adgang til lægepraksis uden køb. Gode arbejdsforhold i lægehuse. Skabe andre regionale tiltag.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1980 - 1993

Teologisk Kandidat Teologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Præst i Folkekirken Den danske Folkekirke

2008 - 2015

Udviklingskonsulent KFUM's Sociale Arbejde

2001 - 2008

Centerleder Doverodde Købmandsgård
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Uddannelse

1980 - 1993

Teologisk Kandidat Teologi, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Præst i Folkekirken Den danske Folkekirke

2008 - 2015

Udviklingskonsulent KFUM's Sociale Arbejde

2001 - 2008

Centerleder Doverodde Købmandsgård

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland