PERSONPROFIL

Orla Hav

Socialdemokratiet

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 3. april 1952 i Nørresundby Gift Bor i Aalborg Kommune

A

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Socialpolitik
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Erfaring. Forankring. Engagement.
Fokus på velfærd, udvikling
og retfærdighed i Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Balancen ser ud til at være ok mellem den private og den offentlige sektor; men der er udvalgte områder hvor der er mangel f.eks. visse grupper indenfor social- og sundhedsområdet.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tonen i debatten er med regeringens hjælp blevet unødig skarp; men vi skal tage borgernes bekymring alvorligt og samtidig udvise medmenneskelighed overfor mennesker i nød!

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har man dansk statsborgerskab, så gælder danske rettigheder.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Midler til ældrepleje bør ikke tages fra velfærden, da den er trængt af omprioriteringsbidrag m.m.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende aftale om tilbagetrækningsalder tager ikke højde for de grupper, der har haft et hårdt fysisk arbejde og tidlig debut på arbejdsmarkedet.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der tages i dag hensyn til forskelle i økonomiske forskelle; men det kan naturligvis overvejes at tilstræbe højere grad af lighed.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentagne stramninger har dog bevirket at vi straffer ganske hårdt på området.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre bør drives af internationale organisationer og har til opgave at udrede grundlag for asyl. Herefter kan de enkelte lande træde ind med forpligtelser. Fungerer systemet skåner vi mennesker i nød for farefulde rejser, hvor de risikerer at blive udnyttet.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være rum for lokale- og regionale prioriteringer så vores lokale demokrati giver mening angående prioriteringer, derfor ikke et "Helt enig"!

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3. Limfjordsforbindelse er en del af det overordnede vejnet og derfor et statsligt anliggende.

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er flere andre muligheder end de nævnte og opgaven er presserende!

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Handicapordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - nu

Formand for Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Formand for Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - nu

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2016 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2010 - nu

Bestyrelsesmedlem LÆSØ FONDEN

2007 - 2009

Bestyrelsesformand LAGERLØFPARKEN A/S

2007 - 2008

Bestyrelsesformand PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

2007 - 2008

Bestyrelsesformand EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK

2007 - 2007

Suppleant i bestyrelsen PENSIONSKASSEN PENSAM

2000 - 2007

Bestyrelsesmedlem FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

1998 - 2007

Bestyrelsesmedlem NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)

1998 - 2007

Suppleant i bestyrelsen PENSIONSKASSEN PENSAM

1998 - 2006

Bestyrelsesformand TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND

Erhvervserfaring

1980 - 1998

Lærer Aalborg Tekniske Skole

1976 - 1980

Lærer Folkeskole, Dronninglund Kommune og Aalborg Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2007 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Handicapordfører Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - nu

Formand for Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Formand for Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Nordisk Råd Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - nu

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2016 - nu

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2010 - nu

Bestyrelsesmedlem LÆSØ FONDEN

2007 - 2009

Bestyrelsesformand LAGERLØFPARKEN A/S

2007 - 2008

Bestyrelsesformand PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

2007 - 2008

Bestyrelsesformand EJENDOMS- OG FINANSIERINGSFONDEN FOR NORDJYLLANDS VIDENPARK

2007 - 2007

Suppleant i bestyrelsen PENSIONSKASSEN PENSAM

2000 - 2007

Bestyrelsesmedlem FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

1998 - 2007

Bestyrelsesmedlem NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)

1998 - 2007

Suppleant i bestyrelsen PENSIONSKASSEN PENSAM

1998 - 2006

Bestyrelsesformand TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND

Erhvervserfaring

1980 - 1998

Lærer Aalborg Tekniske Skole

1976 - 1980

Lærer Folkeskole, Dronninglund Kommune og Aalborg Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland