PERSONPROFIL

Louise Bilde Hvelplund

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Hjørring
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 31. marts 1967 i Helsingør Gift 4 børn

Ø

Louise Bilde Hvelplund (EL) er byrådsmedlem i Hjørring Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget samt Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling. I 2013 blev hun i øvrigt Enhedslistens første byrådsmedlem nogensinde i Hjørring Kommune.

Louise Bilde Hvelplund er uddannet pædagog, og hun har tidligere arbejdet i psykiatrien i Hjørring Kommune.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 307 Enhedslisten in total 946
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 208 Enhedslisten in total 1166

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Hjørring Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Hjørring Kommune skal arbejde for at fremme alternative energiformer som biogasanlæg og vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten går ind for vedvarende energi som sol, vind og geotermi. Biogas mener vi er problematisk, da vi ikke bør basere vores energi på at vi skal have store dyrehold, ligesom meget god landbrugsjord så bruges til vores energiforsyning.

3 Arne Boelt har været en god borgmester for Hjørring Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arne har været en dygtig og god borgmester, han er dygtig til at få byrådet til at samarbejde, ligesom han er god til at informere alle. Politisk er der rum til forbedring.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især er det vigtigt at økonomien ikke afgør hvorvidt børn kan gå til sport.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den brede kultur så som Vendelbohus, kulturhusene i oplandet og musikskolen bør have flere penge.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt man understøtter socialt udsatte familier, det er også grundlæggende i arbejdet med at bryde den sociale arv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrenceudsættelse fører ikke til bedre service, den fører til mere bureaukrati.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning og rehabilitering er en menneskeret, der fører til bedre livskvalitet. Det kan så også spare penge på sigt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med en god borgernær velfærd, den koster

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i det nye budget afsat mange midler på anlægsbudgettet. Jeg kan dog blive lidt nervøs for at man tager samskabbelsen så vidt at man trækker alle midler væk og overlader alt til lokale ildsjæle

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bander er næppe et problem i Hjørring. Ungdomskriminaliten er faldende, men selvfølgelig skal man vedvarende arbejde forebyggende

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier er en vigtig del af infrastrukturen, hvis vi virkelig mener at folk skal cykle til arbejde mm.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det syntes jeg normalt ikke er en kommunal opgave

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har og skal have en velfungerende socialpsykiatri. Vi skal hele tiden se på om vores tilbud er godt nok, relevant for borgergruppen og om ventetiden er for lang.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi tiltrækker, fastholder og samarbejder konstruktivt med private virksomheder. Jeg tror så at måden er at vi har en hurtig sagsgang kommunalt, ligesom vi tiltrækker veluddannet arbejdskraft.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 129 Enhedslisten in total 0

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsen er ikke bare nået, den er overskredet.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende bør der bruges flere penge på at uddanne flere læger, så der er nok læger til alle områder

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specialisering er godt, men betyder ofte centralisering, dog er det godt at have lokale sygehuse til de generelle ting.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at man skal sænke det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Enhedslisten

2013 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Hjørring Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling Hjørring Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

Pædagog Sl
Ø

Politiske hverv

Medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Enhedslisten

2013 - nu

Byrådsmedlem Hjørring Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Hjørring Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Hjørring Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Udvalget for strategisk By- og Landdistriktsudvikling Hjørring Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Professionsbachelor

Erhvervserfaring

Pædagog Sl

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland