PERSONPROFIL

Jimmi Kruse Sørensen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 12. november 1982 i Hjørring sygehus Single

F

Jimmi Kruse Sørense var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti til kommunalvalget i Hjørring kommune og kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Jimmi Kruse Sørense blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Jimmi Kruse Sørensen har en kandidat i offentlig administration fra Aalborg Universitet, og arbejder som administrativ medarbejder på en skole i Hjørring

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 47 Socialistisk Folkeparti in total 1316
KV 2013 Personlige stemmer 30 Socialistisk Folkeparti in total 1470

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Hjørring skal være en bosætningskommune. Det skal være nemt og bekvemt at bo i kommunen for unge og børnefamilier. Det forudsætter at vi har gode skoler og daginstitutioner, for at give alle den bedste start på livet.

Vi skal derfor havde bedre normering i vores daginstitutioner. I skolerne skal der også være flere voksne pr barn. Klassekvotienterne skal ned på under 26.

Men det handler også om at få vores landdistrikter bedre med, hvor de lokale foreninger skal støttes i arbejdet med at skabe aktiviteter der giver liv. Når der er liv, får flere også lyst til at bosætte sig, om det er i byen eller på landet.

Den kollektive trafik skal forbedres, så det er muligt at rejse til byen, og hjem igen samme aften, og i weekenden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg støtter den kollektive trafik, og ser gerne mere af den også i Hjørring kommune, men vi er en udpræget landkommune, med rimeligt store afstande, og vi ligger et sted hvor biler og privatbilisme er nødvendig.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg mener ikke der er behov for investeringer i øjeblikket

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede gjort en stor indsats på kulturområdet, som også er vigtigt for Hjørrings status som bosætningskommune. Vi har nyt teater og nye biblioteker. Men indsatsen skal bibeholdes.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne der var flere ressourcere i det hele taget, til velfærd og de svage borgere. Kommunens budget er allerede presset på alle områder, så det er ikke så let at fordele det anderledes. Desuden er nok omkring 80% af de penge kommunen modtager fastlagt til bestemte formål.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det er sundt med fremmede kulturer, desuden er der ikke så mange flygtninge i Hjørring kommune

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

genoptræningen er vigtigt, både for borgeren, men også for kommunens økonomi. Men jeg syntes ikke at der er nogle på sundhedsområdet der har behov for færre midler - medmindre man kan lave nogle målrettede indsatser

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

på nogle skoler har vi fået voldsomt høje klassekvotienter, hvilket har medvirket til at mange har søgt mod privat og friskoler. Det nuværende byråd har dog allerede gjort noget, ved først og fremmest at afskaffe klasseoptimeringen i Hjørring. Det er en god start, men ser gerne et loft på maks 25

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg syntes jobcentrets indsats overfor kontanthjælp er en rigtig strategi, hvor man investerer i området

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bander bør bekæmpes gennem en social indsats, men har ikke indtryk af at der er udfordringer med bandekriminalitet i Hjørring

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

gerne flere cykelstier, der kan øge mobilitet - jeg ser gerne Hjørring bliver en cykelkommune - men der er også udfordringer med vores veje og den kollektive trafik. De områder har vi ikke råd til at nedprioritere

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

flygtninge skal integreres i lokalsamfundet, der er ikke udsigt til de kan vende hjem lige foreløbigt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

sundhedsområdet er presset, så ikke umiddelbart let at flytte fra det ene til det andet - medmindre der kan laves nogle målrettede indsatser på området, der kan frigive midler.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 254 Socialistisk Folkeparti in total 10849

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Hjørring skal være en bosætningskommune. Det skal være nemt og bekvemt at bo i kommunen for unge og børnefamilier. Det forudsætter at vi har gode skoler og daginstitutioner, for at give alle den bedste start på livet.

Vi skal derfor havde bedre normering i vores daginstitutioner. I skolerne skal der også være flere voksne pr barn. Klassekvotienterne skal ned på under 26.

Men det handler også om at få vores landdistrikter bedre med, hvor de lokale foreninger skal støttes i arbejdet med at skabe aktiviteter der giver liv. Når der er liv, får flere også lyst til at bosætte sig, om det er i byen eller på landet.

Den kollektive trafik skal forbedres, så det er muligt at rejse til byen, og hjem igen samme aften, og i weekenden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Hjørring Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2005 - 2010

Kandidat Offentlig administration, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Administrativ medarbejder
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Byrådskandidat Hjørring Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2005 - 2010

Kandidat Offentlig administration, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Administrativ medarbejder

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland