PERSONPROFIL

Marie Bjerre

Venstre

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Gift Bor i Aalborg Kommune

V

Valgresultater

RV 2019

Valgt ind

Personlige stemmer 2779 0

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Med mig på Christiansborg får du en viljestærk og hårdarbejdende Venstre-kvinde med visioner. Jeg har mere end 8 års erhvervserfaring som jurist og advokat, og med mit tidligere arbejde i Europa-Parlamentet og min masteruddannelse fra USA har jeg globalt udsyn og ønsker et stærkt internationalt samarbejde for Danmark.

Jeg kæmper for nordjyske interesser. Jeg bor i Aalborg med min mand og vores lille datter.

Jeg er liberal og tror på, at frihed giver de bedste forudsætninger for udvikling, vækst og lykke. Min vision er et Danmark, hvor det kan betale sig at forfølge sine drømme, hvor virksomheder har gode vilkår for at drive forretning, hvor studerende frit kan vælge uddannelse og hvor det er nemt og rart at bo og være familie.

Særligt kæmper jeg for:
1. Frihed og fleksibilitet for studerende.
2. Et stærkt nordjysk erhvervsliv.
3. Et bedre miljø og klima.
4. Et nært og godt sundhedsvæsen.
5. En stram udlændingepolitik med en god tone.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengesystemet skal ikke være dyrere, men jeg er tilhænger af ordninger, der kan gøre genoptjening af dagpenge mere fleksibel, så det kan betale sig at tage et arbejde – også i tidsbegrænsede stillinger eller lavtlønsjob.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god velfærd handler ikke om antal jobs, men om bedst mulig velfærd for pengene. Derfor har jeg ikke noget ønske om, at der skal være flere ansatte i den offentlige sektor totalt set. Jeg vil gerne have mere sundhedspersonale, men det skal tages fra eksempelvis administration.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for arbejdskraft fra EU, og jeg er stor tilhænger af arbejdskraftens frie bevægelighed - men arbejde i Danmark skal selvfølgelig ske på ordentlige vilkår.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et velfærdssamfund skal altid have lige adgang til sundhedsvæsnet. Derfor er jeg modstander af brugerbetaling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet for vores udlændingepolitik er passende. Jeg ønsker ikke yderligere stramninger. Der skal nu langt mere fokus på integration med en ordentlig tone.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance mellem et rimeligt forsørgergrundlag, og at man har flere penge til sig selv, hvis man finder et arbejde i stedet for. Fordi der skal være økonomisk incitament til at tage et arbejde.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være mere attraktivt at arbejde end at være på kontanthjælp, og her virker loft over kontanthjælpen. På bare lidt over to år er 31.000 mennesker løftet væk fra kontanthjælpssystemet.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv, at alle er lige. Det er et mål, at alle har lige muligheder.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med åbenhed om folkeskolens resultater, så børn og forældre kan foretage et oplyst skolevalg, men det må ikke overskygge frihed og fleksibilitet for skolerne og fagpersonale til at tilrettelægge undervisningen.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at prioritere ældreområdet, men det må ikke gå udover vores prioritering af sundhed og uddannelse. I stedet må vi finde ekstra ressourcer ved at kigge på unødig administration og på overførselindkomsterne.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et velfærdssamfund skal tage sig godt af sine ældre, uanset pensionsopsparing. Men brugerbetaling er også en naturlig del af velfærdssamfundet, og hvis vi skal kunne finansiere det stigende antal ældre i samfundet, uden at vi skal hæve pensionsalderen yderligere, kan det være nødvendigt med noget brugerbetaling.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentiering af momsen er forbundet med store administrative omkostninger, og der er ingen garanti for, at nedsættelsen vil slå igennem på forbrugerpriserne. Desuden har vi selv et personligt ansvar for at købe sunde fødevarer. For meget statslig styring ødelægger det personlige ansvar.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores sundhedsvæsen har store udfordringer, fordi flere bliver ældre og fordi vi kan behandler mere. Det kræver yderligere investering i vores sundhedsvæsen.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være godt, at være børnefamilie i Danmark. Derfor er jeg også glad for boligjob-ordningen, som vi i Venstre har stået bag.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som et rigt land har vi et ansvar for at bekæmpe fattigdom og skabe udvikling i disse lande. Men hvis udviklingsbistanden sænkes til fremover at følge FN’s målsætning på 0,7 pct. af BNI, vil Danmark fortsat høre til de lande, der yder mest i udviklingsbistand.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland har overtrådt en række internationale love og aftaler og forsøger bevist at svække tilliden til liberale demokratier i Vesten. NATO's tilgang til Rusland er derfor rigtig.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Resocialisering er vigtig, men vi skal også have hårde straffe for alvorlig kriminalitet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark ligger helt i bund, når det kommer til genanvendelse af plastik fra vores husholdning. Det er nødvendigt for vores miljø og klima, at vi gør noget ved det. Jeg mener, at det skal gøres nemmere at genanvende. Så tror jeg nemlig på, at vi også får genanvendt mere. Derfor skal genanvendelse gøres mere gennemskueligt og ensartet. Plastikaffald skal kunne sorteres fra direkte i vores husholdning i stedet for at skulle pantes, og industrien skal pålægges at anvende genanvendeligt materiale

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En fundamental del af vores medlemsskab af EU er den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser. Schengen samarbejdet med åbne interne grænser i EU er en forudsætning herfor. Det vil derfor have store negative økonomiske konsekvenser, hvis Danmarks grænsekontrol gøres permanent. Vi skal i stedet samarbejde i EU om at sikre EU's ydre grænser langt bedre.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaver, får vi mest muligt for vores skattepenge.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for meget administration, bøvl og bureaukrati i det offentlige. Jeg tror sagtens at vi kan fjerne noget unødvendig dokumentation og registrering, uden at det ville gå udover velfærden. Tværtimod vil vi kunne få frigivet nogle varme hænder til til reel velfærd.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at en tredje Limfjordsforbindelse er en national opgave at finansiere, fordi forbindelsen sikrer vækst, udvikling og sammenhængskraft i hele landet. Regeringen har med den seneste trafikaftale fundet tilstrækkelig finansiering, og derfor er brugerbetaling ikke nødvendigt.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokraternes forslag med tvangsudstationering af nyuddannede læger, som smutter efter et halvt år, løser ikke problemerne med lægemangel. I stedet skal vi sørge for nogle endnu mere attraktive arbejdsforhold. Eksempelvis differentieret honorering og lokale sundhedshuse med mulighed for faglig sparring.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at Folketinget til en vis grad skal sikre et ensartet serviceniveau, men det skal afvejes overfor hensynet til det kommunale selvstyre. Vi skal passe på med stram statslig styring, fordi det går ud over det lokale demokrati og kommunalbestyrelsens mulighed for at prioritere i egen kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

Uddannelse

2015 - 2016

Master of Law (LL.M.) Law, University of California, Berkeley

2008 - 2011

Cand.jur Jura, University of Copenhagen

2005 - 2008

B.A.jur. Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Advokat STORM Advokatfirma I/F

2014 - 2016

Advokat Gorrissen Federspiel

2012 - 2014

Advokatfuldmægtig Gorrissen Federspiel

2010 - 2012

Political Assistant European Parliament

2008 - 2012

Juridisk Studentermedhjælper Advokatfirmaet Bjørst

2005 - 2008

Studentermedhjælper Folketinget
V

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Venstre

Uddannelse

2015 - 2016

Master of Law (LL.M.) Law, University of California, Berkeley

2008 - 2011

Cand.jur Jura, University of Copenhagen

2005 - 2008

B.A.jur. Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Advokat STORM Advokatfirma I/F

2014 - 2016

Advokat Gorrissen Federspiel

2012 - 2014

Advokatfuldmægtig Gorrissen Federspiel

2010 - 2012

Political Assistant European Parliament

2008 - 2012

Juridisk Studentermedhjælper Advokatfirmaet Bjørst

2005 - 2008

Studentermedhjælper Folketinget

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland