PERSONPROFIL

Keld Kollerup Kvist

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Aalborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 20. februar 1948 Gift 3 børn

B

Keld Kollerup Kvis var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved kommunalvalget i Aalborg Kommune, og kandidat til regionsrådet i Region Nordjylland. Keld Kollerup Kvis blev dog ikke valgt ind.

Han har været opstillet for partiet i kommunen flere gange, således også ved valget i 2009. Keld Kollerup Kvist er formand for Radikale Venstre i Aalborg.

Keld Kollerup Kvist er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv i det offentlige bag sig. Han er uddannet cand.scient i biologi fra Københavns Universitet, og han har bl.a. arbejdet som biolog for Ringkøbing og Nordjyllands Amt, og han har været sagsbehandler i Frederikshavn Kommune. Keld Kollerup Kvist er fortsat aktiv i lokalmiljøet bl.a. som bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg. Privat er Keld Kollerup Kvist bosat i Nørresundby. Han er gift og har tre voksne børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 131 Radikale Venstre in total 3543

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for større normeringer i daginstitutioner og folkeskole og støtte til elever med noget i rygsækken, der kræver ekstra hjælp.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Thomas Kastrup-Larsen har været en god borgmester for Aalborg Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er en god ide, at Aalborg Midtby bliver mere bilfri, end den er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udviklingen i landdistrikterne i Aalborg Kommune skal prioriteres højere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal understøtte skabelse af arbejdspladser i omegnsbyerne og ildsjæle i landsbyerne

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have opgraderet den offentlige trafik i hovedaksen mellem lufthavn, centrum og AAU, Tech Kollege og det nye Supersygehus og videre østover, hvor by- og erhvervsudvikling sker fremover. Men det haster også med en tredje Limfjordsforbindelse.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er i gang med at sikre en øget sortering , så vi nu ogs får plast og metal med udover flasker og papir. Lykkes den øgede sorteringen, er der basis for en øget udnyttelse af det organiske affald til biogas og brug af restprodukter til gødning. Genbrug og genanvendelse øges til stadighed.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi støtter op om gode faciliteter til idrætsudøvelse. Mange af hallerne trænger til vedligeholdelse og nogle er booket godt op og kræver måske tilbygning. Kommunen er i gang og vi skal efterhånden raden rundt

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et rimeligt niveau, og med de seneste investeringer i kunstværk på Spritten, er det omegnens tur.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aalborg kommune gør det godt. Vi forsøger i budgetet for 2018 at finde mere egnede opholdssteder til hjemløse og vi har hævet tilskuddet til varmestuerne.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er udgifter knyttet til integrationsforløbet, men på sigt kan vi ikke undvære en betydelig nettoindvandring, hvis vi skal bevare vort lands konkurrenceevne. Så jeg betragter det som en investering i fremtiden. Men integrationen skal lykkes!

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke gode erfaringer i Aalborg. Vi vil hellere satse på lidt bedre normering og lidt større instituioner, så nattevagterne er bemandet med mindst to assistenter

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er højt prioriteret allerede og skal fastholdes. Det giver høj livskvalitet at kunne klare sig selv længst muligt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne sikre lærerne mere tid til forberedelse og opfølgning på børn med særlige udfordringer. Men vi mener at der skal være frihedsgrader til at undervise større hold ind imellem og andre gange have flere lærer (og pædagoger) , når børnene arbejder i grupper om projekter. Vi ser gerne virksomheds ejere, fritidsklubber og musiklærere og idrætsledere kommer ind på skolerne og der laves partnerskaber. - Klasseundervisningen er noget der var altdominerende i min skoletid!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi har høje arbejdsløshedsprocenter hænger det isr sammen med at der går lidt tid inden de nyuddannede finder et job. Vi støtter op om arbejdet med at skaffe flere studenterjobs i kommunen og i virksomhederne og flere fritidsjob til de unge under uddannelse

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den har ligget fast i Aalborg i mange år, og vi kan klare udfordringerne indenfor en uændret skatteprocent , især når kommunens indbyggertal er i vækst og dermed skattegrundlaget.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en del penge. Kunsten er at få dem anvendt mest hensigtsmæssigt efterlokale ønsker. Det vil vi gerne samarbejde om gennem mere formaliseret samarbejde med samråd og borgerforeninger. algkampen har vist, at politikerne lytter, når vi inviteres ud og møder konkrete ønsker.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke de store problemer grundet rettidig omhu fra kommunen og grundet blanding af socialt boligbyggeri og villakvarterer indenfor de enkelte skoledistrikter. Det forebygger ghettodannelser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt niveau og det skal i det væsentlige fastholdes. Men øget fokus på støtte til kulturlivet i omegnsbyerne udvikles

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der sker forbedringer i mange ældre sociale boligbyggerier , f.eks i Blåkildevej og i Løvvangen. Kommunen har været god til at mikse social boligbyggeri med villaområder indenfor skoledistrikterne . Den linje skal fortsættes.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke sikker på, at det alene handler om flere penge. Det er vigtig , at vi sammen med frivillige kan skabe gode relationer til flygtninge og hjælpe dem ind vores fællesskkab og efterhånden hjælpe dem ind i sproget også. Savner de kompetencer for at komme ind på arbejdsmarkedet må vi også hjælpe til med det i starten, især på efterspurgte jobkvalifikationer i lokalområdet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det er vigitgt, at vi har et fælles tilbud til alle . Det vil på sigt sikre den bedste service for alle og sikre solidaritet. Så må supplerende service vokse frem som privat overbygning.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi arbejder hårdt på at skaffe flere ressourcer og læger til psykiatrien og ser gerne distriktspsykiatrien opprioriteret. Mange psykisk syge er for syge til selv at finde ind til lægens konsultation

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har været en succes med ansættelse af pædagoger, der kan allokeres til skoler og institutioner med særlige udfordringer. Såvidt jeg ved, så har vi rimelige normeringer i daginstitutionerne i Aalborg. Vores mål er 2 pædagoger og en hjælper pr 10 vuggestuebørn eller 20 børnehavebørn.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går meget godt. Vi skal sørge for at rammebetingelserne , herunder skole og kulturtilbud er gode

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 182 Radikale Venstre in total 9775

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for større normeringer i daginstitutioner og folkeskole og støtte til elever med noget i rygsækken, der kræver ekstra hjælp.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Formand
Medlem af Limfjordsrådet

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Aalborg
Formand Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg

Uddannelse

1970 - 1975

Cand.scient. Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Pensioneret biolog
Sagsbehandler Frederikshavn Kommune
B

Politiske hverv

Formand
Medlem af Limfjordsrådet

Tillidsposter

Formand Radikale Venstre, Aalborg
Formand Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg

Uddannelse

1970 - 1975

Cand.scient. Biologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Pensioneret biolog
Sagsbehandler Frederikshavn Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland