Fond anbefaler fem nordjyske naturnationalparker

WWF Verdensnaturfonden foreslår regeringen, at fem af de 13 nye naturnationalparker skal ligge i Nordjylland.

Regeringen og støttepartierne offentliggjorde for nylig planerne om at etablere 13 naturnationalparker med i alt 60.000 hektar urørt skov - en natur- og biodiversitetspakke til 888 millioner kroner,

Der var ikke sat navn på, hvilke områder der kunne komme på tale, men WWF Verdensnaturfonden har kigget på, hvor de nye naturnationalparker kunne ligge og har lavet en liste med 15 specifikke anbefalede placeringer. Områder der med naturfaglige briller kan give størst mulig værdi for både biodiversiteten og danskerne.

Og fem af de områder, som WWF Verdensnaturfonden anbefaler, ligger i Nordjylland.

Der er tale om: Skagens Odde, Læsø Klitplantage, Tranum Klitplantage, Hanstholm Vildtreservat, Rebild Bakker/Rold Skov.

Ifølge den nordjyske naturjournalist og forfatter Søren Skov er der tale om fem udmærkede forslag til områder i Nordjylland, der kan udlægges til naturnationalparker.

- Jeg synes dog, at der er for lidt fokus på havet. For eksempel området ved Hirsholmene, som er et internationalt vigtigt område for fugle, siger Søren Skov.

WWF_forslag til NNP-kort_2048x1985

Naturnationalparkerne er sammenhængende naturområder af urørt skov. I områderne skal der udsættes store planteædende dyr som for eksempel køer og heste, og ifølge Søren Skov kan det give problemer blandt andet fordi områderne skal indhegnes.

- Alt efter hvordan hegnene udformes, kan man forestille sig, at jægerne vil være bekymrede for, om vildtet kan vandre frit, siger Søren Skov.

WWF Verdensnaturfondens fem nordjyske forslag:

Skagens Odde: På Skagens Odde kan der udlægges i alt 3.400 hektar som naturnationalpark i to områder, hhv. 1.750 hektar i nord med Skagen Klitplantage og en del af Huslig Hede, samt 1.650 hektar i syd med Bunken Klitplantage, Råbjerg Mile, Milesøerne og Råbjerg Hede. Skagen Klitplantage er allerede planlagt som urørt statsskov, men først med etablering i 2066. Områderne rummer ifølge biodiversitetsforskerne særlige biodiversitets- og naturmæssige værdier tilknyttet nåleskov i Danmark og er prioriteret som urørt skov i 2016. Skovfyr dominerer og tillader, at meget lys kommer ned gennem kronerne, og skovbunden har derfor et rigt plante- og insektliv. Skoven består af en del gamle bevoksninger af bjergfyr. Her trives mange og flere sjældne lav-arter. Desuden findes sjældne ynglefugle som tinksmed, trane og natravn. Græsning med store pattedyr – og gerne europæisk bison samt vildheste – vil på sigt kunne sikre en dynamik og mosaiknatur, der mangler i Danmark.

Læsø Klitplantage: Læsø Klitplantage rummer en række værdifulde og gamle skovfyrsområder, samt ældre birke-bevoksninger og en del områder med bævreasp. Området er Natura 2000-habitatområde med bl.a. skovnaturtyperne skovbevokset tørvemose og skovklit. Desuden findes naturmæssigt særlig værdifuld skov (§ 25-skov). Der er ligeledes mange arter af mosser og laver, bl.a. etagemos, skæglav, snekruslav og islandsk kruslav. En mindre del af skoven er græsset med galloway-kvæg, og det fremmer den lysåbne skov med lysninger og giver en rig flora og fauna, som her tænkes udvidet til i alt 1.150 hektar, eventuelt suppleret med andre store græsædere som de hårdføre hesteracer exmoor eller konik. Fremover kan der gennem græsning og naturlig dynamik genskabes større arealer med skovfyr og birk ved naturlig opvækst samt en mosaik af skov og lysåben natur med tørre og våde partier. Der findes en række truede og sjældne arter i skoven ligesom skoven rummer en del skovbevoksede tørvemoser.

Tranum: Tranum Klitplantage og klitheder er et stort sammenhængende statsejet naturområde med stort potentiale som naturnationalpark. Området rummer i dag truede sommerfuglearter som hedepletvinge samt en række sjældne plantearter. Med mere end 3.000 hektar sammenhængende natur er det den 4. største naturnationalpark i WWF Verdensnaturfondens forslag. Området rummer i dag store naturværdier i og omkring de mere kystnære vådområder og klitheder, mens skovområderne bærer præg af at være ensartet driftsskove med nål, hvor der skal ske målrettet naturgenopretning gennem fjernelse af de mørke nåletræer. Hvis dette gennemføres, suppleret med netop græsning med store pattedyr er der kæmpe potentiale for biodiversitet, naturoplevelser og friluftsliv – samt ikke mindst for turisme og dermed jobs.

Hanstholm Vildtreservat: Hanstholm Vildtreservat er Danmarks største sammenhængende naturområde, ejet af Staten og forvaltet af Naturstyrelsen og en del af Nationalpark Thy. Noget af det tætteste vi kommer vildmark (wilderness) i Danmark. Områdets natur og biodiversitet rummer mange sjældne og rødlistede arter, men trues på sigt af statsskovdrift, afvanding samt tilgroning på grund af for lavt græsningstryk. Den nuværende bestand af krondyr kan ikke opretholde et tilstrækkeligt græsningstryk, og Naturstyrelsens udlejningsjagter på krondyrene modvirker naturformålene i området. Forskere anbefaler genskabelse af sammenhængende klithedenatur og forøget græsningstryk. Området har et kæmpe potentiale som stort og vild klithedenatur af international betydning, og det kan tiltrække turisme og friluftsliv.

Rold Skov og Rebild Bakker: Området er EU-beskyttet Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde med skovhabitatnaturtyperne bøg på muld og ege-blandskov udpeget, samt arterne fruesko, grøn buxbaumia, kildevældsvindelsnegl og sortspætte er på udpegningsgrundlaget. De lysåbne naturtyper kildevæld og rigkær findes i Nørreskov, og Rebild Bakker er et stort hedelandskab. Danmarks største koncentration af gammel bøgeskov over 200 år findes i Rold Skov – herunder den kendte ”Urskov”, hvor bøgene er over 300 år gamle, samt talrige små lysåbne naturtyper. I Rold Skov lever der 8 forskellige arter af flagermus ud af de 17 arter, der er fundet i Danmark: syd-, brun-, langøret, dam-, vand-, frynse-, dværg- og brandts flagermus. I Nørreskov er den kalkrige jordbund levested for den meget sjældne orkide fruesko, der kun findes ganske få steder i Danmark. Ligeledes vokser den sjældne orkide rød skovlilje her. Nørreskov er samtidig en unik svampelokalitet, hvor der vokser den truede sortfodet stilkporesvamp og orangebrun troldhat. Stop for skovdrift, dvs. urørt skov, reetablering af naturlig hydrologi samt ekstensiv helårsgræsning i en naturnationalpark på over 800 hektar, vil være væsentligt for naturgenopretningen og naturbeskyttelsen.


Seneste nyt

fra Nordjylland