PERSONPROFIL

Thorkil Olesen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 7. januar 1965 i Fyn Single Bor i Thisted Kommune

F

Thorkil Olesen (SF) stillede til regionsrådsvalget i 2017 op som regionsrådskandidat i Region Nordjylland. Han blev dog ikke valgt ind. Thorkil Olesen var kandidat for Socialistisk Folkeparti til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune ved valget i 2013. Han er desuden folketingskandidat for partiet, hvor han også var opstillet ved valgene i 2011 og 2015.

Han er formand for Socialistisk Folkepartis afdeling i Thy og har tidligere været formand for Socialistisk Folkeparti i Nordjylland.

Thorkil Olesen er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet, og han arbejder til daglig som energi- og miljøchef for FF Skagen.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Kampen for klimaet
Klimaforandringerne er vor tids største udfordring. Danmark skal gå foran med en bindende klimalov og ambitiøse mål.

Bekæmp ulighed
Men klimakampen kan ikke stå alene. Kun gennem større lighed og tryghed for alle mennesker kan vi skabe det nødvendige sammenhold og gennemføre de nødvendige forandringer. Fattigdomsydelser skal væk, og udhulingen af dagpenge og pensioner skal vendes.

Sundhed for alle
Mors og Thy vil bliver taberne med regeringens sundhedsreform. Sygehuset i Thisted eksisterer kun i kraft af Regionen, og jeg vil kæmpe for et godt sygehus i Thisted og for en god lægedækning til alle gennem regionsklinikker.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod skal vi sænker brugerbetalingen i sundhedssektoren. Start med tandlæge og psykologhjælp til unge.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes medicin, som vitterligt ikke virker, men som giver mennesker falske forhåbninger, og koster for sundhedsvæsenet. Vi skal benytte os af medicinrådets konklusioner.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændinge, der overtræder loven, skal udvises. Det er allerede ganske let i dag, så der er ikke behov for at ændre på dette.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitik er mange ting: Asylpolitikken er blevet alt for stram. Integrationspolitikken må gerne styrkes. Indsatsen imod social dumping er derimod for slap.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen har i for mange tilfælde gået ud over børnene - ofte fordi det har været brugt til besparelser.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Netop derfor har SF fået indført en mulighed for, at lange skoledage kan veksles til to-lærer ordninger. Det har mange kommuner allerede benyttet sig af.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for et generelt løft af velfærden efter alt for mange års nedskæringer.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod skal vi øge udligningen, så alle kommuner får mulighed for at yde en god velfærd.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at tage det sunde valg.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være afgifter, som virker forkert, og bør fjernes. F.eks. afgifter på genbrug af ressourcer og energi.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er overset i politik og økonomiske modeller, hvor meget gode offentlige institutioner gavner økonomien.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gives mere støtte til børnene, og der skal gives mere støtte til de svageste familier.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stort behov for at målrette støtte til udsatte børn. Vi ved at børn, der vokser op i fattigdom, har langt dårligere muligheder i senere i livet.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal straffes hårdt. Det bliver det allerede.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke svares generelt på dette spørgsmål. Vi har afgivet for meget på nogle områder, men har brug for et tættere samarbejde på andre, f.eks. klima og immigration.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er faktisk en god idé, at FN eller EU opretter centre i nærområder, hvor mennesker på flugt kan søge til og ansøge om asyl. Det skal dog ikke være for at "sende dem dertil".

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er symbolpolitik. Og spild af penge.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en meget effektiv offentlig sektor. F.eks. er vores sygehuse blandt de mest effektive i den vestlige verden.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være tilfælde, f.eks. vedligeholdelsesopgaver, men det gælder slet ikke generelt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal slet ikke have en tredje Limfjordsforbindelse, men i stedet opgradere Limfjordstunnelen. Det er hurtigere, billigere, og så løse det kapacitetsproblemet langt bedre.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal oprette permanente sundhedshuse i yderområder og fastansætte læger til dem.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal vi ikke udhule det kommunale selvstyre, men der skal fastsættes minimumsstandarder på visse områder, f.eks. normeringer i børneinstitutioner og klassekvotienter i folkeskolen.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 223 Socialistisk Folkeparti in total 10849

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Der skal være adgang til sygehuse i hele regionen.

Regionen skal drive lægehuse så alle kan få en fast læge.

Større indsats for svage og sårbare patienter.

De regionale udviklingsmidler skal målrettes grønne arbejdspladser.

Uddannelsesmuligheder i hele regionen og praktikpladsgaranti på de faglige uddannelser.

Kulturændring i psykiatrien. Patienter og pårørende skal inddrages, overdreven medicinering stoppes og nye behandlingsformer indføres.

Der skal være lettere adgang til udredning og behandling i psykiatrien og bedre sammenhæng mellem regionen og kommunerne.

Patienternes rettigheder skal styrkes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hun bliver også vores næste regionsrådsformand. Lovgivningen giver regionsrådsformanden stor magt, som kræver et aktivt modspil fra regionsrådets medlemmer - også i Nordjylland.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset om der kan findes yderligere effektiviseringer, så har sundhedsområdet et betydeligt efterslæb, som skal indhentes.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke primært et spørgsmål om penge, men om organisering. Regionen skal oprette lægehuse og ansætte faste læger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det fjerner kun ressourcer.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse er en god løsning for højt specialiseret behandling, men erstatter ikke de lokale sygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når alt regnes med er det sjældent billigere, men hvis det virkeligt er, og hvis arbejdsvilkårene er i orden, så gerne.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle yderområder i Nordjylland, hvor akutberedskabet er for ringe, f.eks. dele af Thy og Skagen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registrering af giftgrunde skal være i orden. Oprensning sker hen ad vejen.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NT's mobilitetsplan er et godt udgangspunkt, som vi skal sikre finansiering til.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt for at holde på de unge i disse områder. Det gælder både faglige uddannelser og mellemuddannelser.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faktisk burde flere af de højt specialiserede socialområder flyttes fra kommuner til regioner.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efterslæbet skal indhentes. Psykiatriens afhængighed af Sats-puljen skal væk.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal opfylde patienternes behov fremfor statens behov for målinger af "ydelser".

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nye teknologier på vej til lettere screening for alvorlige sygdomme. Dem skal vi favne.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer skaber ulighed og fjerner ressourcer fra vores fælles sundhedsvæsen. Vi vil skabe så godt et sundhedsvæsen, at de private bliver overflødige.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udstede dem, der er behov for - det er en bunden opgave, men grundvandet skal sikres i alle tilfælde.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i tråd med NT's mobilitetsplan. I stedet skal der satses på flextur og plustur.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2013 - nu

Formand Socialistisk Folkeparti Thy

Uddannelse

1984 - 1992

Civilingeniør Termisk energiteknik, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

1995 - nu

Energi- og miljøchef FF Skagen
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Nordjylland, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2013 - nu

Formand Socialistisk Folkeparti Thy

Uddannelse

1984 - 1992

Civilingeniør Termisk energiteknik, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

1995 - nu

Energi- og miljøchef FF Skagen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland