PERSONPROFIL

Katharina Fræer Grundholm

Det Konservative Folkeparti

Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 14. september 1992 i Støvring

C

Katharina Fræer Grundholm (K) var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Det Konservative Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun har været og er ungdomspolitisk aktiv - tidligere som formand for Konservativ Ungdom Aalborg - nu som menigt bestyrelsesmedlem. Alt imens er hun også storkredsbestyrelsesmedlem for De Konservative i Nordjyllands Storkreds.

I sit professionelle liv studerer hun på Aalborg Universitet, er praktikant hos NNIT og arbejder i Aalborg Lufthavn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 262 Det Konservative Folkeparti in total 27048

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op fordi jeg har lyst til at gøre en forskel. Jeg har været aktiv i politik de sidste ti år og dermed længe nok til at se, hvor skoen trykker i vores sundhedsvæsen og hvor, der er muligheder for forbedringer. Jeg har familie og tætte venner, der har givet mig en unik indsigt i vinklen som kræftpatient, sygeplejerske (også i psykiatrien) og ambulanceredder. Det har motiveret mig til at tale for forbedringer og hvordan vi fremadrettet bør målrette vores opmærksomhed for at skabe en sundhedssektor, hvor patient og tryghed kommer før systemet.

Kortere ventetider i hele sundhedssektoren, bedre disponering af vores ambulancer (kortere responstider) og bedre psykiatri er mine mærkesager til regionsvalget og jeg håber, at du vil følge min i min valgkamp på Facebook og sætte dit kryds ved mig den 21. november.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet med private aktører er, at de har til formål at tjene penge, hvilket absolut ikke er formålet, når det handler om vores sundhed og trivsel. Nordic Medicare kører fx med mindst muligt personale for at maksimere overskuddet, hvilket er helt utilstedeligt. Vi skal aldrig gøre borgernes helbred til en forretning, der kan tjenes penge på. Derfor skal regionen selv skal stå for driften af lægeklinikerne, så alle borgere kan føle sig trygge ved, at de altid får den bedst mulige behandling.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig kommer mennesket altid før systemet og Ulla Astman har desværre op til flere gange bevist, at hun ikke deler samme synspunkt. Bl.a. da hun udtalte, at borgere i yderområderne må forvente længere ventetid på ambulanceudrykninger end borgere i byerne. Vores sundhedssystem skal tilpasses borgernes behov og ikke omvendt. Derfor er det nu tid til, at der skal nye konservative kræfter ved roret, og jeg har som ambition at genskabe trygheden til sundhedsvæsnet i hele Region Nordjylland.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores sundhedssystem er et absolut bærende element i vores velfærdssamfund og det kan simpelthen ikke holde til flere besparelser uden, at det går udover kvalitet og personale - mere end det allerede har gjort. Vi skal have et af verdens bedste sundhedsvæsen - og det får vi ikke ved at skære i den sektor, der er så afgørende for vores tryghed og trivsel.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i forvejen en af verdens højeste skattesatser i Danmark, så yderligere brugerbetaling går stik imod min grundholdning om, at alle skal have lige adgang til vores velfærdsydelser.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling burde ikke være nødvendigt, men vi er desværre kommet dertil, hvor alt for mange udnytter vores "gratis" lægekonsultationer, hvilket resulterer bl.a. i lange ventetider og unødvendige tjek. Ved at indføre et symbolsk beløb på fx 75-100kr. kan vi komme mange unødvendige konsultationer til livs. Dette skal skal selvfølgelig ikke gælde kronisk- samt psykisk syge og patienter, der er i en igangværende behandling - og kun i følgeskab af skattelettelser.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor lægemangel i region Nordjylland og det er et alvorligt problem. Uanset hvor man bor i regionen, skal det være muligt, at blive tilset af en læge i nærheden af hvor man bor, uden at skulle vente i ugevis på en konsultation eller behandling.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo bedre et samarbejde, der er mellem det offentlige og det private, jo bedre og hurtigere behandling for borgerne - hvilket er det, der skal komme i første række.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid prioritere kvalitet frem for kvantitet - særligt i sygehusvæsnet. I dag er det kun Aalborg, Hjørring og til dels Thisted, der har en akutmodtagelse, hvor de mindre sygehuse udelukkende står for kontrol og planlagte operationer. Disse planlagte besøg kunne med fordel udføres på supersygehuse, hvor flere ressourcer er tilknyttet og med nyt opdateret udstyr, for at sikre den bedst mulige behandling for patienten.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver rigtig god mening at lade private virksomheder, der er specialiseret i et område, stå for udførelsen af disse støttefunktioner. Det er en god måde at holde omkostningerne for sygehusene nede på, så sygehusene kan fokusere på netop deres kerneopgave.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en prioriteringssag at sørge for, at det ikke går udover det generelle serviceniveau - for selvfølgelig skal et øget akutberedskab ikke være på bekostning af nogen. Det er vores opgave at sørge for, at uanset hvor i regionen man bor, så skal man kunne føle sig tryg velvidende om, at en ambulance eller lægehelikopter kan være fremme i løbet af meget kort tid. Det handler om tryghed og vores vished om, at vi har et system, der er klar til at tage hånd om os, når vi har brug for det.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges tilstrækkeligt med ressourcer i dag og vi bør altid se på behovet før blot at bevillige fere penge.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik bør privatiseres som i andre del af landet.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre kvalitet frem for kvantitet og at placere en ungdomsuddannelse i et tyndt befolket område, er ikke ensbetydende med fx kvalitetsundervisning. Dog bør dette ikke et være et regionalt men et kommunalt anliggende.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne løser ikke opgaver, som ikke kan løses på et kommunalt eller nationalt niveau. Regionen fungerer blot som endnu en dyr instans, der er både ineffektiv og bureaukratisk. Derfor mener jeg, at regionerne bør nedlægges og opgaverne bør overgå til kommunerne og regeringen.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er et område, der desværre er blevet overset i rigtig mange år. Det en min grundholdning, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de borgere, der har allermest brug for det. Psykiatrien er et sted, hvor de mennesker med ondt i sjælen er tilknyttet og den sektor har et enormt stort behov for et løft.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig bør regionen efterleve de krav, der bliver stillet, men løsning på udfordringerne i sygehusvæsnet er ikke at presse vores dygtige personale endnu mere end vi allerede gør i forvejen. De kan simpelthen ikke løbe stærkere end de gør i dag, uden at det går udover personalet selv og kvaliteten på behandlingerne.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger kan være med til at forebygge alvorlige sygdomsforløb, der kan have fatale konsekvenser og blive en endnu dyrere affære, hvis ikke der handles i tide. Vi ser allerede i dag, hvordan bl.a. cancer på denne måde bliver opdaget tidligere og hvordan mulighederne for at blive helbedt dermed bliver større. Dog er det vigtigt, at dette aldrig bliver på bekostning af de mennesker, der er syge og kræver akut behandling.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I et velfærdsamfund som vores, med et af verdens højeste skatteprocenter, burde det ikke være nødvendigt med private sundhedsforsikringer. Det er velfærdsstatens fornemmeste opgave, at sørge for, at uanset hvem, hvad eller hvordan, så kan alle borgere føle sig trygge velvidende om, at de altid er sikret den bedste behandling på et sygehus i topklasse. Det er netop sygehusvæsnet, der er med til at udgøre det sikkerhedsnet, der spiller så stor en rolle i at skabe tryghed i tilværelsen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være en kommunal og national opgave at sikre udvikling i de enkelte kommuner. Vi har ikke brug for endnu en instans, der skaber større afstand mellem borger og systemet.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke regionens opgave at drive den kollektive transport, men en opgave der bør prioriteres kommunalt eller nationalt.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt generelt bør regionerne ikke have mere magt end de allerede har. Det bør være en kommunal og national opgave at sikre bl.a. kvalitet og udvikling i uddannelsessektoren.

