LIGE NU:

Fiskeri i Limfjorden op i Folketinget

Socialdemokraterne vil have to ministre til at forklare, hvordan muslingefiskere kan få lov til at skrabe bunden i EU-beskyttede områder i Limfjorden.

Spørgsmål til ministeren
Striden om muslingefiskeri i Limfjorden bliver nu bragt op i Folketinget. Det socialdemokratiske medlem af miljøudvalget Benny Engelbrecht har stillet en lang række spørgsmål til fødevareminister Eva Kjer Hansen og miljøminister Troels Lund Poulsen, begge fra Venstre, og han forudser, at sagen ender med et åbent samråd, hvor ministrene skal forklare sig.

Muslingefiskeri trods EU-beskyttelse
Engelbrecht undrer sig over, at Fiskeridirektoratet den 24. september har givet en principtilladelse til muslingefiskeri med skraber hen over Limfjordens bund, når området samtidig er EU-beskyttet som både fuglebeskyttelsesområde og såkaldt habitatområde. Desuden har fødevareministeren åbenbart kun lyttet til konsekvensvurderingen fra DTU Aqua (tidl. Danmarks Fiskeriundersøgelser), som er positivt indstillet over for muslingefiskeriet og ligefrem mener, at det kan forbedre vandmiljøet - mens en stærkt kritisk miljøvurdering fra det regionale miljøcenter ikke indgår i beslutningen, siger Benny Engelbrecht.

- Det er meget frustrerende, at myndighederne tilsyneladende ikke har lært af sagen fra januar i år, da man måtte stoppe muslingefiskeri i Vadehavet. Der er et påfaldende sammenfald, for problematikken er den samme i begge tilfælde, og vi er nødt til at have en afklaring, siger han til Ritzau.

Bekymret for fugle
Benny Engelbrecht er bl.a. bekymret for nogle af de
fuglearter, som EU-beskyttelsen skal sikre: Sangsvane, toppet skallesluger og stor skallesluger. Han opfordrer Eva Kjer Hansen til i fremtiden at sende konsekvensvurderinger i offentlig høring for at sikre, at alle oplysninger kommer frem.

Klager til EU
Danmarks Naturfredningsforening (DN) er så oprørt over
tilladelsen til muslingefiskerne, at foreningen har besluttet at klage til EU, da områderne i Løgstør Bredning og Lovns Bredning begge indgår i EU's Natura 2000-netværk, og muslingeskraberiet efter DN's mening er skadeligt for natur og fugleliv.

I modstrid med naturdirektiver
DN's vicepræsident, Poul Hald-Mortensen, mener, at hvis DTU Aquas miljøvurdering i stedet var foretaget af et uafhængigt konsulentfirma, så ville man have fået et helt andet resultat.

- Muslingeskrab er i strid med EU's naturdirektiver. Derfor bør Danmark indføre et øjeblikkeligt stop for skrabefiskeri i Natura 2000-områder, siger Hald-Mortensen.

Professor støtter op om kritik
Også professor i økologi Kaj Sand-Jensen fra Københavns Universitet tager afstand fra DTU Aquas konsekvensvurdering. Det hårdhændede bundfiskeri efter blåmuslinger ødelægger muligheden for, at ålegræs, som er den vigtigste plante i danske
havområder, kan brede sig på dybere vand, understreger han.

- I flere tilfælde er der tale om direkte ukorrekte
beskrivelser af de faktiske forhold. Det er mit indtryk, at DTU Aqua forsøger at nedtone konsekvenserne af muslingefiskeriets skadelige virkninger på havbunden, mener Kaj Sand-Jensen.

Klage har ingen betydning
Fødevareministeriet oplyste forrige uge til Ritzau, at en
klage fra Naturfredningsforeningen til EU-Kommissionen ikke får opsættende virkning. Muslingefiskeriet vil gå i gang som planlagt.

/ritzau/