PERSONPROFIL

Peder Hvelplund

Enhedslisten

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 8. september 1967 Bor i Hjørring Kommune

Ø

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Det er hamrende nødvendigt at tage klimaforandringerne alvorligt. Vi skal have blik for den grønne omstilling i alle samfundsspørgsmål.
Men det er helt afgørende, at de der forbruger mest, også kommer til at betale mest for forandringerne.
For det er en åbenlys nødvendighed at uligheden bliver bekæmpet. Både nationalt og globalt. Derfor skal vi bidrage mere til at mindske den globale ulighed. Både gennem øget U-landsbistand, men også gennem en mere fair handel.
Kontanthjælpsloftet og fattigdomsydelserne skal fjernes. Pensionsalderen skal sættes ned.
Til gengæld skal vi have et opgør med finanssektoren. Banditter i habitter. En opsplitning af finansmastodonterne og oprettelse af en spekulationsfri samfundsbank.
Jeg vil arbejde benhårdt for at forhindre en 3. Limfjordsforbindelse. Vi skal ikke bruge fortidens løsninger til fremtidens problemer.
Jeg vil bekæmpe medicinalindustriens enorme profitter.
Jeg vil arbejde for et tiltrængt løft til psykiatrien.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forringelserne af dagpengene skal rulles tilbage. Både i forhold til genoptjening og perioden man kan på dagpenge. Desuden er det helt nødvendigt at få hævet ydelsen.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillige er der brug for en demokratiskering af den offentlige sektor, så ansatte og brugere oplever større medinddragelse og gennemsigtighed.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal sikres at alt arbejde udføres på overenskomstmæssige vilkår. Arbejdstilsynet skal styrkes istedet for at blive udsultet.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er helt afgørende, at medicinalindustrien begrænses i at sætte priserne så højt. Det er medicinalindustrien, der på grund af patentsystemet, kan sætte priserne så højt, at sundhedsvæsenet må lave en benhård prioritering. Der skal sikres et offentligt alternativ til medicinalindustrien. Det skal være hensynet til folkesundheden, der afgør hvilke medicintyper, der forskes i og udvikles. Ikke hensynet til aktionærerne i medicinalindustrien.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige og fri adgang til sundhedsvæsenet.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får ikke flere læger, sygeplejerske, SOSUer, 3Fere, HKere osv. af at de arbejder privat. Der er til gengæld brug for et tiltrængt løft til det offentlige sundhedsvæsen, både for at følge den demografiske udvikling, men også for at nedbringe arbejdsmængden for de ansatte.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre alt hvad vi kan for at nedbringe antallet af flygtninge. Men det er væsentlig at vi tager vores del af ansvaret i en verden med stigende flygtningestrømme. Vi kunne starte med at tage imod kvoteflygtninge igen.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dybt urimeligt at der sættes grænser for kærlighed. Selvfølgelig skal man kunne bo og leve i Danmark med sin partner, uanset hvor vedkommende kommer fra.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere der har lovligt ophold i Danmark, skal straffes ens. Der skal ikke en ekstrastraf oveni.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet skal fjernes, sammen med 225-timers reglen og fattigdomsydelserne.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kan meget vel tænkes at mindstelønnen er for lav! Langt de fleste vil gerne bidrage og være en del af et forpligtende fællesskab.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt horribelt at flere og flere børn vokser op i fattigdom. Fattigdomydelserne, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen skal afskaffes.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn har brug for et fritidsliv uden for skolens rammer.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er en rigtig god ide. Men det er helt afgørende at der følger ressourcer med. Det er en umulig opgave at skulle varetage inklusion, hvis der er 29 elever i en klasse med 1 lærer. Derfor burde der være flere ressourcer til rådighed, til flere voksne i klasserne, mindre klasser og bedre tid til forberedelse.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres større frihed til den enkelte folkeskole, til at tilrettelægge undervisning og test, som det passer ind i skolens pædagogiske og didaktiske tilgang.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark får med den nuværende velfærdsreform, vedtaget af S, DF, V, K og R, Europas højeste pensionsalder. Mange bliver nedslidt, både fysisk og psykisk, inden de når pensionsalderen. Der er brug for lavere pensionsalder og en mere fleksibel ordning, der kan sikre mulighed for en gradvis tilbagetrækning.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke de andre velfærdsområder der skal sikre et løft til ældreplejen. Det er de rigeste personer og virksomheder, der får lov til at beholde mindre, af det overskud vi producerer i samfundet.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige og fri adgang til velfærden. Det skal ikke være pengepungen der afgør det.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten har en helt rigtig social profil. De der tjener mest, skal også bidrage forholdsvis mest.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt med en udligningsreform, der kan sikre en mere ligelig geografisk fordeling. Der skal samlet set, tilføres flere midler til den kommunale velfærd.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En oplagt måde til at sikre et sundere fødevarevalg.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod! Danske børsnoterede virksomheder udbetalte i 2017, 94 mia. kr. til deres aktionærer. De har ikke rørt en finger for at skabe overskuddet. Det har samfundet og de ansatte til gengæld.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt rimeligt at formue, arv, aktie- og boliggevinster, beskattes hårdere, fremfor arbejdsindtægt.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige, demokratiske investeringer i velfærd, klimaforbedringer, infrastruktur osv. sikrer størst mulig gavn for almenvellet.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de rigeste der skal betale for bedre velfærd. Ikke kun de rigeste med børn. Derfor er løsningen at sætte skatten op for de højeste indtægter, samt for de arbejdsfrie gevinster, som aktier og boliggevinster.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig i at der skal fokus på alkoholforbruget. Men det handler ikke om forbud. Det der er vigtigt at få ændret alkoholkulturen blandt de unge, så der ikke opstår et pres på at drikke alkohol.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest skal fattigdomsydelsene afskaffes. 65.000 børn vokser i år op i fattigdom. En stigning på 20.000 børn på 2 år. Mange børnefamilier er pressede på tid. Der skal sikres bedre orlovsmuligheder og en generel nedsat arbejdstid på 30 timer med fuld løn- og personalekompensation.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod er der brug for en væsentlig forhøjelse af U-landsbistanden. Hvis vi skal undgå at mennesker tvinges på flugt skal vi sikre rimelige fremtidsudsigter for dem i deres hjemlande.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke gå på kompromis med menneskerettigheder og demokratiske rettigheder. Det skal vi til stadighed kritisere, når de bliver trådt under fode. Men det er nødvendigt med en åben dialog med Rusland. Vi skal stoppe med konfliktoptrapningen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for mere militær oprustning. Tværtimod.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er at sikre, at kriminaliteten falder. Det sikres bedre gennem resocialisering end gennem øget straf.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke sættes i fængsel.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen dokumentation for, at højere straffe nedbringer antallet af voldstilfælde. Der skal sikres bedre offerrådgivning, samt bedre resocialisering, så vi forhindrer gentagelse.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en nødvendig del af vejen mod det fossilfri samfund. Samtidig er det vigtigt, at sikre bedre forhold for den kollektive trafik, så også de uden adgang til egen bil, får et brugbart alternativ.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afgifter på uhensigtmæssig adfærd. Til gengæld, skal provenuet bruges på, at fremme alternative muligheder.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal nedbringe ressourceforbruget af hensyn til klimaforandringerne. Genbrug er en fremragende mulighed.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den demokratiske proces er væsentlig mere gennemskuelig i Danmark end í EU. Derfor er det fornuftigt af deltage i et forpligtende mellemstatslig samarbejde med minimumsstandarder. Men ikke til et overstatsligt samarbejde med en klar liberalistisk dagsorden.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en fuldstændig uholdbar løsning. Istedet skal det være muligt at søge asyl gennem ambassaderne i nærområder, så det lokalt kan afgøres om borgerne har et berettiget asylbehov.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende grænsekontrol er helt meningsløs. Til gengæld kunne det give mening af indføre grænsekontrol med kapitalbevægelser, så vi kunne undgå skattely.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en demokratisering, hvor de ansatte får mere indflydelse og bestemmelse over arbejdets tilrettelæggelse. Sammen med et stop for udlicitering, ville det ville fjerne en stor del, af den overflødige administration

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overhovedet ikke. Der kommer blot et ekstra fordyrende led ind. Desuden betyder det øgede dokumentationskrav, for at beskrive ydelsen der skal udliciteres. Istedet skal den offentlige sektor demokratiseres og der skal gives mere medbestemmelse og medindflydelse til ansatte og brugere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges mange ressourcer på administration på grund af rigid lovgivning, f.eks. på beskæftigelsesområdet.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal overhovedet ikke etableres en 3. asfalteret limfjordsforbindelse.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der sikres mulighed for regionsklinikker, hvor der er lægemangel, fremfor private udbudsklinikker. Regionsklinikker kan i samarbejde med sygehusene, sikre mulighed for kolligialt miljø, efteruddannelse og forskning, der kan gøre det mere attraktivt at fungere som speciallæge i almen medicin.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være fint med minimumsstandarder, men vigtigst er det at kommunerne får tilført midler, så de kan løse opgaverne tilfredsstillende for både brugere og ansatte.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1990 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

2016 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

1990 - 1993

Professionsbachelor Pædagog, UCN, Professionshøjskolen University College Nordjylland

Erhvervserfaring

1994 - nu

Social Mentor Hjørring Kommune
Ø

Politiske hverv

1990 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

2016 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

1990 - 1993

Professionsbachelor Pædagog, UCN, Professionshøjskolen University College Nordjylland

Erhvervserfaring

1994 - nu

Social Mentor Hjørring Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland