PERSONPROFIL

Karl Heinrich Bornhøft

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen
Kandidat ved kommunalvalget i Hjørring

Født 20. juli 1949 i Vårst ved Aalborg Gift 3 børn Bor i Hjørring Kommune

F

Karl Heinrich Bornhøft (SF) stillede op til kommunalvalget i 2017 som byrådskandidat i Hjørring Kommune, dog uden at blive valgt ind.
Han har tidligere været byrådsmedlem i perioden 2005 - 2007. Tillige var han i perioden 1986 - 2006 medlem af Nordjyllands Amtsråd, hvor han også bestred en række udvalgsposter. Fra november 2007 -2011 var han ligeledes folketingsmedlem og havde poster som kulturordfører og sundhedsordfører. Han er folketingskandidat for partiet.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Oprindeligt er han uddannet kok og har i en årrække arbejdet som postbud.

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 12 0

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op som folketingskandidat for SF-Hjørring og baggrunden er simpel – SF er stadigvæk det bedste redskab for mennesker, der ønsker et mere lige samfund – en mere miljøbevidst politik – en stærk kritisk debat omkring samfundsudvikling – samt et fuldtonet nej til diskrimination. Og hvis nogen skulle have glemt det – lighed i sundhed.
Jeg vil kæmpe for fælles velfærd
Det danske samfund er enestående. Vi beundres verden over for vores særlige solidaritet – vi løfter i flok og de bredeste skuldre, bærer mest. Sammen skaber vi et finmasket sikkerhedsnet. Alle vores børn og unge kan få en god uddannelse. Alle kan få kvalificeret sygdomsbehandling og god ældrepleje. Der bliver taget hånd om mennesker, der har det svært.

Vi kan trygt stole på, at sikkerhedsnettet griber os, hvis vi bliver ramt af arbejdsløshed, sygdom eller kommer ud for en ulykke. SÅDAN SKAL DET VÆRE OG UDVIKLES

Min drivkraft som politiker er at sikre, at det også kommer til at gælde for de kommende generationer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja gerne. Husk arbejdsløshedsdagpengene er en central del af det danske flexsecurity-system, der kombinerer forholdsvis korte opsigelsesvarsler med et økonomisk sikkerhedsnet, hvis man bliver fyret. Men systemet risikerer at blive udhulet i takt med, at dagpengedækningen er forringet og perioden forkortet. SF mener, at der er brug for en række tiltag for at forbedre dagpengedækningen, og vi foreslår at starte med en forbedret dækning for personer, der har været i beskæftigelse i længere tid.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom der er mangel på arbejdskraft bør vi søge at besætte med den nuværende arbejdskraft der findes i Danmark og inden for EU. Når SF forsvarer den nuværende beløbsgrænse sker det for at forsvare danske lønmodtageres lønvilkår og rettigheder. Og så skal vi understøtte efteruddannelse og flere lærlinge - det hedder fremtidssikring. SF er et EU-engageret parti med en stærk grøn, solidarisk og international profil. Vi mener at fælles løsninger i EU er vores bedste og mest effektive svar.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der er der ingen dokumentation for. HUSK: I SF er vi modstandere af brugerbetaling i sundhedssystemet. Det skal ikke være pengepungen, der afgør om man går til læge eller ej. Brugerbetaling skaber ulighed, og sikringen af lighed på sundhedsområdet er fundensmental. Vi er imod fremme brugen af privat hospitaler. Sundhed skal ikke privatiseres da det skaber ulighed. De tilbud der ikke er omfattet af det offentlige tilbud på sundhedsområdet skal naturligvis kunne udføres på private sygehus

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Derfor er det også vigtigt at følge Medicinrådets anbefalinger.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF er vi modstandere af brugerbetaling i sundhedssystemet. Det skal ikke være pengepungen, der afgør om man går til læge eller ej. Brugerbetaling skaber ulighed, og sikringen af lighed på sundhedsområdet er fundamental.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og modkravet er naturligvis egen forsørgelse. Og husk kærlighed har som bekendt ingen grænser.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

FLYGTNINGESYSTEMET SKAL LAVES OM. MEN BARE AT LUKKE FOR KVOTEFLYGTNINGE OG RASE MOD EU SOM SOCIALDEMOKRATIET OG DANSK FOLKEPARTI GØR ER FOR FATTIGT. "NÅR NOGLE AFVISER, at Danmarks flygtningepolitik skal være humanistisk, er de i færd med at undergrave selve fundamentet under det Danmark, vi kender og er stolte af. Nej, humanismen er og skal forblive grundværdien også for fremtidige generationer."

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi overvejer gerne området, men gør i stilhed opmærksom på det er et overskueligt problem og vi har mere fokus på - Vi vil at Danmark igen modtager kvoteflygtninge -Vi vil øge den danske udviklingsbistand -Vi vil at Danmark arbejder for et nyt humant, solidarisk og effektivt europæisk asylsystem

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En af styrkerne ved det danske samfund er, at vi har en relativ høj grad af lighed. De seneste år har vi dog oplevet, at der er blevet større og større forskel på rig og fattig. SF ønsker at bekæmpe denne udvikling og skabe et mere lige samfund, hvor få har for meget og færre for lidt.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vrøvl - der mangler fuldstændig dokumentation for dette negative udsagn.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har haft store konsekvenser for nogen af de fattigste i vores samfund. Tal fra AE-rådet viser, at loftet betyder at 25.000 flere børn i Danmark vokser op i fattigdom. Det betyder at disse børn vokser op med en række udfordringer, som vil komme til at præge dem negativt i resten af deres liv. Som et af verdens rigeste lande kan vi ikke være bekendt, at give børn så ringe betingelser fra start. Så afskaf kontanthjælpsloftet - NU

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. SF`s frihedsforslag for folkeskolen handler derfor om indholdet. Om hvordan vi giver folkeskolen friheden tilbage og laver en skole, der bygger på tillid til de ansatte og deres faglighed. Forslaget bygger på t roen på, at skolerne kan selv og ved bedst, og at alt ikke skal styres inde fra Christiansborg. SF har stadig et ønske om mere åben skole, mere bevægelse i undervisningen, mere variation i timerne, men vi tror på, at formlen til at nå frem til det er forskellig fra skole til skole.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja noget så voldsomt - derfor afskaf nationale karakterranglister og mindsk brugen af standpunktskarakterer. Og gør nationale tests frivillige

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men der er brug for at tillægsydelser også kan tilbydes af det kommunale tilbud.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så logisk - at det dårligt nok kræver kommentarer.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for stor forskel på de rigeste og de fattigste kommuner i Danmark, og derfor bør der ske en udligning, så de fattige kommuner kan sikres et acceptabelt serviceniveau.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Indfør en formueskat på 0,5 % for formuer over 5 mio. kr. I Danmark ejer de ti procent rigeste halvdelen af den samlede formue. Formuer beskattes ikke direkte, men via deres afkast, og beskatningen heraf er lempelig, og meget få rammes af progression i beskatningen. Det bidrager stærkt til at fastholde og udbygge uligheden. Derfor ønsker SF at indføre en formueskat. Der kan hentes 1,4 mia. kr. ved indførelse af en formueskat ved en formueskattegrænse på 5 mio. kr.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Stop fattigdommen, styrk velfærden, giv os alle mere ro på og sæt fart på den grønne omstilling Vi skal styrke velfærden, skrue op for de grønne ambitioner og give hinanden mere ro på. Og så skal vi sætte en effektiv stopper for den politik, der betyder, at tusindvis af børn i Danmark vokser op i fattigdom med langt dårligere chancer for et godt liv end deres kammerater. SF vil med vores ændringsforslag til finansloven skabe et mere lige Danmark, hvor alle har chancen for at være med.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pjat - det danske lønniveau svarer til hvad der er behov for - for at kunne leve med udgiftniveauet. Det ændrer dog ikke på, at der er indtægter der godt kunne bidrage mere til samfundet - se bare på de løn bonusser der udbetales i øjeblikket.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja da. Og det skal håndhæves - det gælder også tobaksområdet.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi skal øge støtten til socialt udsatte børnefamilier, men ikke fra andre. SF er positivt indstillet overfor at skabe større fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi i vores ”Ro På-reform”, at man i højere grad skal kunne bestemme over sin arbejdstid. Så man eksempelvis kan gå ned i tid mens ens børn er små og gå op i tid når det passer bedre ind i tilværelsen. Vi støtter dog ikke en kollektiv nedsættelse af arbejdstiden til 30 timer, da vi i forvejen har mangel på arbejdskraft.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn og unge skal have mere RO PÅ. Flere pædagoger, mindre klasser og mere tid til at udvikle sig i sit eget tempo. På samme måde skal vi gøre meget mere for at få mere ro på og dermed undgå stress både på arbejdspladser og blandt ledige. Vi vil lave en ro på-reform, der skal sikre tid til det vigtige i livet og stoppe stress-epidemien Vi vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. voksen i børnehaver.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores forbehold på hhv. forsvarsområdet og samarbejdet om retlige og indre anliggende er skadelige for Danmarks muligheder og indflydelse i verden, men der er hverken opbakning i befolkningen eller i Folketinget til at afskaffe dem. Der er samtidig langt vigtigere udfordringer vi i SF ønsker at rykke på lige nu: Klima, skattely og hvidvask, flygtninge og social dumping. Her vil vi at kræfterne bruges. Men vi bør selvfølgelig tage en debat om konsekvenserne af vores forsvars forbehold.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, nej og atter nej - Som et af verdens rigeste lande er det vigtigt at tage globalt ansvar.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere for straffede at blive re-integreret i samfundet - det er vigtigt for dem og samfundet. Vi skal sætte ind og hjælpe de udsatte boligområder som er plaget af kriminalitet. Øget straf er dog ikke den rigtige løsning.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - børn bør have lov til at være børn, og fængsellignende forhold hjælper ingen. Og da slet ikke børn og samfundudviklingen.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF ønsker markant grøn omlægning af beskatningen af personbiler, så benzin- og dieselbiler – bortset fra de allermest energieffektive – bliver dyrere, og elbiler bliver billigere. Både registreringsafgiften og firmabilbeskatningen skal lægges om efter dette princip. Muligheden for at lade elbiler op (næsten) uden afgift i forbindelse med erhverv skal forlænges. Der skal udbygges med hurtigladestandere. Supplerende skal elbiler kunne favoriseres bl.a. i forbindelse med parkering.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimaloven nu - vi skal ikke fastlægge præcis hvilke sektor eller hvordan der skal sættes ind, men der skal udarbejdes en klimaplan, der beskriver indsatsen indenfor sektorer. Der vil med sikkerhed blive brug for en markant indsats indenfor transport og landbruget (f.eks. udtagning af lavbundsjorde, som udleder stor mængde drivhusgasser), ligesom der er brug for at sikre CO2-optag gennem skovrejsning, og ikke mindst et markant bidrag fra transportsektoren. Heri indgår grønne afgifter naturligvis

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - Vigtigt at være del af et fællesskab når vi skal løse grænseoverskridende problemer. EU og det fælles marked har overordnet skabt mange arbejdspladser i Danmark.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den symbolske grænsekontrol forhindrer ikke grænseoverskridende kriminalitet. I stedet er den med til at dræne politiet for ressourcer. Midlertidig grænsekontrol kan give mening, men ikke permanent.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge-krisen har efterladt et asylsystem der ikke længere hænger sammen. Spontan asyl er desværre blevet en forretning, der medfører menneskehandel og tragiske dødsfald på middelhavet. Et nyt humant asylsystem bør basere sig på at flygtninge i sikkerhed kan blive transporteret derhen, hvor de kan få asyl. Det betyder i realiteten en opprioritering af FN’s kvoteflygtningesystem. Et system som den danske regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet altså lige nu trodser-det ønsker vi ikke.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Husk at de fleste udliciteringer stort set har ført til lavere service for børn og ældre.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis kan mange områder effektiviseres, og arbejdet med afbureaukratisering vil kræve mindre kontrol og tillid til ansatte og brugere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - vi ønsker en mere ensartet service for børn, unge og ældre. Feks. nedenstående forslag MINIMUMSNORMERINGER SKAL BETALES AF DE RIGESTE Børn og ansatte i danske institutioner er pressede og fortjener minimumsnormeringer. Det vil være et hovedkrav efter et regeringsskifte. SF vil hente 2,8 mia. kr. på de største formuer, virksomhedsarvinger og kapitalindkomster og bruge pengene på at indføre minimumsnormeringer i vuggestuer på max 3 børn pr. voksen og i børnehaver på max 6 børn pr. voksen

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En tredje Limfjordsforbindelse over Egholm vil være ødelæggelse af flot Nordjysk natur. Løsningen på problemerne er bedre intelligent trafikregulering, og etablering af et ekstra rør. Et tredje rør er en meget bedre løsning end en Egholm Forbindelse, og et tredje rør vil give mulighed for en 100 % kapacitetsforøgelse ved at åbne 6 spor i én retning. Et tredje rør vil koste 2,5-3 mia. kr., hvorimod en Egholm forbindelse vil koste + 6,8 mia. kr. Valget er simpelt. Et tredje rør er vejen frem.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 198 Socialistisk Folkeparti in total 1316

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Ærlighed, troværdighed og vedholdenhed, samt kampen for fælles velfærd.

Tryghed. Arbejder for en værdig, tryg og sammenhængende behandling og pleje af vores ældre. Kræver en "kendt ansigt" ordning - sikres ved oprettelse af snævre teams bestående af få hjælpere, der kendes af vores ældre.
Sundhed. Hellere forebygge end helbrede - det gavner menneskeligt, ressourcemæssigt, og økonomisk. Jeg vil slås for et Hjørring, der indbyder til at leve sundt med færre sygedage, højere livskvalitet og mere frihed.
Velfærd. Al forskning og erfaring viser entydigt, at en god daginstitution skaber sunde, hele og læringsparate børn. Børneområdet skal styrkes og normeringerne være bedre i både vuggestuer og børnehaver. Også folkeskolen er en SF hjertesag. Forældreinddragelsen skal styrkes og samarbejdet mellem kommunen og lærerne skal forbedres gennem en lokalaftale. Folkeskolen og lærerne skal tales op – til gavn for børnene.
Det gode liv i Hjørring - skal sikres bedre rammer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet for kollektiv trafik kan vist ikke blive mindre.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at prioritere genoptræning og rehabilitering i sammenhæng med det øvrige sundhedsområde - det skaber den maksimale styrkelse af området.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er fint i øjeblikket.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi skattesystemet til at sikre, og brugerbetaling for grundydelsen er en uskik -men tillægs ydelser bør kommunen have lov til at tilbyde.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2007

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Socialistisk Folkeparti

1986 - 2006

Amtsrådsmedlem Nordjyllands Amt, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1962 - 1966

Erhvervsuddannet Kok, Hotel Rebild Park, Skørping

Erhvervserfaring

Pensionist
F

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2005 - 2007

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Socialistisk Folkeparti

1986 - 2006

Amtsrådsmedlem Nordjyllands Amt, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1962 - 1966

Erhvervsuddannet Kok, Hotel Rebild Park, Skørping

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland