PERSONPROFIL

Rasmus Prehn

Socialdemokratiet

Valgt i Nordjyllands Storkreds

Født 18. juni 1973 i Høje Taastrup Gift 3 børn Bor i Aalborg Kommune

A

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg arbejder hårdt for et mere retfærdigt og socialt ansvarligt samfund. Fordi jeg kæmper for investeringer i infrastruktur, uddannelse, forskning og bedre velfærd. Fordi jeg bor i og kæmper for Nordjylland!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere job i det offentlige er ikke et mål i sig selv. Men gerne bedre service.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bekæmpe social dumping alt hvad vi kan. Vi skal fra det offentlige side være langt bedre til at lave ordentlige udbud og til at bruge sociale klausuler med krav om danske løn- og arbejdsvilkår samt at virksomhederne tager lærlinge.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det er der intet der tyder på. Ofte skummer de bare fløden.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil afskaffe det. Men undersøge hvad vi gør i stedet. Blot at tilbageføre de gamle ordninger, er ok heller ikke løsningen.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja, mange børn får stress. Karakterer og test kan være fornuftige og rigtige. Men vi skal ikke overgøre det.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at lære mere og gå mere i skole. Nogle steder har det dog taget overhånd. Lad os være mere fleksible.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er synd både for dem, der skal inkluderes og for dem der overses fordi ressourcerne nu bruges på dem med alt for store behov. Visse børn har brug for specialtilbud.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal vi ikke acceptere. de ældre har betalt skat et helt liv for at få tryghed og velfærd i alderdommen. Det kan vi simpelthen ikke svigte.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har allerede verdens højeste pensionsalder. mange af os vil gerne arbejde i mange år. Men de nedslidte skal have lov at gå fra tidligere.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er absolut rimeligt, at os der kan, giver vores fair andel til fællesskabet. Jeg betaler selv topskat med stolthed og glæde.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ideelt set ja. Jeg tror bare det er meget svært at leve ud i livet. Men jeg er helt enig i visionen.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært i mod. Danmark er skævt. De rige bør betale mere.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens bedst uddannede arbejdsmarkeder. Derfor er vi også højt lønnede. Det skal vi fastholde, forbedre og udbygge.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tænke på andre end os selv og hjælpe andre lande i nød. Hvis Danmark ønsker at have en stram udlændingepolitik er det mindste vi kan gøre at hjælpe i nærområderne.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej børn skal ikke i fængsel. De skal have hjælp. Men vi skal ikke være slappe over for børn der bliver ved med at lave kriminalitet. De skal mærke at det har konsekvenser. Men det skal hjælpes på den rigtige måde - ikke bare bures inde.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne langt mere resocialisering. Men ikke mindre straf.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede gode til at genbruge. Og vi skal blive bedre. Jeg går selv meget op i affaldssortering og går også ind i mellem i genbrugstøj. Men det må aldrig blive hysterisk.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har en af verdens absolut bedste og mest veldrevne offentlige sektorer. Det er derfor mange virksomheder vender tilbage til Danmark efter et "eventyr i udlandet". Kan vi blive bedre? Naturligvis kan vi det!

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det tyder intet på. Ofte drukner det i bureaukrati og udbudsmateriale. Men de private skal være velkomne, hvis de konkurrerer på lige vilkår.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for dygtige organisatorer og administratorer, hvis vi skal have glæde af de varme hænder. Ellers ender vi med at de varme hænder bliver kolde, når de udfører bureaukrati i stedet for deres kerneopgave.

43 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest uddanne flere læger. Men mens vi venter på, at der er læger nok, synes jeg det kan være rimeligt at betale lidt mere for at få dem til at arbejde i fx Nordjylland. Vi har lige så meget krav på gode læger, som de har i København.

44 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går stærkt ind for kommunalt selvstyre og dermed også, at den enkelte kommune selv kan træffe demokratisk beslutning om at gøre noget specielt. Men de senere år, er kommunernes økonomi blev så ulige, at de ikke kan tilbyde borgerne det samme. Det bør vi rette op på, så der bliver anstændig og retfærdig velfærd til alle!

45 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, staten skal betale for vores statsveje. Men at fx Aalborg Kommune med deres alliance kan sikre medfinansiering, synes jeg kan være en konstruktiv og rimelig løsning.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Minister for udviklingssamarbejde Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Transportordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - nu

medlem af retsudvalget socialdemokratiet

Uddannelse

1999 - 2002

Kandidat Samfundsfag og sociologi, Aalborg Universitet

1998 - 1999

Sociologi på masterniveau University of Leeds

1995 - 1998

Bachelor Offentlig administration, Aalborg Universitet

1990 - 1993

Student Matematisk, Rødovre Gymnasium

Erhvervserfaring

2004 - 2005

Højskolelærer Højskolen for Politik

2002 - 2004

Sekretariatsleder Mindscope, Esbjerg Højskole

2001 - 2002

Projektleder LO's projektmedlemshvervning

1997 - 2000

Studentermedhjælper Center for Arbejdsmarkedsforskning

1993 - 1995

Pædagogmedhjælper Edderkoppen, Fløng
A

Politiske hverv

2019 - nu

Minister for udviklingssamarbejde Folketinget, Socialdemokratiet

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Folketingsmedlem Nordjyllands Storkreds, Socialdemokratiet
Transportordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2011 - nu

medlem af retsudvalget socialdemokratiet

Uddannelse

1999 - 2002

Kandidat Samfundsfag og sociologi, Aalborg Universitet

1998 - 1999

Sociologi på masterniveau University of Leeds

1995 - 1998

Bachelor Offentlig administration, Aalborg Universitet

1990 - 1993

Student Matematisk, Rødovre Gymnasium

Erhvervserfaring

2004 - 2005

Højskolelærer Højskolen for Politik

2002 - 2004

Sekretariatsleder Mindscope, Esbjerg Højskole

2001 - 2002

Projektleder LO's projektmedlemshvervning

1997 - 2000

Studentermedhjælper Center for Arbejdsmarkedsforskning

1993 - 1995

Pædagogmedhjælper Edderkoppen, Fløng

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland