Foto: Mick Anderson

Kommuner arbejder sammen om en plan for Ryå

Når store mængder af nedbør falder, ender vandet i åer og søer. Ryå er nu så presset, at Brønderslev og Jammerbugt Kommune iværksætter en plan for at sikret åen og området omkring den.

Lige nu er der store oversvømmelser i Ryå. Oversvømmeslerne er forårsaget af de store mængder af regn, Nordjylland har oplevet det seneste stykke tid, og ifølge prognoserne vil der også i fremtiden komme meget regn.

I 2050 vil vandstanden i store del af åsystemet være 20 centimeter højere end normalen er nu. Og i den nederste del af Ryå, ud mod Limfjorden, forventes det at vandstanden i de nederste 20 kilometer af åen, vil stige med 40 centimeter, hvis ikke der laves ændringer. Det vil få økonomiske konsekvenser for landbrugsjorden i nærheden af Ryå - ifølge beregninger vil det koste landmændene 20 millioner kroner i 2050.

Derfor er Brønderslev og Jammerbugt Kommune gået sammen om en helhedsplan for Ryå. I planen tages der hensyn til afvanding, klimatilpasning af naturen, miljøet, den lokale udvikling og interesser på tværs af kommunegrænserne.

Det gør kommunerne for at sikre Ryå

 • Afledningen af regnvand forsinkes fra cirka 45 hektar befæstet areal i Brønderslev Midtby indenfor de næste tre år.
 • I Klokkerholm forsinkes afledningen af regnvand fra størstedelen af byen. I alt cirka 18 hektar befæstet areal indenfor de næste tre år.
 • Ingstrup by er blevet separatkloakereret og der er etableret forsinkelsesbassin.
 • Brønderslev og Jammerbugt kommune udvider vedligeholdelsespraksis ved at slå brinkvegetationen. Beregninger viser, at brinkvegetationen har forholdsvis stor betydning ved høje afstrømninger.
 • Brønderslev og Jammerbugt kommune sikrer en kontinuerlig vurdering af sandbanker i Ryå systemet for at undgå voldsomme opgravninger for at overholde regulativet.
 • I begge kommuner er der gennemført screening af muligheden for at etablere ”vandparkeringspladser”, hvor der kan opmagasineres vand ved store afstrømninger.
 • Kommunerne vil sammen med forsyningerne fortsat arbejde for at tilbageholde og forsinke vand ved brug af separatkloakering, nedsivning på egen grund og neddrosling før udløb i vandløbet.
 • Brønderslev Kommune har planlagt at etablere sandfang i 2020.
 • Brønderslev Kommune vil igangsætte moniteringsprogram for at få større viden om sandfang og sandtransporten.
 • Kommunerne anvender resultater fra etablerede sandfang til at vurdere, hvordan sandtransport kan minimeres.
 • Kommunerne arbejder for flere vådområder, der bidrager til reducering af sandtransport.
 • Jammerbugt og Brønderslev Kommune fjerner spærringer eller rørlægninger, lægger skjulesten ud eller genslynge vandløbet. Handlingerne er udpeget i vandområdeplanerne og skal sikre god økologisk tilstand i Ryå-systemet.
 • Kommunerne har via Vandrådsarbejdet (hhv. 2014 og 2017) sikret interessentinddragelse i vandløbsindsatsen. Tilsvarende inddragelse vil ske i kommende vandrådsarbejde, som sættes i gang ultimo 2019.

Kilde: Helhedsplan for Ryå

Se mere

Foruden de mange tiltag, der skal sikre vandløbet og afvandingen heraf, er der også indtænkt naturbeskyttelse og biodiversitet ind i planen. Blandt andet gennemfører Jammerbugt Kommune naturgenopretning i Aaby Mose, således at afvandingen til Ryå reduceres. 

Og det stopper ikke her. Jammerbugt Kommune planlægger også at lave et lavbundsprojekt ved Hellede Sø. Projektet laver 49 hektar landbrugsjord om til våde naturarealer og en lavvandet sø på cirka 39 hektar af arealet. 

Planen har været undervejs i et stykke tid, og i processen har kommunerne fået input fra en lang række organisationer og foreninger, der har kunnet bidrage med viden til helhedsplanerne.