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Konservativ Ungdom Aalborg

Uddannelse

2016 - 2018

Kandidat Læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet

2013 - 2016

Bachelor Engelsk og international virksomhedskommunikation, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

HR praktikant NNIT A/S

2017 - nu

Gate manager Aalborg Lufthavn

2016 - 2017

Gateassistent Aalborg Lufthavn

2015 - 2016

Check-in assistent Aalborg Lufthavn

2014 - 2015

Telemarketing Alm. Brand A/S

2010 - 2015

Hovedtjener Rebildhus

2008 - 2014

Salgsassistent Ostemanden fra Vindblæs

2013 - 2013

Servicerepræsentant Spies

2011 - 2013

Lærervikar Bavnebakkeskolen
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Konservativ Ungdom Aalborg

Uddannelse

2016 - 2018

Kandidat Læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet

2013 - 2016

Bachelor Engelsk og international virksomhedskommunikation, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

HR praktikant NNIT A/S

2017 - nu

Gate manager Aalborg Lufthavn

2016 - 2017

Gateassistent Aalborg Lufthavn

2015 - 2016

Check-in assistent Aalborg Lufthavn

2014 - 2015

Telemarketing Alm. Brand A/S

2010 - 2015

Hovedtjener Rebildhus

2008 - 2014

Salgsassistent Ostemanden fra Vindblæs

2013 - 2013

Servicerepræsentant Spies

2011 - 2013

Lærervikar Bavnebakkeskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland