PERSONPROFIL

Poul E. Bundgaard

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Frederikshavn
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 29. maj 1946 i Thisted 3 børn

D

Poul E. Bundgaard var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Frederikshavn kommune og Region Nordjylland. Poul E. Bundgaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Poul E. Bundgaard har i 42 år været selvstændig arkitekt i Aalborg, og siden 1997 beskikket som bygningssagkyndig.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 51 Nye Borgerlige in total 497

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at
der oprettes Lokalråd i de gamle kommuner Skagen og Sæby.
Yderområderne bliver glemt og forfalder.
Ved oprettelse af Lokalråd med deltagelse af de vigtigste foreninger og især interesserede lokale ildsjæle, vil man få et værktøj som kan tage vare på driften i lokalområderne Sæby og Skagen og dermed et hurtig arbejdende direkte link til Byrådet i Frederikshavn.

Spørgsmål og svar

1 Frederikshavn Kommune bør udlicitere flere opgaver som fx hjemmehjælp, børnepasning og vedligehold af veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Frederikshavn Kommunes omlægninger på skoleområdet med bl.a. rullende skolestart og aldersintegreret undervisning har været en succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne bør være selvejende og lærer samt ledelse bør slippes fri, således at fagligheden- og arbejdsglæden kan komme tilbage.

3 Birgit Hansen har været en god borgmester for Frederikshavn Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har gået den rigtige vej for Frederikshavn men Skagen, Sæby, og de mindre byer er blevet glemt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være et spørgsmål om miljø, pris og rentabilitet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bestemte typer af flygtninge som ikke vil og kan respekterer vore værdier og som fastholder en livsstil og levemåde som er fuldstændig uforenlig med vore frihedsidealer og demokrati. De vil aldrig få et godt og virksom liv her.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Patienterne skal oplyses om hvor de kan genoptræne med professionel vejledning af f.eks. fysioterapeuter.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være op til skolens lærer og ledelse at vurdere hvor mange elever der er det optimale for lærerstaben den gode undervisning.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal oprettes Lokalråd i de 2 gamle kommuner, Sæby og Skagen, således at der igen kan komme styr på byernes udvikling uden for Frederikshavn. Virksomhederne og de lokale ildsjæle skal have betydelig bedre vilkår, hvis yderområderne, her under Sæby og Skagen, skal løftes eller redes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen kan ikke integrere flygtninge. -- Kun flygtningene kan integrerer SIG. Giv flygtninge 2 år til at integrerer sig og blive selv forsørgende hvis de vil være en del af os. Kun ved at stille krav, kan det lykkes.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De som har sparet op til den 3. alder og ikke har brugt deres penge, skal vel ikke straffes herfor. -- En syg og uretfærdig tangegang.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 71 Nye Borgerlige in total 3047

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for at
der oprettes Lokalråd i de gamle kommuner Skagen og Sæby.
Yderområderne bliver glemt og forfalder.
Ved oprettelse af Lokalråd med deltagelse af de vigtigste foreninger og især interesserede lokale ildsjæle, vil man få et værktøj som kan tage vare på driften i lokalområderne Sæby og Skagen og dermed et hurtig arbejdende direkte link til Byrådet i Frederikshavn.

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må koste hvad der er nødvendig, men hospitalerne bør drives rationelt, som private virksomheder. Store hospitaler er så komplekse at ingen offentlig ansatte direktører kan overskue driften og økonomien. Store hospitaler bør opdeles i mindre afsnit med en økonomisk ansvarlig driftsleder/chef i hver og drives som andre private virksomheder i fri konkurrence.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige hospitaler bør drives efter samme principper som private hospitaler og virksomheder.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet skal virke lige så godt i yderområder som i nærområder.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige virksomheder skal drives i fri konkurrence med private virksomheder.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lægelige afgørelser, ud fra hvad der er hjælper flest, mest rationelt og -økonomisk.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Bygningskonstruktør/Arkitekt

Erhvervserfaring

Arkitekt
D

Uddannelse

Bygningskonstruktør/Arkitekt

Erhvervserfaring

Arkitekt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland