PERSONPROFIL

Pia Ravnsbæk Bjærge

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 8. oktober 1967 i Hobro Gift 1 barn

A

Pia Ravnsbæk Bjærge (S) er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland. Hun er medlem af Patientudvalget samt Socialudvalget.

Hun er uddannet sygeplejerske fra Vendsyssel Sygeplejeskole i 1991, og folkeskolelærer i 1997. Hun har siden suppleret sine uddannelser med en diplomuddannelse i ledelse samt en Master i Læreprocesser fra Aalborg Universitet. Hun arbejder til dagligt som sygeplejefaglig konsulent i Randers Kommune. I sin fritid er hun næstformand i Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1822 Socialdemokratiet in total 132252

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at vi bevarer et velfærdssamfund, hvor der bliver taget hånd om de svageste, og hvor alle har lige adgang til sundhed og uddannelse. Jeg vil arbejde på den udfordring det er at få sundhedsvæsenets tre ben; hospitaler, praktiserende læger og kommuner til at spille sammen. Jeg vil arbejde for, at vi får mest mulig sundhed for pengene, og at vi udvikler et sundhedsvæsen, hvor patientens tilstand og behov bliver afgørende for, hvordan den faglige indsats skal leveres uafhængig af økonomisk kassetænkning.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at alle borgere har adgang til en læge. Jeg synes der skal kigges på, hvordan vi får den bedste lægedækning; kunne nogle med fordel være regionalt ansat?Kunne andre faggrupper som fx sygeplejersker og fysioterapeuter udføre opgaver, som kan aflaste lægerne?

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulla har mange visioner for regionen, og hun arbejder målrettet på at skabe fremgang for alle nordjyder

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke spares mere! De ansatte i sundhedsvæsenet er under et kæmpe arbejdspres, og det går ud over arbejdsmiljøet. Når de sundhedsprofessionelle er så pressede er der større risiko for, at de begår fejl, og dermed at kvaliteten af sundhedsindsatserne bliver forringet

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser. Brugerbetaling vil øge den sociale ulighed yderligere.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være brugerbetaling på lægebesøg da det vil kunne øge uligheden i forhold til de mest udsatte borgere.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være nødvendigt at tilbyde bedre økonomiske vilkår for at tiltrække læger til yderområderne, men jeg mener der skal arbejdes på nye løsninger som fx at ansætte læger i regionerne til at dække yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest have et stærkt offentligt sundhedsvæsen, så alle borgere har lige adgang til behandling og andre sundhedsindsatser. Privathospitaler skal ikke have en større betaling for at levere en sundhedsindsat, end det koster at få udført noget tilsvarende i det offentlige.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehussektoren skal levere en faglig indsats af høj kvalitet. Dette gælder uanset hvilket hospital, der leverer indsatsen. Der er givetvis noget synergi ved at samle nogle funktioner på de nye store sygehuse, men man skal man ikke underkende betydningen af de mindre sygehuse, som kan levere en høj kvalitet og effektivitet indenfor de mere almindeligt forekommende sygdomme.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan skabe barrierer hvis mange servicefunktioner er udliciteret, da et stærkt tværfagligt samarbejde er en forudsætning for et sammenhængende patientforløb.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der er det nødvendige akutberedskab; også i yderområderne. Her er akutbiler og lægehelikopter halt centrale. Det giver ligeledes mening at uddanne lokale akuthjælpere, som kan varetage opgaven indtil de professionelle når frem.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi får rettet op på tidligere tiders forurening, så skaber et sikkert miljø for kommende generationer

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er vigtige i forhold til at sikre en effektiv drift af vores sygehuse samt institutioner indenfor specialområdet. Det er samtidig vigtigt at have en region, som har fokus på den samlede regionale udvikling i forhold til udvikling af infrastruktur, kollektiv trafik, arbejdspladser og turisme.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for at opprioritere indsatsen til mennesker med psykiske problemstillinger. Vi skal arbejde på at nedbryde tabuet, og psykisk sygdom skal også formelt idestilles med fysisk sygdom.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal udvikles nye måder at styre økonomien på. Der skal arbejdes med klare mål, som signalerer, hvad det er vi vil med vores sundhedsvæsen.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at forebygge Der skal derfor foretages screeninger, der hvor evidensen viser, at der er et forebyggelsespotentiale.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer betyder, at der er nogen, der kommer før i køen. Dette er med til at øge uligheden, da det på den måde er de velstillede, der kommer først i behandlingskøen.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal arbejdes på at skabe vækst i både større og mindre byer. Vi skal have brudt med centraliseringen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal udvindes de nødvendige råstoffer til, at regionen kan være selvforsynende.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der arbejdes med nye veje for at sikre den kollektive trafik, også i de tyndtbefolkede områder. Kollektiv trafik er med til at binde samfundet sammen, og det gør det mere attraktivt at bosætte sig i de tyndtbefolkede områder.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er væsentligt at vi bevarer uddannelsesinstitutioner i de mindre byer med henblik på at fremme den fri og lige adgang til uddannelse.

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Formand Socialdemokratiet Hobro

Uddannelse

Sygeplejerske 1991 - Folkeskolelærer 1997 - Master i Læreprocesser 2013 Vendsyssel Sygeplejeskole, Hjørring - Haderslev Statsseminarium - Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Sygeplejefaglig konsulent Randers Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Patientudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Region Nordjylland, Socialdemokratiet
Formand Socialdemokratiet Hobro

Uddannelse

Sygeplejerske 1991 - Folkeskolelærer 1997 - Master i Læreprocesser 2013 Vendsyssel Sygeplejeskole, Hjørring - Haderslev Statsseminarium - Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Sygeplejefaglig konsulent Randers Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland