PERSONPROFIL

Jacob Høfler

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Spidskandidat i Brønderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 29. august 1979 i Aalborg Sygehus Gift 5 børn Bor i Brønderslev Kommune

I

Jacob Høfler (LA) var i 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Brønderslev kommune og som kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Jacob Høfler blev ikke valgt ind i nogle af delene.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han er i gang med en uddannelse som finansøkonom som han afslutter i 2018. Sideløbende arbejder Jacob Høfler som studentermedhjælper hos Nordiske Medier. Han har derudover erfaring med salg og rådgivning bl.a. i 3 Mobil og TDC.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 6 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Bureaukrati
  • Skattepolitik
  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt, at vi får mest muligt for de penge vi putter i det offentlige, således vil jeg derfor sikre, at der først og fremmest bliver brugt ressourcer på kernevelfærd.

Der har aldrig været flere penge i det offentlige, men der har samtidig aldrig været så få penge, til de kerneydelser vi som borgere forventer er en offentlig opgave.

Jeg vil gå til kamp mod ødsel, frås og bureaukrati, og sikre en offentlig sektor, der behandler folk ordenligt, der bruger dine penge ansvarligt, og kun på det der er behov for, istedet for selvlysende bænke, og gyldne håndtryk.
Og når der er penge til overs, så skal de tilbage til borgeren.

Jeg vil arbejde for at gøre Danmark til et attraktivt sted at drive virksomhed, ved at sikre vi har Europas bedste erhvervspolitik.

Frihed er noget vi tager for givet, men der skal fortsat kæmpes, derfor vil jeg sikre mere personlig frihed til alle i Danmark, for kun du ved hvad der er bedst for dig, og din familie.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har ikke aktuelle planer om at ændre på dagpengeperiode eller genoptjeningsperiode.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere arbejdskraft, og det er glædeligt, hver gang en udlænding søger en ledig stilling i Danmark! Der har været tilfælde, hvor løn- og ansættelsesvilkår har været på et lavere niveau end hvad der er normalt i Danmark. Dette er ikke i sig selv et problem, men nogle benytter disse tilfælde til at skabe tvivl om den fri bevægelighed og det indre marked i EU. Sagen er, at langt de fleste udlændinge arbejder på overenskomster – altså på samme vilkår som danskere.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor rigtig godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder derfor mere og mere af den samlede økonomi. Vi skal sørge for at effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til kerneservice.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi skal have meget mere frit valg og pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang til sundhedsvæsenet.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faglighed står over pris, og det er væsentligt at få størst mulig effekt for bedst mulig pris. I Danmark foretager Medicinrådet faglige vurderinger af nye produkter og måler effekten af nye produkter i forhold til effekten af eksisterende produkter. På den baggrund vurderer Medicinrådet, om et produkt skal gøres til standard baseret på effekt. Det er en rigtig god model, der sikrer, at eksperter på området træffer beslutninger om produkter ud fra faglige vurderinger.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker på sigt en beskeden brugerbetaling med inspiration fra bl.a. Sverige, der skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne langt bedre mod dem, der har et reelt behov. Skattefinansieringen skal stadig være det bærende princip i sundhedsvæsenet, og brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med skattelettelser, for skatten skal selvfølgelig falde, hvis der skal tales brugerbetaling. Danskerne betaler mere end rigeligt i skat.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder af den danske udlændingepolitik, hvor der er grund til at stramme op. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er en meget stor økonomisk belastning for det danske samfund. Det er afgørende at få nedbragt denne omkostning, og det sker bl.a. gennem selvforsørgelse. Omvendt er der områder af den danske udlændingepolitik, der kan ændres, så det bliver lettere for virksomheder at ansætte den arbejdskraft de har brug for. For det har det danske samfund brug for.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opholder man sig i Danmark, skal man naturligvis overholde landets love og regler. Kan man ikke det, er man ikke velkommen. Vi skal derfor se på mulighederne for, om det inden for internationale konventioner kan være lettere at sende kriminelle udlændinge ud af landet.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance er optagede at øge den samlede velstand i Danmark. Det vil muligvis øge uligheden i indkomster, men alle vil få en højere levestandard. Liberal Alliance finder det derfor ikke meningsfuldt at stræbe efter at skabe lighed, så længe levestandarden stiger. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen ville uligheden stige, men ville nogen danskere være dårligere stillet af den grund?

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er tænkt som en tilskyndelse til at komme i arbejde og for at gøre forskellen på arbejde og offentlig forsørgelse større. Alt for mange mennesker har hidtil haft for lidt ud af at gå på arbejde, og det er ikke i orden – det skal altid kunne betale sig at arbejde. Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den danske kontanthjælp i top internationalt, og Liberal Alliance vil derfor skærpe reglerne yderligere ved at reducere kontanthjælpsloftet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde, men det kan det ikke altid i dag. Der er desværre en alt for stor gruppe danskere, der har svag tilskyndelse til at arbejde. Liberal Alliance ønsker, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr., der tjenes hver måned, og at der skal være maksimalt 40 pct. skat på arbejde, således at der er en tydelig forskel mellem det at være i og udenfor beskæftigelse.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

: Liberal Alliance har altid været imod folkeskolereformen og heldagsskolen. De lange skoledage ikke er ensbetydende med et højere fagligt niveau. Vi skal sørge for høj kvalitet i skolen og de danske skolebørn skal have kortere dage, så børn også har frihed til et liv uden for skolen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at være realistiske og sige, at alle børn skal kunne være i skolen, men det er ikke alle børn, der nødvendigvis kan sidde sammen ude i klasselokalet. Inklusionen i skolen er gået for vidt, og man bliver nødt til at finde en bedre balance end i dag, så der er særlige tilbud til dem, der har særlige handicap og også skærme nogle af den, der er særlig voldsomme. Særligt af hensyn til børn med særlige udfordringer, men også af hensyn til den almindelige undervisning.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faglige niveau i folkeskolen halter gevaldigt. Vi bliver nødt til at sikre et skarpt fokus på fagligheden og her spiller tests og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er en måde at hjælpe både lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står, så man har noget at sammenligne med, og så man har noget at stræbe efter.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de kommende år kommer der mange flere ældre, og der kan være behov for at omprioritere ressourcerne. I Liberal Alliance er vi opmærksomme på det stigende antal borgere, der trækker på det offentlige forbrug. Vi har derfor i vores økonomiske plan, afsat midler til at følge det demografiske træk, så der faktisk er afsat ressourcer til, at de mange flere ældre får en god service i bl.a. ældreplejen. Men en god service for den enkelte, kan ikke bare reduceres til en snak om ressourcer.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance er tilhængere af, at private i højere grad kan levere ydelser på ældreområdet, så vi sikrer maksimal mangfoldighed og så bredt et udbud som muligt til gavn for brugerne.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer i de kommende år mange flere ældre, og vil man sikre et højt niveau i ældreplejen, er det nødvendigt dels at gennemføre arbejdsmarkedsreformer, der sikrer vækst og velstand i det danske samfund og dels at afbureaukratisere ældreområdet, så opgaveløsningen bliver så god og effektiv som muligt med fokus på kerneopgaven i stedet for fokus på indberetninger og dokumentationskrav.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring en halv million danskere betaler nu topskat. Det er altså ikke blot en skat for de personer, der har skyhøje lønninger. Topskatten er i realiteten blot er en særskat på flid og hårdt arbejde. Topskatten gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark. Topskatten koster med andre ord dansk velstand. Liberal Alliance vil afskaffe topskatten, for uden topskatten vil Danmark være et mere velstående land.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi kan fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. Retfærdig udligning indebærer mindre omfordeling og større gennemsigtighed.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det statslige overformynderi har kronede dage. Danskernes frihed til at foretage de dispositioner, der vurderes rigtige i deres liv, er i den grad under pres. Liberal Alliance mener ikke, at en differentieret moms på sunde fødevarer er vejen frem, for borgerne er fint i stand til selv at træffe valg på egne veje. Samtidig betaler danskerne allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter og tanker om højere afgifter er ikke noget vi støtter.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste offentlige forbrug, og Liberal Alliance mener ikke det skal være højere. I stedet, at man bør fokusere på at sænke skatter og afgifter for borgere og virksomheder for at styrke økonomien. Liberal Alliance ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor rigtig godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder derfor mere og mere af den samlede økonomi.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det samlede skattetryk i Danmark skal ned. Danmark har et skattetryk på ca. 46 pct. af BNP. Det er blandt de absolut højeste skattetryk i verden. Det høje danske skattetryk skader Danmarks og danske virksomheders konkurrenceevne. Det er svært at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høje afgifter og danske lønmodtagere skal betale høje skatter.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke en politisk bestemt opgave, men derimod noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Man kan konstatere, at det danske lønniveau er højt ift. niveauet i mange af de lande virksomhederne konkurrerer med i en global økonomi. Det danske lønniveau er ikke i sig selv til skade for dansk økonomi. Det danske skattetryk er derimod en stor hindring for dansk konkurrenceevne.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at ansvaret for børn og unges alkoholforbrug påhviler forældrene og ikke staten, og derfor har Liberal Alliance ikke planer om at ændre aldersgrænserne for køb af alkohol.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal give mest mulig frihed og opkræve færrest muligt penge fra familierne. Danskerne betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter, og der er allerede i dag alt for meget omfordeling i det danske samfund. Liberal Alliance vil derfor nedsætte skatten for alle. Liberal Alliance ser det som en meget væsentlig opgave for staten at yde ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier. Det er en opgave, der skal prioriteres højt, men ikke en opgave, der betyder mere omfordeling.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end i dag. Til gengæld skal danskerne have markante skattelettelser, så der gives mere frihed til at leve det liv, man ønsker. Vi har siden folketingsvalget i 2015 lettet skatter og afgifter for over 20 mia. kr., men det danske skattetryk er stadig for højt. Det besværliggør danskernes liv, og det indsnævrer børnefamiliernes økonomiske handlerum.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at EU er – og i stigende grad kan blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Vi har brug for et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau, og det skal Danmark være en del af. Men det er vi ikke fuldt ud i dag, og derfor skal vi afskaffe det danske forsvarsforbehold, så vi kan imødegå de udefrakommende trusler i samarbejde med de øvrige EU-lande.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag. Dog skal Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne besluttet at indføre et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der har særlige kompetencer ift. at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, som på den ene eller anden måde står med foden på vej ind i en kriminel løbebane, med det mål for øje at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn bør hæves.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf – det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Denne straf må ud over selve strafelementet også gerne have et resocialiserende sigte.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør stå den enkelte dansker frit for, hvorvidt de ønsker at genbruge i deres hverdag – men at kalde det en vigtig politisk opgave vil være en overdrivelse. Det bør i vid udstrækning være op til den enkelte forbruger.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

: Liberal Alliance mener, at man helt bør afskaffe registreringsafgiften for alle biler, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort. En afskaffelse af registreringsafgiften vil også være kraftigt medvirkende til en fornyelse af bilparken i Danmark, så der kommer nyere biler, der benytter sig af miljøvenlig teknologi. Der er i øjeblikket meget lavere afgift på elbiler end på benzin- og dieselbiler.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder betaler allerede i dag alt for meget i skatter og afgifter. Afgifterne skal derfor ikke sættes op. De skal sættes ned.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder har Danmark og de øvrige EU-medlemslande afgivet magt til EU, der lige så godt kunne være i nationalstaterne, herunder bl.a. i forhold til sociale ydelser. Liberal Alliance vil arbejde for øget national selvbestemmelse ift. tildeling af sociale ydelser. EU skal koncentrerer sig om de overordnede rammer, og arbejde for fred, frihed og frihandel.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at man bør fokusere på at hjælpe migranter og flygtninge i deres nærområder. Omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er store, og kan man hjælpe langt flere, hvis man vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Danmark indfører permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter, og burde med rette forvente, at pengene bruges så effektivt som overhovedet muligt i den offentlige sektor. Den offentlige sektor har imidlertid med tiden vokset sig større, end den burde være, og at den undertiden er ganske ineffektiv. Produktivitetskommissionen konkluderede i deres analyse af den offentlige sektor at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på mindst 10 pct.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratisk-ledede regering konkluderede, i deres analyse af den offentlige sektor, hvor de undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis. På langt sigt er potentialet endnu højere, da der også er mulighed for løbende innovation og forbedringer.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis et ensartet serviceniveau betyder lige dårlig service alle steder, bare borgerne får den samme service, så siger vi i Liberal Alliance klart nej. Kommunerne skal levere god service til borgerne. Uanset hvor de bor, men det er fint, at kommunerne indretter sig forskelligt. Hvis nogle kommuner prioriterer at sænke skatten fordi det skaber bedre nær velfærd til borgerne, så skal der ikke være noget til hinder for det. I den henseende er det kun fint, at kommunerne kan konkurrere internt.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for en tredje Limfjordsforbindelse. Hvis et brugerbetalt projekt kan løbe rundt, er det selvfølgelig i orden at anlægge en brugerbetalt tredje Limfjordsforbindelse. Der er dog den udfordring med brugerbetaling på en tredje Limfjordsforbindelse, at mange bilister sandsynligvis vil vælge en af de to eksisterende forbindelser, fordi de er gratis, og så giver brugerbetalingen ikke mange penge til byggeriet.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn kan selvfølgelig spille en rolle i forhold til at få læger til at bosætte sig forskellige steder i landet, herunder også i yderområderne. I Liberal Alliance mener vi, at løn og attraktive arbejdsforhold er værktøjer man skal tage i brug for at sikre læger i alle dele af landet. Økonomiske incitamenter virker også i denne henseende. Regeringen har allerede taget en række initiativer til at modvirke den lægemangel, der særligt opleves i nogle områder af landet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 104 Liberal Alliance in total 178

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi skal i kommunen behandle de økonomiske midler, med tanke på, at det er borgernes penge.
De skal bruges fornuftigt og ikke ødsles.
Først og fremmest skal vi bruge penge på kernevelfærd, og undgå udgifter til kolde hænder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Brønderslev Kommune skal bruge flere penge på renovering af veje og cykelstier.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør bruge den mængde penge på at vedligeholde de cykelstier der er, og bør sikre, at de er i orden. Hvis der ikke er råd til løbende vedligeholdelse skal de ikke etableres.

2 Det er en god idé at bruge færre penge på kulturtilbud og flere penge på børn og unge i Brønderslev Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at tiltrække borgere til kommunen, så det er vigtigt, at der er tilbud til børn og unge, så vi kan blive en attraktiv bosættelseskommune for børnefamilier.

3 Mikael Klitgaard har været en god borgmester for Brønderslev Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går fremad i kommunen, vi har aldrig haft flere penge, men har aldrig skåret ned for så mange penge som vi gør nu. Mikael bør de næste 4 år have mere fokus på kommunale kerneopgaver, så de først og fremmest kommer på niveau.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så godt som ingen benytter sig af den udbudte kollektive trafik i kommunen, og flere og flere får en bil. Kommunen bør kun udbyde kollektiv trafik i det omfang der er behov for det, ellerhelt overlade det til 100% private aktører.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis det kan indføres uden at pålægge kommunen ekstra udgifter.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke en kommunal opgave.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke en kommunal opgave.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resurserne bør fordeles efter behov, og ikke efter specifikke små grupper.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør på lige fod med alle andre kommuner tage sin tørn, om de er et problem eller en ressource, er udelukkende et holdningsspørgsmål. Jeg mener de er en ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Øget konkurrence er altid sundt, og vil i de fleste tilfælde medfører den bedste kvalitet til den rigtige pris.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resurserne bør fordeles efter behov, og ikke efter specifikke små grupper.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en kommunal opgave, men op til den enkelt skoleleder, at fordele de midler der kommer, så de lokalt giver bedst mening for den enkelte skole.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med de resourcer der bruges på vores jobcenter, så er det sammenlignet alt for let at forblive arbejdsløs, hvis man ikke ønsker at arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten i kommunen er den 2 højeste i hele regionen, og på landsplan indtager vi en 4 plads.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folks lyst til at bo i et bestemt område afhænger ikke af hvor mange penge kommunen bruger i området. Kommunen bør sikre, at der er de faciliteter der er behov for. Men der kommer f.eks. ikke flere børnefamilier i et område bare fordi man bygger en stor børnehave.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke mig bekendt et sådant problem i kommunen.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør sikre, at der er netop den infrastruktur der er behov for. Hverken mere eller mindre.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rigeligt med natur i hele kommunen, men har derimod brug for virksomheder. Der skal være balance, men PT er der masser af plads til udstykninger.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke en kommunal opgave.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens ressourser skal bruges så de kommer flest mulige borgere tilgode, og ikke på udvalgte små grupper.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal afsætte de midler der er behov for, og der er ikke en direkte sammenhæng mellem en vellykket integration, og ekstraordinære afsatte midler til formålet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min klare holdning, at man bør forsørge sig selv, så meget det er muligt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resurserne bør fordeles efter behov, og ikke efter specifikke små grupper.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør helt klart prioriterer flere varme hænder i daginstitutionerne, men midlet er bestemt ikke flere penge. Midlerne bør komme fra et øget fokus på at få nedbragt antallet af kolde hænder i kommunens bureaukrati.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet. At prioriterer midlerne her, er en investering i fremtiden.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi indtager på landsplan en 18 plads. hvilket er alt for højt. Helt generelt er det min mening, at man ikke skal betale skat af noget man allerede har betalt for en gang.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 123 Liberal Alliance in total 6146

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Vi skal i kommunen behandle de økonomiske midler, med tanke på, at det er borgernes penge.
De skal bruges fornuftigt og ikke ødsles.
Først og fremmest skal vi bruge penge på kernevelfærd, og undgå udgifter til kolde hænder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes vi skal benytte os mere af den slags i fremtiden.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for lidt fokus på vækst, og regional udvikling.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet er en SKAL opgave. Der skal bruges de penge der skal bruges, men der skal først og fremmest skæres i bureaukrati og kontrol. På den måde vinder vi alle... FLERE VARME HÆNDER.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bestemt. En fedmeoperation er f.eks. et glimrende eksempel. De bør være brugerbetalte.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må godt koste lidt at gå til lægen. Et niveau omkring 100 kr. vil ikke gøre noget.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne skal sikre rammerne, ikke fylde dem ud.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige bør generelt arbejde mere sammen med det private arbejdsmarked.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi samler kompetencer og udvikling for at kunne tilbyde de bedste løsninger, whats not to like?

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige bør generelt arbejde mere sammen med det private arbejdsmarked.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør indgå en bedre aftale med Falck, således at der opnåes de responstider der forventes.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis det er regionen der er forureneren, ellers skal regionen sørge for at den ansvarlige, bliver stillet til regnskab.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør ikke stå for den opgave.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende udbud af, og afstand til ungdomsuddannelser er passende.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi behøver ikke at bruge skattekroner på regioner. De få opgaver der udføres, kan gøres meget bedre lokalt i kommunerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet er en SKAL opgave. Der skal bruges de penge der skal bruges, men der skal først og fremmest skæres i bureaukrati og kontrol. På den måde vinder vi alle... FLERE VARME HÆNDER.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan sagtens effektiviseres, ej at forveksle med nedskæringer, men ved at nedbringe mængden af bureaukrati, kan man sagtens få noget mere for skattekronerne.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis en kompetent person eller udvalg mener, at der vil være en væsentlig forbedring i folkesundheden ved at screene for et eller andet, bør regionen overveje det, ellers ikke.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrencen fra privathospitalerne, sikre effektiviteten i regionshospitalerne.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes vi skal lade de enkelte kommuner om dette.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er forretning i udvinding af råstoffer, bør regionen ikke stå i vejen for den vækst det bringer med sig. Selvfølgelig skal der beskattes sådan, at den der udvinder, betaler for den belastning der påføres.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal kun køre busser hvor det kan betale sig.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal have tiltro til at den lokale ledelse og undervisere på de forskellige undervisningssteder har de nødvendige kompetencer, og bør derfor ikke forsøge at blande sig, heller ikke med bureaukrati og kontrolskemaer.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2016 - 2018

Finansøkonom UCN, Professionshøjskolen University College Nordjylland

Erhvervserfaring

2018 - nu

Økonomielev Statens Administration

2018 - 2018

Finansøkonompraktikant Nordea

2016 - 2017

Studentermedhjælper og Mødekoordinator Nordiske Medier A/S

2016 - 2016

Mediekonsulent Jysk Telemarketing A/S

2013 - 2015

Kunderådgiver Stofa A/S

2012 - 2013

Salgsleder 3 Danmark
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Liberal Alliance

Uddannelse

2016 - 2018

Finansøkonom UCN, Professionshøjskolen University College Nordjylland

Erhvervserfaring

2018 - nu

Økonomielev Statens Administration

2018 - 2018

Finansøkonompraktikant Nordea

2016 - 2017

Studentermedhjælper og Mødekoordinator Nordiske Medier A/S

2016 - 2016

Mediekonsulent Jysk Telemarketing A/S

2013 - 2015

Kunderådgiver Stofa A/S

2012 - 2013

Salgsleder 3 Danmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland