PERSONPROFIL

Rikke-Marie Jørgensen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Vesthimmerlandskredsen

Bor i Randers Kommune

B

Valgresultater

RV 2019 Personlige stemmer 5 0

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • EU

Med kandidatens egne ord

Jeg hedder Rikke-Marie. Jeg er ung. Jeg er ambitiøs. Og måske jeg er en smule naiv. Men når jeg ser tusindvis af unge mennesker stå ude foran Christiansborg, så ved jeg godt, hvorfor jeg stiller op som folketingskandidat for Radikale Venstre. Jeg stiller op, fordi jeg ønsker at give alle de unge mennesker en stemme i Folketinget. Vi kan bruge nok så meget tid på at brokke os, men hvad hjælper det, når vi ikke har en repræsentant med ved forhandlingsbordet.
Mange vil sige, at jeg er for ung til at stille op til folketinget. At jeg ingen erfaring har. At jeg aldrig har haft et rigtigt arbejde, og ved hvordan det er at være voksen. Og måske folk har ret. Jeg har kun været voksen i et år. Jeg har aldrig haft et fuldtidsjob. Jeg har generelt ikke særlig meget erfaring. Men til gengæld, så ved jeg, at det er min fremtid, det gælder. Det er den verden og det land jeg skal leve i. Og jeg ved, at jeg aldrig nogensinde vil kunne stå inde for den klimapolitik, vi fører i Danmark i dag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at hvis man kan finde kvalificeret arbejdskraft i de europæiske lande, men til billigere penge, så tror jeg på at virksomhederne selv kan vurdere hvilken de vil gøre brug af.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige skal altid præstere, og give borgeren den bedst mulige sundhed. Det er vores ansvar som politikere, at investere i forskning og i de rigtige løsninger.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægerne skal have ressourcer til selv at vurdere, hvilken medicin de vil bruge til deres patienter, uanset prisen.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være egenbetaling i sundhedssystemet. Det danske sundhedssystem er for alle og det skal være lige for alle. Derfor skal staten fortsat sørge for, at alle borgere har adgang til passende lægehjælp.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke passe, at folk der elsker hinanden ikke kan få lov til at være sammen, på grund af latterlig symbolpolitik. Derfor mener jeg, at det skal være lettere for danske statsborgere at elske hvem de vil, uanset hvor personen kommer fra.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske udlændingepolitik er alt for stram. Udlændinge KAN og SKAl være en fordel for Danmark, og det er vores ansvar at medvirke dette.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal huske medmenneskeligheden i Danmark. Der er en grund til at folk begår kriminalitet. Lad os bruge ressourcerne på at forhindre denne kriminalitet i stedet.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er det et problem, hvis den økonomiske ulighed stiger. Vi er nødt til at forebygge økonomisk ulighed og fattigdom, især fattigdom blandt børn. Lige nu har vi 64.500 fattige børn i Danmark, og det er 64.500 børn for mange.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet bidrager kun til at skabe flere fattige. Det kan vi ikke leve med. Børn skal ikke vokse op i fattigdom i et af verdens rigeste lande. Besparelserne rammer de svageste: Syge, hjemløse og ikke mindst børn af enlige forsørgere. Er du barn af en enlig forsøger på kontanthjælp, kan konsekvensen være, at din familie mister op mod 4.000 kroner om måneden i et budget, hvor alt luften typisk allerede er opbrugt. Det er uværdigt og bidrager kun til at skabe fattigdom for tusindvis.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk skal hjælpes i arbejde af det offentlige, ikke tvinges til at tage et arbejde ved at tage deres offentlige ydelser fra dem, eller ved at sænke de offentlige ydelser.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, skoledagen er blevet alt for lang. Det skal være op til den enkelte skole at vurdere hvor lang tid eleverne skal gå i skole.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til at tilpasse os de børn med særlige behov, og ikke omvendt. Mange af de elever, der i dag går i normale klasser, selvom de har særlige behov, ville have bedre af at gå i en specialklasse. Dette går samtidig udover velfungerende elever.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler om, hvad eleverne får ud af folkeskolen, fra det niveau de starter på, ikke hvem der kan få den højeste karakter.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, men ikke på bekostning af andre velfærdsområder. Så i stedet omprioritere de penge, der allerede er i det offentlige.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelserne skal være lige for alle ældre, uanset hvor man kommer fra og hvilken baggrund man har. Derfor mener jeg ikke, at der skal brugerbetaling på ydelser på ældreområdet, og hvis man ønsker anden service, så må man gå til det private.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er du nedslidt, skal du have ret til at trække dig tilbage – uanset hvem du er, uanset din uddannelsesbaggrund og dit fag. Og uden urimeligt bureaukrati eller arbejdsprøvning i andre fag. Vi vil give tryghed til alle nedslidte seniorer – ikke kun til nogle grupper. Det er radikal politik og har været det længe. Nu bliver det til virkelighed. For os handler det om rigtige løsninger på virkelighedens problemer. Retten til seniorpension indtræder seks år før pensionsalderen - mod fem år i dag.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at topskatten skal sættes ned. Jeg mener ikke, at sygeplejesker, lærere og andre i lignende stillinger skal betale topskat. Topskat er ment som et ekstra bidrag fra de mennesker med de højeste indtægter

