LIGE NU:

Frygter forkert medicin

So­ci­al- og sund­heds­as­sis­ten­ter i Aal­borg Kommune be­ord­res til at do­se­re me­di­cin til hjem­me­bo­en­de æld­re un­der kon­flik­ten, selvom op­ga­ven nor­malt ud­fø­res af sy­ge­ple­jer­sker.

Det har ud­løst frygt for, at de æld­re skal få for­kert me­di­cin, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

Nog­le ste­der er SOSU-­an­sat­te vant til at for­de­le me­di­cin i æs­ker til en læn­ge­re pe­rio­de, men de fle­ste ste­der er det­te sy­ge­ple­jer­sker­nes om­rå­de. Der­for væk­ker det har­me i FOA, at "ad­skil­li­ge med­lem­mer, der ikke er ud­dan­net til det," i nog­le om­rå­der af kom­mu­nen som led i nød­be­red­ska­bet bli­ver på­lagt at ud­fø­re op­ga­ven.

- Det er strej­ke­ramt ar­bej­de, si­ger Kris­ti­an Gaard­søe, som fryg­ter, at hans med­lem­mer vil bli­ve holdt an­svar­li­ge, hvis der sker fejl.
Æld­re­råd­mand Tina French Niel­sen (V) ken­der ikke til de kon­kre­te til­fæl­de, men af­vi­ser, at det skul­le være kom­mu­nens po­li­tik.

- Det er be­stemt ikke me­nin­gen, at an­sat­te, der ikke er vant til det, skal do­se­re me­di­cin, fast­slår hun. For­man­den for Dansk Sygeplejeråd i Nord­jyl­land, Jyt­te Wes­ter, kal­der me­to­den "helt uac­cep­ta­bel".

- Hvis en læge vur­de­rer, at de æld­re har akut be­hov for me­di­cin, skal den gi­ves af de fag­grup­per, der er vant til at løse op­ga­ven som led i nød­be­red­ska­bet, si­ger hun.

FOA har nu bedt Sundhedsstyrelsen ud­stik­ke ret­nings­li­nj­er for om­rå­det.