PERSONPROFIL

Torben Overgaard

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Valgt ved kommunalvalget i Thisted

Født 5. februar 1982 Single Bor i Thisted Kommune

C

Torben Overgaard (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune for Det Konservative Folkeparti. I den igangværende periode er han medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Han er desuden folketingskandidat for partiet i Nordjyllands Storkreds, og han var ligeledes opstillet for partiet ved folketingsvalget i 2015.

Torben Overgaard er uddannet lærer fra VIA University College med linjefag i matematik, samfundsfag og specialpædagogik. Til daglig arbejder han som lærer i Snedsted Skoles ADHD-afdeling. Han er desuden aktiv i lokalområdet bl.a. som amatørskuespiller og medlem af forskellige udvalg og kasserer for flere lokale foreninger. Privat er Torben Overgaard bosat i Thisted.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg har en bred erhvervserfaring fra både i det offentlige og det private. Jeg har arbejde i pengeinstitut, været selvstændig og lærer i det offentlige. Lige nu er jeg ved at tage en lederuddannelse.
Foruden min ergaringer fra mit arbejdsliv, har jeg altid været forankret i det lokale foreningsliv.
Jeg er født, opvokset og bosat i Nordjylland og mit lokale...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør koste at udeblive uden gyldig grund fra eksempelvis en operation eller en aftalt tid hos lægen.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis du ikke respektere loven i vores land, må du forlade tage hjem igen.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidligere modtog vi hvert år 500 FN flygtninge, fra lejre rundt om i verden. Det synes jeg vi skal genoptage.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dog ikke så aktuelt i øjeblikket med den lave arbejdsløshed der er pt.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I mit daglige arbejde kan jeg se hvor godt nogle elever har af at komme i det rette specialtilbud.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende for et velfungerende pensions system er ikke pensionsalderen men at der er hjælp til dem der ikke kan være på arbejdsmarkedet til man når pensionsalderen.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan godt se ideen med billigere frugt og grønt men det må ikke betyde øget bureaukrati.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtig del af forebyggelsesindsatsen.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især for ofrenes skyld, så man ikke efter kort tid kan møde sin overfaldsmand på gaden ganske kort tid efter man har været udsat for volds kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det hjælper på den grønne omstilling kan det give god mening.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal genbruge hvor der findes smarte løsninger og hvor det er gavnlig.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er en lille åben økonomi. Vi er klart bedst tjent med at være medlem af EU, fælles toldunion , økonomisk samarbejde osv.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En øget indsats i lokaltområdet giver god mening.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De opgaver den offentlige sektor løser skal selvfølgelig konkurrenceudsættes. Følsomme velfærdsopgaver som hjemmepleje osv. skal der ved konkurrenceudsættelse være fokus på kvalitet og forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerheden kan være med til at begrænse udliciteringen af visse offentlige opgaver.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Formindsk bureauktiet - væk med millimeter retfærdigheden.

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er statens opgave at sikre fremkommelighed på vores motorveje.

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til en Familielæge. Vi har lægemangel i Nordjylland, en udfordring der bare skal løses.

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et HELT Danmark i balance. Folketinget skal sikre rammerne for at kommunerne har samme muligheder for at tilbyde borgerne et anstændigt serviceniveau. Med respekt for det kommunale selvstyre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 496 Det Konservative Folkeparti in total 4116

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig, fordi jeg er den nye stemme i kommunalbestyrelsen, som vil arbejde for HELE kommunen med fokus på ordentlig- og gennemskuelighed.

Gennem mit arbejde som lærer har jeg naturligvis et stort fokus på udviklingen af folkeskolen og hele uddannelsessystemet. Jeg er opvokset i en familie, hvor foreningslivet altid har været en stor del af dagligdagen. Derfor vil jeg arbejde for, at kommunens foreninger og klubber får så gode forhold som muligt til at kunne fungere inden for netop deres område.

Desuden skal vi fra kommunalside understøtte erhvervslivet til gode forhold, således vi kan fastholde og skabe nye arbejdspladser og derigennem bosætningen i kommunen.

Sidst finder jeg det vigtigt, at hele kommunen udvikles. Thisted er det naturlige centrum, men vi skal sørge for, at alle områder i kommunen er en del af udviklingen ved f.eks. at sørge for, at der er byggegrunde og bosætningsmuligheder i hele kommunen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal betale for ekstra kystsikring, selvom det formelt er statens opgave.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal hjælpe til med denne problemstilling, men det skal ske i et samarbejde med de lokale lodsejere og så skal staten naturligvis på banen for at sikre en langtidsholdbar løsning på problemstillingen.

2 Thisted Kommune skal fortsat byde sig til, hvis staten får brug for nye asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gode erfaringer med at drive asylcentre og de erfaringer bruger vi gerne igen, hvis staten beder os om det.

3 Thisted Kommune skal investere flere penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere i Cold Hawaii-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal der investeres penge i at skabe gode muligheder for tilflyttere, ikke kun i kystbyerne, men i hele kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever i et område, hvor bilen ofte er et must. Derfor skal vejnettet mv. naturligvis være i orden.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye affaldsordning skal evalueres og der skal bl.a. ses på om papirposerne kan byttes ud med noget mere hensigtsmæssigt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er opvokset i en familie, hvor foreningslivet altid har været en stor del af dagligdagen. Derfor vil jeg arbejde for, at kommunens foreninger og klubber får så gode forhold som muligt for at kunne fungere inden for netop deres område. Bl.a. nytter det ikke, at unge fodboldspillere møder græsplæner, der ikke har været slået i flere uger. Sidst skal vi huske, at vi har ingen breddeidræt uden elite og ingen elite uden bredde, så begge dele skal understøttes fra kommunal side.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har de seneste år været fokus på dette område og derfor har vi i dag et rigtig godt og, i mine øjne, et fornuftig forbrug på kunst og kultur, som jeg finder rigtig vigtig for vores kommune.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er vigtigt, at kommunen sørger for, at de private virksomheder kan leve op til det serviceniveau, der forlanges.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke noget forskningsmæssigt belæg for, at eleverne lærer mere, når der er færre elever i klassen. Den vigtige relationsdannelse mellem lærer og elev sker nemmere med færre elever i klassen. Derfor synes jeg ikke klassekvotienten må overstige 24 elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke mange arbejdsløse i kommunen og der bliver gjort en fin indsats for at få de arbejdsløse der er i job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i øjeblikket en fin økonomi i kommunen, som er skabt igennem de seneste valgperioder. Hvis denne gode økonomi fortsætter kan en skattenedsættelse komme på tale. Borgernes penge har det bedst i borgernes egne lommer, hvorfra de kan være med til at skabe yderlige omsætning i kommunen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Thisted er det naturlige centrum, men vi skal sørge for, at alle områder i kommunen er en del af udviklingen ved f.eks. at sørge for, at der er byggegrunde og bosætningsmuligheder i hele kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der gøres i dag en rigtig god indsats på dette område bl.a. igennem vores SSP-system, huset, gademedarbejdere osv., hvilket også kan ses i statistikkerne over kommunes kriminalitet blandt unge, som viser, at vi ligger meget lavt. Vi skal blive ved med at have sammen fokus på området, som vi har i dag.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et rigtig godt kulturliv i kommunen, som vi skal blive ved med at understøtte på det nuværende niveau.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig, at vi som kommune hjælper de allersvageste i vores område. Jeg mener, at vi i dag allerede gør en god indsats indenfor dette område.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtig opgave for kommunen at sørge for, at flygtninge bliver integreret. Dette er kommunen allerede godt i gang med, men det er også vigtig at understrege, at flygtninge selv har et stort ansvar for at blive integreret i lokalsamfundet. Jeg mener foreningslivet allerede forsøger at hjælpe til med at løse denne opgave, men netop her kunne kommunen understøtte endnu mere, da jeg mener integrationen virkelig kan lykkes, når flygtningene bliver en del af det lokale foreningsliv.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have den samme ydelse, men hvis man har råd er det i mine øjne helt naturligt, at man skal have lov til, for egen regning, at kunne betale sig til ekstra ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kan fortsætte med at have den gode økonomi, vi har i kommunen, er børne/ungdomsområdet noget af det, der skal opprioriteres.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et stærkt privat erhvervsliv er grundlaget for at kunne drive en kommune og have råd til de velfærdsydelser, som vi gerne vil kunne tilbyde.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom dette er en konservativ mærkesag, må vi også indrømme, at grundskylden i Thisted kommune ofte ikke er særlig høj.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Thisted Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget Thisted Kommune, Det Konservative Folkeparti
Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2015

Lærer Matematik, Samfundsfag og Specialpædagogik, VIA University College

2001 - 2003

Erhvervsuddannelse Finansassistent, Sparekassen Thy

Erhvervserfaring

2015 - nu

Lærer Thisted Kommune

2015 - 2017

Talentchef Thisted FC

2006 - 2011

Selvstændig erhvervsdrivende Guldfasanen

2003 - 2005

Finansassistent Sparekassen Thy

2017 - nu

Træner 3F-ligaen FC Thy - Thisted Q
C

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Thisted Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget Thisted Kommune, Det Konservative Folkeparti
Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2015

Lærer Matematik, Samfundsfag og Specialpædagogik, VIA University College

2001 - 2003

Erhvervsuddannelse Finansassistent, Sparekassen Thy

Erhvervserfaring

2015 - nu

Lærer Thisted Kommune

2015 - 2017

Talentchef Thisted FC

2006 - 2011

Selvstændig erhvervsdrivende Guldfasanen

2003 - 2005

Finansassistent Sparekassen Thy

2017 - nu

Træner 3F-ligaen FC Thy - Thisted Q

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Politik fra Nordjylland

Politik fra Nordjylland