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at vi skal have et bedre Danmark, et bedre Danmark for alle borgere, uanset hvor du bor. Derfor tror jeg på, at vi skal regulere udligningssystemet, så alle borgere får lige vilkår, uanset hvilken kommune de bor i.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan sagtens se fordelene ved en differentieret moms på fødevarer, men jeg tror også på, at det vil medføre store administrative udfordringer. Jeg tror derudover på, at det vil skabe en skæv udvikling i vores samfund. Det vil være de, der har flest penge, der bruger penge på de varer hvor momsen bliver lavere, og derfor vil det ramme skævt.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal investere mere i det offentlige, men vi skal omprioritere pengene i det offentlige. Blandt andet tror jeg, at vi kan få mere ud af det offentlige, hvis vi mindsker mængden af bureaukrati.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener godt, at man kan sænke skatten og nogle afgifter for private virksomheder, idet jeg tror på, at det vil give et større incitament til at investere i Danmark og danske virksomheder. Jeg synes derimod vi skal hæve den grønne afgift.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg mener ikke at det danske lønniveau skader den danske økonomi. Vi har et højt lønniveau, fordi vi har en høj skatteydelse, der sikrer det velfærdssystem vi lever i.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på frihed under ansvar. Derfor er det forældrenes ansvar, at deres børn under 18 år ikke ender ud i et misbrug af alkohol eller lignende.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte de svageste i det danske samfund, og derfor tror jeg på at vi kan tillade os at omprioritere i ydelserne til børnefamilier.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at man gør give mere støtte til børnefamilier der mangler ressourcer, men jeg tror på at de fleste familier står så stærkt i dag, at de kan klare sig på den ydelse de får nu.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være kompromisløse overfor Rusland, når det gælder deres fjendtlige linje og cyberangreb. Men jeg tror på, at vi kan skabe et økonomisk samarbejde med Rusland, i form af en god eksport.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal deltage så meget som muligt i det europæiske samarbejde, for at sikre Danmark som småstat.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske ulandsbistand skal være højere end den er i dag. Vi er nødt til at tage et større ansvar, i den verden vi lever i. Vi skal blandt andet være bedre til at støtte de afrikanske lande, og derfor skal vi give en større ulandsbistand. Hvis vi er med til at etablere de afrikanske lande økonomisk, kan vi også være med til at mindske mængden af migranter til Danmark, idet vi kan gøre det mere attraktivt at blive i hjemlandende.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør først kunne dømmes, når man er moden og faktisk mener jeg, at man bør sætte den kriminelle lavalder til 18 år.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi skal forebygge disse voldshandlinger og rehabilitere voldsforbryderne bedre. Vi skal endvidere bruge mange flere ressourcer på at forebygge kriminaliteten.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at der skal mere vægt på resocialisering, ikke på straf.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være bedre til at deltage i den grønne omstilling. Derfor er danskerne nødt til at genbruge mere, så vi kan mindske vores CO2 udslip ved produktionen af flere varer.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal tage ansvar for deres udledning af CO2, og derfor skal de grønne afgifter sættes op.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, afgiften på el-biler bør sænkes, for at give danskerne incitament til at leve mere klima- og miljøvenligt.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal fortsat være medlem af EU. Danmark er en småstat, og alene har vi intet at sige i det store verdensbillede. Vi skal fortsat være med i EU, fordi vi fortsat skal deltage i den verdensomspændende klimakamp og i det fælles europæiske samarbejde.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vi skal være med til at tage imod flygtninge i Danmark. Vi har et ansvar som et velhavende land, og derfor skal vi igen tage imod kvoteflygtninge, så vi kan sikre folk der flygter fra krig og ødelæggelses velfærd.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Danmark er en del af Schengen-samarbejdet og det europæiske samarbejde. Derfor skal borgere fra lande i disse samarbejder have lov til at rejse frit mellem landene. Jeg mener, udover det førnævnte, heller ikke at vi har brug for indrejsekontrol i Danmark.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kan få en bedre service, men for de samme penge eller billigere, så mener jeg klar at man burde gøre brug af dette.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen, vi skal ikke nødvendigvis investere mere i det offentlige, men være bedre til at omprioritere ressourcerne og mindske bureaukrati.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på, at det er vigtigt med mellemledere og administration, der kan samle op på den information man samler, og de handlinger man gør i det offentlige.

43 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke nødvendigvis sikre det gennem lovgivning, men vi skal være med til at sikre, at man har lige mulighed for at få den velfærd man betaler for, uanset hvor man bor.

44 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil ikke stemme for, at Folketinget afsætter penge til endnu en Limfjordsforbindelse over Egholm. Jeg så gerne, at man i stedet vil bygge en paralleltunnel, idet en motorvej vil være ekstremt skadelig for miljøet. For eksempel vil Egholmmotorvejen i sig selv føre til, at der bliver kørt 10 mio. ekstra km. i personbiler om året. Og så længe der er forbrændingsmotorer i disse biler, så har det et markant CO2-aftryk. Derudover så skal man huske, at der jo bygges 20+ km ny motorvej .

45 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal have mulighed for at tilgå sundhedsvæsnet, uanset hvor man bor. Derfor kan jeg godt se fordelen i at modvirke lægemanglen på en sådan måde.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2018 - 2020

Lokalformand Radikal Ungdom Kronjylland

2018 - 2019

Hovedbestyrelsesrepræsentant Radikal Ungdom

Uddannelse

2016 - 2019

Gymnasiel Uddannelse Paderup Gymnasium
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2018 - 2020

Lokalformand Radikal Ungdom Kronjylland

2018 - 2019

Hovedbestyrelsesrepræsentant Radikal Ungdom

Uddannelse

2016 - 2019

Gymnasiel Uddannelse Paderup Gymnasium

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland