PERSONPROFIL

Ole Stavad

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Jammerbugt
Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 1. juni 1949 i Ejersted Gift 2 børn

A

Ole Stavad (S) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Han er formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Han er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune, hvor han var valgt for Socialdemokratiet (S). Han var bl.a. næstformand i Børne- og familieudvalget i kommunen.

Ole Stavad har mange års erfaring som socialdemokratisk politiker. Han har været aktiv i partiet siden 1977, og i 1980 blev han folkevalgt for første gang, da han både blev medlem af Nordjyllands Amtsråd og Folketinget. Han var folketingsmedlem fra 1980 og frem til 2007, og i perioden var han bl.a. skatteminister fra 1993 til 1994 og fra 1998 til 2000, hvorefter han blev erhvervsminister frem til 2001. Efter valget i 2009 blev han viceborgmester i Jammerbugt Kommune.

Ole Stavad er bl.a. sparekasseuddannet og uddannet som merkonom i finansiering, og før han blev folketingsmedlem, arbejdede han bl.a. som bankbestyrer i Unibank (i dag Nordea). Ole Stavad er i dag politisk aktiv i flere sammenhænge bl.a. som repræsentant for Nordjyske kommuner i Sundhedskoordinationsudvalget. Han er desuden bl.a. Dommer i Rigsretten og Landsskatteretten og aktiv i Trygfonden og Tryghedsgruppen.

Privat er Ole Stavad bosat i Brovst. Han er gift med Kaja, og sammen har parret to børn og fire børnebørn.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 888 Socialdemokratiet in total 6290

Mærkesager

  • Sundhed
  • Erhverv
  • Uddannelse

Med kandidatens egne ord

Mit slogan er "Fornyelse med erfaring og omtanke".
Hele sundhedsområdet er midt i store forandringer. Det er en fornyelse, der kræver både erfaring, vilje og evne til at samarbejde og til at lytte til det dygtige fagpersonale, der løser opgaverne i det daglige.
Særligt det psykiatriske område trænger til en stærk politisk opmærksomhed. Mangel på praktiserende læger - ikke mindst i yderområderne - kræver også anderledes løsninger. Bl.a. med færre administrative byrder, for at tiltrække nye praktiserende læger.
Jeg vil arbejde for at sikre og udbygge uddannelser - også uden for vore største centerbyer. Både en sikring af vore eksisterende gymnasier og med flere erhvervsuddannelser.
Kampen for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm må intensiveres. Ellers risikerer vi, at området nord for Limfjorden "sander til" transportmæssigt. Der skal ske noget nu. Ellers risikerer vi at stoppe al udvikling nord for Fjorden.
Jeg vil med fuld energi bidrage med alt det jeg kan.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3194 Socialdemokratiet in total 132252

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Mit slogan er "Fornyelse med erfaring og omtanke".
Hele sundhedsområdet er midt i store forandringer. Det er en fornyelse, der kræver både erfaring, vilje og evne til at samarbejde og til at lytte til det dygtige fagpersonale, der løser opgaverne i det daglige.
Særligt det psykiatriske område trænger til en stærk politisk opmærksomhed. Mangel på praktiserende læger - ikke mindst i yderområderne - kræver også anderledes løsninger. Bl.a. med færre administrative byrder, for at tiltrække nye praktiserende læger.
Jeg vil arbejde for at sikre og udbygge uddannelser - også uden for vore største centerbyer. Både en sikring af vore eksisterende gymnasier og med flere erhvervsuddannelser.
Kampen for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm må intensiveres. Ellers risikerer vi, at området nord for Limfjorden "sander til" transportmæssigt. Der skal ske noget nu. Ellers risikerer vi at stoppe al udvikling nord for Fjorden.
Jeg vil med fuld energi bidrage med alt det jeg kan.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et lovkrav regionerne skal udbyde, når der mangler praktiserende læger. Jeg vil bruge kræfterne på at gøre det mere attraktivt at blive praktiserende læge. Også for yngre kvindelige læger, så alle borgere igen kan få "deres egen" praktiserende læge. Det kræver nytænkning. Bl.a. ved at fjerne administrative byrder for den selvstændige læge. Den nye overenskomst åbner også for, der kan ansættes flere praktiserende læger. PS: Jeg er i øvrigt selv en tilfreds patient hos Falck Lægehus Brovst.

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og, jeg håber, Ulla efter valget også bliver valgt som formand for Danske Regioner efter Bent Hansen. Ulla er en utrolig dygtig og behagelig person, som også har de lederegenskaber, der skal til, for at stå i spidsen for store og svære opgaver. Med Ulla som leder, er man tryg.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne har været underlagt 2 pct. effektiviseringskravet gennem mange år. Hverken læger eller sundhedspersonale kan løbe stærkere uden det går ud over både arbejdsmiljø og patientbehandlingen. Derfor er sundhedsområdet et godt eksempel på, der også her er et valg mellem sundhed og skattelettelser. Jeg vælger sundhed

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den nye overenskomst med lægerne (PLO), åbnes der mulighed for en højere betaling til praktiserende læger med praksis i yderområder og i særligt belastede områder. Den mulighed mener jeg, at Nordjylland skal benytte sig af, men der skal også mange andre initiativer til, for at sikre "egen læge" til alle nordjyder. Det vil jeg arbejde for, så godt jeg overhovedet kan, da det er helt afgørende for den enkelte borger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal aldrig afvise at blive klogere ved at lære af andre. Det underliggende signal i spørgsmålet om, at "privat" står for mere kvalitet end offentlig, er jeg dybt uenig i. Men, jeg tror at offentlige og private kan lære af hinanden og herigennem gøre det bedre. Helt generelt er det dog nok meget begrænset, hvad det store offentlige sygehusvæsen kan lære af de få små privathospitaler. Men, man skal altid være åben med ambition om at blive endnu bedre.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forkert at påstå, at ændringer i sygehusstrukturen har noget med de nye supersygehuse at gøre. De ændringer er allerede sket, fordi vi alle sammen forlanger de dygtigste specialister, når vi selv bliver syge. Derfor ser jeg ingen sammenhæng mellem supersygehus og nedlæggelse af mindre sygehuse i Nordjylland. De sygehuse vi har tilbage, yder en høj specialiseret indsats, som vi fortsat har brug for. Også efter det nye sygehus er taget i brug i 2020.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for at opprioritere akutberedskabet i visse dele af Nordjylland, men det bør ikke ske på bekostning af det generelle serviceniveau - altså ved at forringe det for alle andre. Det er jeg imod.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke det fulde overblik over området, men truer forurenede områder vort grundvand eller andet vitalt, skal der sættes ind omgående og uden hensyn til omkostningerne, da forsømmelighed kan få uoverskuelige konsekvenser.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god kollektiv trafik er meget vigtig for en stor geografisk region som Nordjylland. Vi skal især sikre der er gode kollektive trafikforbindelser til alle vore uddannelser. Derudover kan det være fornuftigt at forbedre "flex-trafikordningen", som især kommer de tyndere befolkede områder til gode.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, vil bidrage til, at flere unge rent faktisk får en uddannelse. Det gælder ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet, hvor vi risikerer at stå med en massiv mangel på uddannede håndværkere. Derfor vil det også samfundsmæssigt være helt rigtigt at oprette flere ungdomsuddannelser i de tyndere befolkede områder, hvor håndværksfagene ofte spiller en helt central rolle for udviklingen. Det vil være klog regionalpolitik, som jeg vil arbejde for.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunerne er for små til at løse de opgaver, som regionen har ansvaret for. Og, Staten er nærmest uduelig til at stå for driftsopgaver. Derfor risikerer det at blive katastrofalt, hvis staten skulle vælge at nedlægge regionerne og selv overtage driften,. Det har flere borgerlige partier med - DF og LA i spidsen - foreslået. Også Venstre har det synspunkt, men klogere lokale og regionale venstrefolk har heldigvis forhindre det. S vil udvikle og bevare regionerne.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det psykiatriske område har aldrig - hverken landspolitisk, regionalt eller kommunalt haft den tilstrækkelige prioritet og opmærksomhed. Der skal skabes reel lige behandling og opmærksomhed mellem psykiatri og somatik. Ikke ved at nedprioritere somatikken, men ved at opprioritere psykiatrien. Der skal ikke mindst være opmærksomhed om behovet for tidlige tilbud til vore unge, for at forhindre dybe og langvarige sygdomsforløb. Det er godt for de unge, men også for samfundsøkonomien.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er kravet afskaffet. Først i Region Nordjylland med buget 2018. Nu heldigvis også på landsplan. Nu må kræfterne bruges på, at 2 pct. kravet ikke erstattes af noget andet, som er lige så ødelæggende

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke, med den viden jeg har p.t., noget grundlag for at påstå, det vil være rigtigt at bruge flere penge på at screene raske. Det er dog et område, som man hele tiden skal holde tæt øje med, da det er "bedre at forebygge end at helbrede".

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke entydigt, at private sundhedsforsikringer nedsætter ventetiden. Det har jeg ikke set forskningsmæssig belæg for at påstå. Det helt afgørende for mig er, vi sikret lige adgang til sundhedsydelser for alle på et højt kvalitativt niveau. Det offentlige sundhedsvæsen har ingen skade af en "sund" konkurrence, men det vil være ødelæggende, hvis der opstår en meget ulige konkurrence om de dygtigste læger og øvrige sundhedspersonale - som det offentlige sundhedsvæsen selv har uddannet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fortsat udvikling af vores "hovedstad" Aalborg er helt afgørende for hele regionen. Væksten i Aalborg gør det også lettere at skabe vækst i hele Nordjylland. Det skal vi fortsat satse på. Det vil dog være forkert ensidigt at satse på Aalborg og de største byer i øvrigt Jeg vil arbejde for et Nordjylland i balance - med udvikling i alle dele af regionen. Vi har forskellige styrker og kan noget forskelligt. Den forskellighed skal vi udnytte til at skabe vækst og udvikling i hele Nordjylland.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal udstedes så få tilladelser som muligt, men så mange det er nødvendigt, for at dække det nordjyske behov. Vi kan ikke sætte udviklingen i stå i Nordjylland, fordi der mangler råstoffer - eksempelvis til en 3. Limfjordsforbindelse, som bør have højeste prioritet i Nordjylland.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt hele Nordjylland er dækket af kollektiv trafik. Er der meget få brugere af busruter, vil jeg dog foretrække at bruge pengene på at udbygge "flex-trafikordningen", som både giver borgerne i tyndere befolkede områder en bedre service med afhentning ved døren, og rummer den fleksibilitet, der mangler ved få faste busafgange. Billigere "Flex-ordning" vil være den rigtige måde at bruge pengene på med borgerne i centrum.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nærhed til ungdomsuddannelser, spiller en central rolle for at flest mulige får en uddannelse. Derfor kan vi ikke koncentrere alle uddannelser i vore største byer. Det kræver en vis politisk styring, men som alt andet i politik er også det en balancegang. Jeg foretrækker mindst mulig styring, men tilstrækkelig styring til at sikre ungdomsuddannelser spredt ud over hele region Nordjylland.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2009 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand, Børne- og Familieudvalget Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

1980 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet
Skatteminister og erhvervsminister Socialdemokratiet

Uddannelse

Bankuddannet Bankuddannelse, Hvetbo Herreds Sparekasse i Pandrup
Merkonom Finansiering, Aalborg Handelsskole

Erhvervserfaring

Fhv. Minister
A

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Udvalg for Regional Udvikling Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2009 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand, Børne- og Familieudvalget Jammerbugt Kommune, Socialdemokratiet

1980 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Socialdemokratiet
Skatteminister og erhvervsminister Socialdemokratiet

Uddannelse

Bankuddannet Bankuddannelse, Hvetbo Herreds Sparekasse i Pandrup
Merkonom Finansiering, Aalborg Handelsskole

Erhvervserfaring

Fhv. Minister

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland