PERSONPROFIL

Michael Riber Jørgensen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Thisted
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 18. juni 1981 i Haderslev Gift 1 barn

Ø

Michael Riber Jørgensen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Thisted kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Nordjylland . Michael Riber Jørgensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Michael Riber Jørgensen (EL) opstiller som kandidat til Thisted Kommunalbestyrelse og til Region Nordjylland ved Kommunal- og Regionsvalget 2017. Han er uddannet historiker og har arbejdet som museumsinspektør ved Museum Thy siden 2010.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 54 Enhedslisten in total 989

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

DET GODE LIV FOR BØRN OG UNGE

Børnene er vores fremtid. Det er afgørende, at de får den bedst mulige start på livet. Derfor skal vores daginstitutioner og folkeskoler være så gode, som vi overhovedet kan gøre dem. Og vi skal stole på, at lærere og pædagoger bedst selv kan tilrettelægge deres arbejde uden konstant indblanding og kontrol.

KULTUR ER FÆLLESSKAB

Kultur er en forudsætning for et rigt og meningsfyldt liv. Vores kommune har brug for et decentralt kulturliv med både kunst, kulturarv og idræt. Biblioteker, teatre, museer og moderne multihaller skal være til stede og tilgængelige der, hvor borgerne er. Vi skal være mulighedernes land og en kulturel forkant.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 56 Enhedslisten in total 13797

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

DET GODE LIV FOR BØRN OG UNGE

Børnene er vores fremtid. Det er afgørende, at de får den bedst mulige start på livet. Derfor skal vores daginstitutioner og folkeskoler være så gode, som vi overhovedet kan gøre dem. Og vi skal stole på, at lærere og pædagoger bedst selv kan tilrettelægge deres arbejde uden konstant indblanding og kontrol.

KULTUR ER FÆLLESSKAB

Kultur er en forudsætning for et rigt og meningsfyldt liv. Vores kommune har brug for et decentralt kulturliv med både kunst, kulturarv og idræt. Biblioteker, teatre, museer og moderne multihaller skal være til stede og tilgængelige der, hvor borgerne er. Vi skal være mulighedernes land og en kulturel forkant.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private klinikker fungerer overhovedet ikke efter hensigten og er et tydeligt eksempel på, hvorfor offentlige velfærdsopgaver aldrig må udliciteres.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke spares på nogen områder. Hvis ressourcerne ikke slår til, må de findes, om nødvendigt ved at sætte skatten op.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed er en menneskeret og et offentligt velfærdsgode. Det skal være 100% gratis for alle. Det inkluderer også psykiatri og tandlæge.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed er en menneskeret og et offentligt velfærdsgode. Det skal være 100% gratis for alle. Det inkluderer også psykiatri og tandlæge.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingen på sundhedsområdet skal drives af det offentlige. Hvis de offentlige sygehuse giver lægerne det mest attraktive arbejdsmiljø, vil de også tiltrække de dygtigste.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være nødvendigt at samle særlige specialer for at opnå et tilstrækkeligt stærkt fagmiljø, men det må ikke betyde, at borgerne i yderområderne får urimeligt langt til "basale" sygehusfunktioner som skadestue, fødegang o. lign.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle regionens borgere skal så vidt muligt have samme adgang og service, uanset bopæl. Men det må koste hvad det koster og skal ikke ske på bekostning af andre områder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten ønsker en genoplivning af togforbindelsen Thisted-Fjerritslev-Aalborg, som vil halvere rejsetiden, fremme bosætning i den vestlige del af regionen og knytte os tættere sammen med resten.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør som udgangspunkt være mindst én af hver ungdomsuddannelse i hver kommune.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed er en menneskeret og et offentligt velfærdsgode. Det skal være 100% gratis for alle. Det inkluderer også psykiatri og tandlæge.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en lægefaglig vurdering, hvor det kan give mening som et led i forebyggelsen.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private forsikringers succes er et resultat af, at det offentlige sundhedsvæsen mangler ressourcer og dermed presser folk til at tegne dem. Hvis de offentlige sygehuse havde ressourcer nok, ville der ikke være brug for et privat alternativ.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"Vækst" er et liberalt buzzword og ikke et mål i sig selv. Og udviklingen i Nordjylland skal ikke drives af Aalborg som "lokomotiv". Den skal fordeles så jævnt som muligt, også i yderområderne.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområder skal også være ordentligt dækket ind.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Historiker Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Museumsinspektør Museum Thy
Ø

Uddannelse

Historiker Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Museumsinspektør Museum Thy

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland