PERSONPROFIL

Poul Højlund

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Bor i Silkeborg Kommune

D

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 51 0

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Danmark er det eneste fædreland, vi har. Det er det sted på jorden, som er vores, og hvor vi selv bestemmer. Sådan har det været i mere end tusinde år. Danmark er vores fællesskab.

Indvandring og EU truer vores ret til selv at bestemme.

Den uønskede indvandring fra Mellemøsten, Afghanistan og afrikanske lande skal standses. Asylretten skal fjernes. Kriminelle udlændinge skal ud efter første dom, og udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv senest efter to år.

EU er forsøget på at skabe en europæisk supermagt. Det betyder, at den nationale suverænitet undertrykkes og til sidst forsvinder helt. Danmark er nødt til at forlade EU. Vi kan gøre det på forskellige måder, men det skal ske i respekt for vores åbne økonomi og samhandel.

Jeg er ikke politiker, og jeg er egentlig for gammel til at starte på en ny karriere. Men Danmark og vores fællesskab er så vigtigt for mig, at jeg har stillet mig til rådighed for Nye Borgerlige i forsøget på at vende udviklingen. Det er sidste chance!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige mener, at alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Vi mener også, at dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten. Til gengæld skal arbejdsløshedsforsikringen være mere fleksibel, så man kan tilkøbe sig større dækning og eventuelt også en kortere optjeningsperiode gennem en højere præmie.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre – ikke større. Der er ansat 6.000 flere i den offentlige sektor alene i 2018. Den udvikling skal vendes, så den private sektor bliver større og den offentlige mindre.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelsen er ikke et område politikerne skal beskæftige sig med. Det er arbejdsmarkedets parter, der i Danmark aftaler lønnen. Politikerne skal lovgive mindst muligt om arbejdsmarkedsforhold, men til gengæld holde justits med, at de regler, der er, bliver overholdt.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler allerede omkring 16 procent af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling på især medicin og visse behandlinger. Så længe skatten er så høj, skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende om sundhedsydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat, men danskernes sundhedssystem skal afbureaukratiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administration. Det skal foregå ved, at politikerne bestemmer mindre og fagpersonerne mere. Det vil i sig selv give mere plads til at private udbydere af sundhedsydelser kan komme frem og konkurrere på pris og kvalitet med det offentlige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid ligge en lægefaglig prioritering til grund for de behandlinger, der tilbydes i sundhedssystemet. Det er almindeligt anerkendt, at nye behandlingsmetoder er dyre, men Danmark er et rigt land, og skal i fremtiden kunne tilbyde sine borgere den nyeste og bedste behandling. Derfor er det afgørende, at Danmark fører en vækstpolitik, som vil gøre den samlede kage større, således at der også i fremtiden vil være råd til et moderne sundhedsvæsen.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal ingen slinger i valsen være. Udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom. Det skal skrives ind i loven, at disse paragraffer har forrang frem for afgørelser ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Stramninger i form af lappeløsninger virker ikke. De betyder i bedste, at udviklingen går langsommere, men stadigvæk i den forkerte retning. Der skal indføres et totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom, og så skal udlændinge, der kommer her til selvfølgelig forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Pernil

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for de danskere, der rejser ud og forelsker sig i en udlænding. Det er svært at få sin livsledsager med til Danmark. Det er det, fordi politikerne har delt statsborgerskaber ud til en masse indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, som ikke deler vores værdier. De foretrækker at hente deres ægtefælle i deres tidligere hjemland og insisterer på at fortsætte deres liv efter mellemøstlige værdier. Politikerne har lappet på deres egne fejltagelser ved at gøre det va

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således, at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælpssystemet, og de raske tilbydes en basisydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed. Pernille Vermund har givet interview til Ugebrevet A4 om det her: https://www.ugebreveta4.dk/nye-borgerlige-vil-adskille-beskaeftigelses-og-social_21367.aspx

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed i Danmark er meget lille. Det er ikke noget problem, at uligheden målt som ginikvotient er steget lidt i de senere år. Problemet i Danmark er, at velfærdsstaten ikke hjælper de svageste godt nok. De psykisk syge, de hjemløse og børn i udsatte positioner har ikke nogen gavn af den store omfordeling, der foregår gennem den høje skatteopkrævning.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke først og fremmest ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde. Der er andre barrierer såsom et meget formynderisk og kontrollerende system i jobcentrene, som koster rundt med de syge og gør alle raske til klienter, der betyder mere. Det skal vi tage et opgør med. Desuden skal gevinsten ved arbejde lidt eller mere være større. Derfor skal ydelsen aftrappes langsomt, så hver krone, man selv tjener, giver en større gevinst.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det politiske diktat til skolerne er gået for vidt. Det bør være en faglig vurdering, som bør ligge til grund for, om en elev har bedre af et specialskoletilbud. Det bør også være den enkelte skole, der fastlægger retningslinjer for, hvor mange inklusionselever en klasse kan rumme, eller en lærer overkomme.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og prøver i skolen er et godt værktøj for både lærere og elever. Desværre er de nationale tests lavet for politikernes skyld og for DJØF’ernes skyld. Nye Borgerlige mener, at test i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter skolens og lærernes behov – ikke for at tilfredsstille politikernes behov for kontrol.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikernes skolereform har lagt skolerne i en spændetrøje. Nye Borgerlige vil sætte skolerne fri af politikernes omklamring og dermed sikre at blandt andet skoledagens længde afgøres på den enkelte skole.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert, at pensionsalderen behøver at blive hævet yderligere end aftalt med velfærdsforliget fra 2006. Men det er afgørende, at pensionsalderen hæves med den forventede levealder. Det vil også afhjælpe problemet, hvis flere sparede mere op til deres egen alderdom.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et faktum, at der bliver flere ældre danskere i de kommende år. De store årgange går på pension og de vil heldigvis leve længere, end deres forældre fik lov til. Det betyder, at samfundet skal blive rigere for at kunne opretholde den samme velfærd til de ældre, de syge og de svage. Løsningen er ikke, at flytte rundt på pengene eller opkræve flere penge i skat. Løsningen er at få pengene til at yngle gennem investeringer i private arbejdspladser, udvikling innovation og produktion.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er ikke nødvendigt. Det vil være en god idé at lade flere af pengene følge den ældre, så den ældre i større omfang kunne vælge frit blandt private til at få den hjælp, der er behov for.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort problem for et mindre antal kommuner, og et mindre problem for et stort antal kommuner. Samlet set er udligningsordningerne både uretfærdige og så komplicerede og uigennemskuelige, at de virker ødelæggende for det kommunale selvstyre. Det bør være en klarere sammenhæng mellem den skat man betaler til kommunen og den service kommunen leverer. Det vil kræve en gennemgribende reform af hele systemet.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en ren misundelsseskat, som er stærkt forvridende for økonomien. Nye Borgerlige vil indføre en flad skat for alle, hvor de der tjener mest, betaler mest, fordi den løn, de betaler skat af er højere.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms i denne form endnu et forsøg på at regulere borgernes adfærd efter politikernes ønsker og personlige præferencer. Hvis man skal sænke momsen, hvilket i sig selv kræver stor finansiering ved besparelser andre steder, skal det ske for alle fødevarer, som man kender fra blandt andet Tyskland.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne i Danmark er ikke for høje. Det er skatten, der er for høj, så virksomhederne belastes uden at lønmodtagerne får en krone ekstra at råde over.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe pengene bliver i virksomheden, er der ingen grund til at beskatte dem. Når pengene udbetales i form af udbytte eller løn til ansatte og ejere, skal beskatning finde sted. Det er et sundt princip, som Nye Borgerlige følger, og som betyder, at vi går ind for en total afskaffelse af selskabsskatten. Pernille har skrevet et indlæg til Finans, som forklarer hvorfor: https://finans.dk/debat/ECE9728903/flere-lande-saenker-selskabsskatten-danmark-boer-afskaffe-den/?ctxref=ext

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk forestilling, at en større offentlig sektor giver højere velstand. Det forholder sig omvendt. Den offentlige sektor er blevet så stor og kontrollerende, at den hæmmer danskernes frihed til at skabe øget velstand. I stedet skal de offentlige udgifter koncentreres på kerneområder, så vi bruger færre penge, men bruger dem bedre på kernevelfærd og på forskning og uddannelse.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil give danskerne mere frihed til at bestemme mere selv – også over deres egne penge. Med mere frihed følger også et større ansvar til at tage vare på sig selv, når man kan

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for flere forbud i Danmark. Der er brug for større personligt ansvar. Det er først og fremmest forældrenes opgave at opdrage deres børn til et sundt alkoholforbrug.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De danske familier skal have øget deres økonomiske råderum. Ikke gennem flere tilskud, men ved at vi sænker eller fjerner en række afgifter, der tynger tungt i familiernes økonomi. Nye Borgerlige vil blandt andet halvere afgiften på Benzin og el, helt fjerne registreringsafgifterne samt en række afgifter på almindelige forbrugsvarer som øl, vin, spiritus, is og chokolade. https://nyeborgerlige.dk/politik/oekonomisk_plan/

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil fjerne udviklingsbistanden helt til fordel for bedre frihandelsaftaler med de fattige lande. Over skatten skal vi kun betale til nødhjælp og til drift af FN’s flygtningelejre i nærområderne.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er med Putin i spidsen ikke en venlig nabo. Det er gået ud over Ukraine og Rusland truer også de små baltiske lande. Det skal vi gennem Nato sørge for at beskytte os selv og hinanden imod. Men Rusland er også en partner i den vestlige kulturkreds og på længere sigt bør vi i Vesten arbejde for at de europæiske demokratier kommer på bedre fod med Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i Nato, og det skal det forblive. Nato-samarbejdet på tværs af Atlanten skal styrkes – ikke svækkes. EU bør ikke beskæftige sig med forsvar. EU bør reduceres til et handelssamarbejde.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal slet ikke resocialiseres. De skal udvises konsekvent og efter første dom. Men for danske fanger, bør der være et resocialiseringsprogram, der sikrer færre tilbagefald og giver håb hos den indsatte om, at der er en vej til en normal tilværelse, hvis man vælger at yde en personlig indsats og tage ansvar for sit eget liv.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke behov for at kriminalisere børn under 15 år. Der er behov for en nytænkning af de sanktionsmuligheder, der kan bringes i anvendelse overfor børn, der bryder loven. Et system med ungdomsretter, hvor sanktionen tilpasses den unges alder vil være at foretrække frem for det skarpe skel, der i dag ved den kriminelle lavalder.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og prøver i skolen er et godt værktøj for både lærere og elever. Desværre er de nationale tests lavet for politikernes skyld og for DJØF’ernes skyld. Nye Borgerlige mener, at test i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter skolens og lærernes behov – ikke for at tilfredsstille politikernes behov for kontrol.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for at fjerne registreringsafgiften på alle biler. Det er en dum afgift på mobilitet og koster både arbejdspladser og mobilitet. At sænke afgiften på elbiler alene løser kun et lille problem, men vil være bedre end ikke at lette afgifter overhovedet.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Afgifter på forurening skal dække de udgifter samfundet påføres. De skal ikke bruges som en pengemaskine for staten.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at håndtere affald på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Initiativerne skal dog drives af fornuft og ikke af ideologi. Der skal være økonomisk rimelighed i de mål om genanvendelse, der stilles op.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for frihandel og for et arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan få arbejdskraft fra udlandet, når behovet er der. Men det er afgørende, at love, der gælder i Danmark, vedtages af det danske folketing og ikke i EU. Derfor er vi modstandere af den politiske union, som det gamle EF har udviklet sig til. Vi ønsker, at danskerne skal have deres nationale suverænitet tilbage, så danskerne selv afgør, hvad og hvor meget, der skal samarbejdes om.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have hjælp udelukkende i nærområderne. De skal ikke her op. Vi kan øge støtten til de FN-drevne lejre i de områder, hvor flygtningene er og behovet for hjælp er størst. EU-lejre i Nordafrika løser ikke problemet med mindre vi først afskaffer muligheden for at søge spontan asyl. Gør vi det, forsvinder behovet for at oprette og drive lejre.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være grænsekontrol både ind og ud af landet. Ind i landet, fordi det er afgørende, at vi har styr på, hvem vi lukker ind, og har mulighed for at afvise udviste og uønskede på grænsen.’Ud af landet, for at kunne fange og afsløre tyvebander, der hver dag uhindret kører ud af landet med tyvekoster.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af regler og love vokser år for år. Alene dagpengereglerne fylder 29.000 sider og vejer 70 kilo. Antallet af DJØF’ere i staten er næsten fordoblet siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 20001.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, men er ikke en mirakelløsning og ofte meget bureaukratisk. Det vil ofte være en bedre løsning, at lade pengene følge borgerne og privatisere udbuddet af velfærdsydelserne. Så får man enkel måde at sikre, at kvalitet og pris følges ad. Privatisering giver større konkurrence og plads i markedet til flere udbydere.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er foregået en DJØF’isering af den offentlige sektor i mange år. Efter finanskrisen faldt antallet af ansatte i blandt kommunerne, men lønudgifterne steg. Det skyldtes at kommunerne i de år fyrede de varme hænder og ansatte flere af de kolde. Lavtlønsjobs i kernevelfærden blev skåret ned til fordel for de akademiske højtlønsjob. Nye Borgerlige vil blandt andet lukke jobcentrene og derved frigøre 9.000 offentligt ansatte til gode produktive jobs i den private sektor. Jobcentrene koster mellem

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den tredje Limfjordforbindelse er en helt nødvendig infrastruktur på linje med andre store veje. At der tilfældigvis ligger en Limfjord i vejen retfærdiggør ikke brugerbetaling.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvilke andre muligheder forestiller man sig? Stavnsbånd? Statsansættelse og udkommandering? Der er ikke andre muligheder end attraktive løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsforhold.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Delvist uenig. Det kommunale selvstyre er en af hjørnestenene i vores demokrati. Ensartet service vil sætte selvstyret ud af kraft. Omvendt er vi nødt til at hjælpe de kommuner, der ikke kan få økonomien til at passe med opgaverne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Folketingskandidat Nye Borgerlige

Uddannelse

1972 - 1980

cand.mag. Historie - musik, Århus Universitet

Erhvervserfaring

1999 - 2010

Ledelseskonsulent Selvstændig

1996 - 1999

Konsulent Dansk Management Forum

1995 - 1996

Secretary General ECBS - European Committee of Banking Standards

1990 - 1995

Afdelingschef Danske Bank

1986 - 1990

Afdelingschef mm Provinsbanken

1980 - 1986

Adjunkt Langkær Gymnasium og HF m fl
D

Politiske hverv

Folketingskandidat Nye Borgerlige

Uddannelse

1972 - 1980

cand.mag. Historie - musik, Århus Universitet

Erhvervserfaring

1999 - 2010

Ledelseskonsulent Selvstændig

1996 - 1999

Konsulent Dansk Management Forum

1995 - 1996

Secretary General ECBS - European Committee of Banking Standards

1990 - 1995

Afdelingschef Danske Bank

1986 - 1990

Afdelingschef mm Provinsbanken

1980 - 1986

Adjunkt Langkær Gymnasium og HF m fl

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland